7c9c9f95e83a84e6afd9a01434bf7d4fabe5b5e7
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth_lena-vc2-thaar
1 fafffd87b95b64919481026471c352f4 *tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-thaar.mov
2 1431780 tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-thaar.mov
3 e5ea17416bda234ae58f27dea27e8135 *tests/data/fate/vsynth_lena-vc2-thaar.out.rawvideo
4 stddev:    0.30 PSNR: 58.58 MAXDIFF:    5 bytes:  7603200/   760320