pcxenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:49:47 +0000 (17:49 +0100)
commit863a670e483daaf7c4646e4636d56ac25b539c8f
tree8dec658d291e2e66e1ec8aaef0044128327cd1ff
parent7ca97aa7ee469b6ca8552f489f20c071aa652ab1
pcxenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/pcxenc.c