Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-qtrlegray
1 6ef537a90e5295670701bdeaf5eb4ce1 *tests/data/fate/vsynth1-qtrlegray.mov
2 5113293 tests/data/fate/vsynth1-qtrlegray.mov
3 cb20af0e5a65aad7cf47002fcb52288e *tests/data/fate/vsynth1-qtrlegray.out.rawvideo
4 stddev:   25.34 PSNR: 20.05 MAXDIFF:  122 bytes:  7603200/  7603200