lavf: deprecate AVFormatParameters.pix_fmt.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 27 May 2011 05:38:49 +0000 (07:38 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 27 May 2011 21:33:51 +0000 (23:33 +0200)
commitf91ccb1df6fe6d043bd88eabc916be1093b6677b
treebfa8651b6173553dd49647e8ff3b03ce877c1183
parent2a85f218680832bc8a22155c8d5225bdb9c10279
lavf: deprecate AVFormatParameters.pix_fmt.
libavformat/avformat.h