131bd6cfc7ccb1ff8d0f6f4a0dcb13fc881cb343
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth_lena-vc2-422p
1 149292087c690ebee2685ad660578a11 *tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-422p.mov
2 1049295 tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-422p.mov
3 c4b2e69278c822f22655344068ea486d *tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-422p.out.rawvideo
4 stddev:    0.26 PSNR: 59.82 MAXDIFF:    5 bytes:  7603200/   760320