smacker: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:23:38 +0000 (13:23 +0100)
commit84099f51f397fb1105c543193785c959f9d3901d
tree1a9165e695a2f0b72c9cca8b4278313c6647d623
parent5c96f02901d8a701a47024970f353a239f49ff5c
smacker: use the AVFrame API properly.
libavcodec/smacker.c