Merge commit '7dba055bb0d31b2c79d9c3a66abb849a71417d3c'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth2 / cljr
1 fdc1926e0a599de94513f0a3472b598f *./tests/data/vsynth2/cljr.avi
2 5075660 ./tests/data/vsynth2/cljr.avi
3 7df03229ee6361ea11a0d83d4926cb10 *./tests/data/cljr.vsynth2.out.yuv
4 stddev:   10.30 PSNR: 27.87 MAXDIFF:   65 bytes:  7603200/  7603200