Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth1 / svq1
index 90d6fc8..551f989 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-ebaf85e8743ad1f6c2228d473fe16d83 *./tests/data/vsynth1/svq1.mov
+0658c40cfef3964c60bb9b05233727de *./tests/data/vsynth1/svq1.mov
 1334207 ./tests/data/vsynth1/svq1.mov
 9cc35c54b2c77d36bd7e308b393c1f81 *./tests/data/svq1.vsynth1.out.yuv
 stddev:    9.58 PSNR: 28.50 MAXDIFF:  210 bytes:  7603200/  7603200