Merge commit 'c7247eb7fe2b95803983e8f7c4f0e904f050ca7b'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2015 09:19:36 +0000 (11:19 +0200)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2015 09:19:36 +0000 (11:19 +0200)
* commit 'c7247eb7fe2b95803983e8f7c4f0e904f050ca7b':
  lavr: Remove unreachable code

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
1  2 
libavresample/resample.c

Simple merge