Merge commit '23be4eebf8aaa7519b12b2a49e5c5c6c4d076e6a'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-dnxhd-1080i-10bit
1 f562845d1848bf5d3e524b418b742e01 *tests/data/fate/vsynth1-dnxhd-1080i-10bit.mov
2 4588391 tests/data/fate/vsynth1-dnxhd-1080i-10bit.mov
3 31032fcb7e6af79daaac02288254c6d6 *tests/data/fate/vsynth1-dnxhd-1080i-10bit.out.rawvideo
4 stddev:    5.69 PSNR: 33.02 MAXDIFF:   55 bytes:  7603200/   760320