Merge commit '1f70a5ad284b33e8b3e2b40a5cb33055419781b7'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth2-svq1
1 11da7948184b3fee455f66cc5f6f8ca5 *tests/data/fate/vsynth2-svq1.mov
2 766701 tests/data/fate/vsynth2-svq1.mov
3 aa03471dac3f49455a33a2b19fda1098 *tests/data/fate/vsynth2-svq1.out.rawvideo
4 stddev:    3.23 PSNR: 37.93 MAXDIFF:   61 bytes:  7603200/  7603200