mss2: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:41:42 +0000 (17:41 +0100)
commite9198f61db90ae07e649096bcc6991a09786f09c
tree2ed9bcb70817589b9b817ac603fe39f1f16b3483
parentacaffdca21f63b3b465892e8e9d85fd8ca0022bd
mss2: use the AVFrame API properly.
libavcodec/mss2.c