buffersrc: add const to the AVFrame* argument of av_buffersrc_write_frame()
[ffmpeg.git] / libavfilter / buffersrc.h
index 918a54faee88895d5032e279ed39be6cacecafd0..452c691b09f82c4cbb225e72f82a101c714cb699 100644 (file)
  */
 int av_buffersrc_buffer(AVFilterContext *s, AVFilterBufferRef *buf);
 
+/**
+ * Add a frame to the buffer source.
+ *
+ * @param s an instance of the buffersrc filter.
+ * @param frame frame to be added.
+ *
+ * @warning frame data will be memcpy()ed, which may be a big performance
+ *          hit. Use av_buffersrc_buffer() to avoid copying the data.
+ */
+int av_buffersrc_write_frame(AVFilterContext *s, const AVFrame *frame);
+
 #endif /* AVFILTER_BUFFERSRC_H */