flvenc: Don't over-count metadata.
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-flv
1 202e8b9715f278497eb13476fc9abdac *tests/data/fate/vsynth1-flv.flv
2 636249 tests/data/fate/vsynth1-flv.flv
3 5ab46d8dd01dbb1d63df2a84858a4b05 *tests/data/fate/vsynth1-flv.out.rawvideo
4 stddev:    8.02 PSNR: 30.04 MAXDIFF:  105 bytes:  7603200/  7603200