Merge commit 'a9b8c638cfe2f82191db65e3e3a39f3b35df81f5'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 26 Sep 2015 09:07:54 +0000 (11:07 +0200)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 26 Sep 2015 09:07:54 +0000 (11:07 +0200)
commit2b61cc44433e47c98ec3336bea14f69fdfc9c616
tree29541a3bec369e7c2f092e11bc33f06ad7c75439
parentf3310df8538d201e8623ffbcf7f4fee0bec94f83
parenta9b8c638cfe2f82191db65e3e3a39f3b35df81f5
Merge commit 'a9b8c638cfe2f82191db65e3e3a39f3b35df81f5'

* commit 'a9b8c638cfe2f82191db65e3e3a39f3b35df81f5':
  mmal: Fix AVBufferRef usage

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
libavcodec/mmaldec.c