Merge commit '7dba055bb0d31b2c79d9c3a66abb849a71417d3c'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth2 / huffyuv
1 ed66182be0d515e8b6cb970ad63162da *./tests/data/vsynth2/huffyuv.avi
2 6455232 ./tests/data/vsynth2/huffyuv.avi
3 dde5895817ad9d219f79a52d0bdfb001 *./tests/data/huffyuv.vsynth2.out.yuv
4 stddev:    0.00 PSNR:999.99 MAXDIFF:    0 bytes:  7603200/  7603200