IBM Ultimotion video decoder, courtesy of Konstantin Shishkov