6a5df5fb74356eb9000fe4532044ec1ca68ed05f
[mplayer.git] / DOCS / man / pl / mplayer.1
1 .\" synced with 1.1114
2 .\" Encoding: iso-8859-2
3 .\" MPlayer (C) 2000-2009 MPlayer Team
4 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
5 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel@wp.pl)
6 .\"            i Maciej "Paszczi" Paszta (paszczi@go2.pl)
7 .\"   z wykorzystaniem poprzedniego, zrobionego przez
8 .\"      imoteph (imoteph@wp.pl) & Zorg (kmaterka@wp.pl)
9 .
10 .\" --------------------------------------------------------------------------
11 .\" Makrodefinicje
12 .\" --------------------------------------------------------------------------
13 .
14 .\" domy¶lne wciêcie to 7, nie zmieniaæ!
15 .nr IN 7
16 .\" okre¶la wciêcie dla podopcji
17 .nr SS 5
18 .\" dodaje now± podopcjê
19 .de IPs
20 .IP "\\$1" \n(SS
21 ..
22 .\" pocz±tek pierwszego poziomu podopcji, koniec to .RE
23 .de RSs
24 .RS \n(IN+3
25 ..
26 .\" pocz±tek drugiego poziomu podopcji
27 .de RSss
28 .PD 0
29 .RS \n(SS+3
30 ..
31 .\" koniec drugiego poziomu podopcji
32 .de REss
33 .RE
34 .PD 1
35 ..
36 .
37 .\" --------------------------------------------------------------------------
38 .\" Tytu³
39 .\" --------------------------------------------------------------------------
40 .
41 .TH MPlayer 1 "2005-05-15" "Projekt MPlayer" "Odtwarzacz filmów"
42 .
43 .SH NAZWA
44 mplayer  \- odtwarzacz filmów
45 .br
46 mencoder \- enkoder (koder) filmów
47 .
48 .\" --------------------------------------------------------------------------
49 .\" Sk³adnia
50 .\" --------------------------------------------------------------------------
51 .
52 .SH SK£ADNIA
53 .na
54 .nh
55 .B mplayer
56 .RI [opcje]\ [ \ zbiór\  | \ URL\  | \ lista\ odtwarzania\  | \ \-\  ]
57 .
58 .br
59 .in
60 .B mplayer
61 'in +\n[.k]u
62 [opcje globalne]
63 .I zbiór
64 [opcje specyficzne] [zbiór2] [opcje specyficzne]
65 .
66 .br
67 .in
68 .B mplayer
69 'in +\n[.k]u
70 [opcje globalne]
71 .RI { "grupa zbiorów i opcji" }
72 [opcje specyficzne dla grupy]
73 .
74 .br
75 .in
76 .B mplayer
77 'in +\n[.k]u
78 .I dvd://[tytu³ | [tytu³_pocz±tkowy]\-tytu³_koñcowy ]
79 [opcje]
80 .
81 .br
82 .in
83 .B mplayer
84 'in +\n[.k]u
85 .I vcd://¶cie¿ka[/urz±dzenie]
86 .
87 .br
88 .in
89 .B mplayer
90 'in +\n[.k]u
91 .I tv://[kana³]
92 [opcje]
93 .
94 .br
95 .in
96 .B mplayer
97 'in +\n[.k]u
98 .I dvb://[numer_karty@]kana³
99 [opcje]
100 .
101 .br
102 .in
103 .B mplayer
104 'in +\n[.k]u
105 .I mf://maskazbiorów
106 [opcje]
107 .
108 .br
109 .in
110 .B mplayer
111 'in +\n[.k]u
112 .I [cdda|cddb]://¶cie¿ka[:szybko¶æ][/urz±dzenie]
113 [opcje]
114 .
115 .br
116 .in
117 .B mplayer
118 'in +\n[.k]u
119 .I cue://zbiór[:¶cie¿ka]
120 [opcje]
121 .
122 .br
123 .in
124 .B mplayer
125 'in +\n[.k]u
126 .RI [ file | mms[t] | http | http_proxy | rt[s]p | ftp | udp | unsv ] ://
127 [u¿ytkownik:has³o@]\fIURL\fP[:port] [opcje]
128 .
129 .br
130 .in
131 .B mplayer
132 'in +\n[.k]u
133 .I sdp://plik
134 [opcje]
135 .
136 .br
137 .in
138 .B mplayer
139 'in +\n[.k]u
140 .I mpst://host[:port]/URL
141 [opcje]
142 .
143 .br
144 .in
145 .B mplayer
146 'in +\n[.k]u
147 .I tivo://host/list
148 [opcje]
149 .br
150 .in
151 .B mplayer
152 'in +\n[.k]u
153 .I tivo://host/llist
154 [opcje]
155 .br
156 .in
157 .B mplayer
158 'in +\n[.k]u
159 .I tivo://host/fsid
160 [opcje]
161 .br
162 .in
163 .B gmplayer
164 'in +\n[.k]u
165 [opcje]
166 [\-skin\ skórka]
167 .
168 .br
169 .in
170 .B mencoder
171 'in +\n[.k]u
172 [opcje]
173 .RI [ \ zbiór\  | \ URL\  | \ \-\  ]
174 [\-o\ zbiór]
175 .
176 .br
177 .in
178 .B mencoder
179 'in +\n[.k]u
180 [opcje globalne]
181 .I plik1
182 [opcje specyficzne] [plik2] [opcje specyficzne]
183 .ad
184 .hy
185 .
186 .\" --------------------------------------------------------------------------
187 .\" Opis
188 .\" --------------------------------------------------------------------------
189 .
190 .SH OPIS
191 .B mplayer
192 to odtwarzacz filmów dla Linuksa (dzia³a na wielu innych platformach i
193 architekturach procesora, patrz dokumentacja).
