rv34: frame-level multi-threading
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / dnxhd_1080i
1 3cfbe36a7dd5b48859b8a569d626ef77 *./tests/data/vsynth1/dnxhd-1080i.mov
2 3031875 ./tests/data/vsynth1/dnxhd-1080i.mov
3 0c651e840f860592f0d5b66030d9fa32 *./tests/data/dnxhd_1080i.vsynth1.out.yuv
4 stddev:    6.29 PSNR: 32.15 MAXDIFF:   64 bytes:   760320/  7603200