Winnov WNV1 video decoder, courtesy of Konstantin Shishkov