vc1: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:44:40 +0000 (17:44 +0100)
commit6792559f8aa8fb0775b259fa35c9a5dc2dd24796
tree34c4d43761fef7f99b34d4c3ba38b9c791373a4c
parent042aec41ae0b28545b2924d2e3baf98e725d678a
vc1: use the AVFrame API properly.
libavcodec/vc1.h
libavcodec/vc1dec.c