Merge commit 'e45a638f50cc1dbeb87b9792e68f57e77fc0c3b5'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sun, 26 Jun 2016 12:13:36 +0000 (14:13 +0200)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Sun, 26 Jun 2016 12:13:36 +0000 (14:13 +0200)
* commit 'e45a638f50cc1dbeb87b9792e68f57e77fc0c3b5':
  dump: Drop unused variable

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
1  2 
libavformat/dump.c

Simple merge