Merge commit 'f0f54117c8f206e8045d301c2eb975b26e9f263d'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 12:26:28 +0000 (13:26 +0100)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sat, 2 Jan 2016 12:26:28 +0000 (13:26 +0100)
* commit 'f0f54117c8f206e8045d301c2eb975b26e9f263d':
  checkasm: x86: post commit review fixes

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
1  2 
tests/checkasm/x86/checkasm.asm

Simple merge