Fixed a typo, cosmetics.
[ffmpeg.git] / libavcodec / zmbvenc.c
2007-01-21 Benjamin LarssonFixed a typo, cosmetics.
2006-12-08 Kostya ShishkovDeobfuscate expression
2006-12-08 Kostya Shishkov1e6l forgot to add zmbvenc.c