vmnc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:25:29 +0000 (13:25 +0100)
commit3c8ea9d4a74fd4d7493d40c818ca64ee492709f3
tree954ef221560c5d5d6e01194fe93da16c75b6cc8f
parent04f30711d8d28f35f13318a011c9015b3323445d
vmnc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/vmnc.c