huffyuv: use the AVFrame API properly.
[ffmpeg.git] / libavcodec / huffyuv.h
2013-11-16 Anton Khirnovhuffyuv: use the AVFrame API properly.
2012-12-23 Anton Khirnovhuffyuv: split encoder and decoder into separate files.