dxa: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 11:52:36 +0000 (12:52 +0100)
commit2d2a92f72199823a92e4e226c32e42a27ec801c0
tree52fb72f4cadeb7248c304b4a30f073c0d3c778cd
parent55f954e7678f38f3b74dd069f2213bf1312cda28
dxa: use the AVFrame API properly.
libavcodec/dxa.c