dpxenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:43:36 +0000 (17:43 +0100)
commit4e7e8055a7b63b91d7d29ec7eb65711d2d3432be
tree6e323fbfab6425bcab2f55d038c04ec03bcd6bb8
parent2a85a192c710a4e4588ea831c042548838301bf9
dpxenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/dpxenc.c