ppc: pixblockdsp: Use the abriged vector types
[ffmpeg.git] / avconv_vda.c
2014-05-11 Anton Khirnovavconv: Support VDA hwaccel