194 Odtwarza wiêkszo¶æ zbiorów MPEG/\:VOB, AVI, ASF/\:WMA/\:WMV, RM, QT/\:MOV/\:MP4,
195 Ogg/\:OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM i RoQ, obs³ugiwanych
196 przez wiele natywnych i binarnych kodeków.
197 Mo¿esz odtwarzaæ Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/\:4/\:5, a nawet filmy WMV.
198 .PP
199 MPlayer obs³uguje wiele sterowników wyj¶cia video i audio.
200 Pracuje z X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB,
201 Quartz, Mac OS X CoreVideo, ale mo¿esz u¿ywaæ GGI,
202 SDL (i w ten sposób wszystkich ich sterowników),
203 VESA (we wszystkich kartach kompatybilnych z VESA, nawet bez X11), niektórych
204 niskopoziomowych, specyficznych dla kart sterowników (dla Matrox, 3dfx i ATI) i
205 niektórych sprzêtowych dekoderów MPEG, takich jak Siemens DVB, DXR2 i
206 DXR3/\:Hollywood+.
207 Wiêkszo¶æ z nich obs³uguje programowe lub sprzêtowe skalowanie, wiêc bêdziesz
208 móg³ ogl±daæ filmy na pe³nym ekranie.
209 .PP
210 MPlayer obs³uguje OSD do pokazywania stanu, wizualne sprzê¿enie ze sterowaniem
211 przy pomocy klawiatury i wy¶wietla ³adne, du¿e, antyaliasowane i cieniowane
212 napisy.
213 Obs³ugiwane s± czcionki europejskie/\:ISO 8859\-1,2 (polskie, czeskie, angielskie
214 itp.), koreañskie i cyrylica oraz 12 formatów napisów (MicroDVD, SubRip, OGM,
215 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz w³asny: MPsub)
216 i napisów DVD (strumienie SPU, VOBSub i Closed Captions).
217 .PP
218 .B mencoder
219 (Koder Filmów MPlayera) jest to prosty koder (kompresor) filmów, zaprojektowany
220 do kodowania filmów otwieralnych MPlayerem (patrz wy¿ej) do innych obs³ugiwanych
221 formatów (patrz ni¿ej).
222 Potrafi kodowaæ do MPEG-4 (DivX4/Xvid), kodeków libavcodec, a d¼wiêk do
223 PCM/\:MP3/\:VBRMP3 w 1, 2 lub 3-przebiegach.
224 Potrafi równie¿ kopiowaæ strumieniowo, posiada potê¿ny system filtrów
225 (kadrowanie, powiêkszanie, odwracanie, postprocesing, obracanie, skalowanie,
226 szum, konwersja RGB/\:YUV) i inne.
227 .PP
228 .B gmplayer
229 to MPlayer z graficznym interfejsem u¿ytkownika.
230 Ma te same opcje co MPlayer.
231 .PP
232 Przyk³ady jak korzystaæ z programu znajdziesz na koñcu tej strony
233 podrêcznika man.
234 .PP
235 .B Sprawd¼ równie¿ dokumentacjê w formacie HTML!
236 .
237 .
238 .\" --------------------------------------------------------------------------
239 .\" Sterowanie klawiatur±
240 .\" --------------------------------------------------------------------------
241 .
242 .SH "STEROWANIE KLAWIATUR¡"
243 MPlayer ma w pe³ni konfiguraln±, sterowan± komendami, warstwê kontroli, która
244 pozwala Ci na sterowanie przy pomocy klawiatury, myszy, joystika lub
245 zdalnego sterowania (korzysta z LIRC).
246 Opcja \-input podpowie Ci jakie s± sposoby dopasowania jej do swoich potrzeb.
247 .
248 .TP
249 .B kontrola podstawowa
250 .PD 0
251 .RSs
252 .IPs "<\- i \->"
253 Skacze w ty³/\:w przód o 10 sekund.
254 .IPs "góra i dó³"
255 Skacze w ty³/\:w przód o 1 minutê.
256 .IPs "pgup i pgdown"
257 Skacze w ty³/\:w przód o 10 minut.
258 .IPs "[ i ]"
259 Zmniejsza/zwiêksza prêdko¶æ odtwarzania o 10%.
260 .IPs "{ i }"
261 Dwukrotnie zmniejsza/zwiêksza prêdko¶æ odtwarzania.
262 .IPs "Backspace"
263 Przywraca normaln± prêdko¶æ odtwarzania.
264 .IPs "< i >"
265 Skacze w przód/\:w ty³ na li¶cie odtwarzania.
266 .IPs "HOME i END"
267 nastêpna/\:poprzednia pozycja drzewa odtwarzania z listy wy¿szego poziomu.
268 .IPs "INS i DEL"
269 nastêpne/\:poprzednie alternatywne ¼ród³o (tylko lista odtwarzania ASX)
270 .IPs "p / SPACJA"
271 Zatrzymuje odtwarzanie (naci¶niêcie jeszcze raz wznawia).
272 .IPs ".\ \ \ \ "
273 Krok do przodu.
274 Jednokrotne naci¶niêcie zatrzyma odtwarzane, ka¿de nastêpne przesunie o jedn±
275 klatkê do przodu i znów zatrzyma (dowolny inny klawisz wznawia odtwarzanie).
276 .IPs "q / ESC"
277 Zatrzymuje odtwarzanie i wychodzi.
278 .IPs "+ i \-"
279 Zmienia opó¼nienia audio o +/\:\- 0.1 sekund.
280 .IPs "/ i *"
281 Zmniejsza/\:zwiêksza g³o¶no¶æ.
282 .IPs "9 i 0"
283 Zmniejsza/\:zwiêksza g³o¶no¶æ.
284 .IPs "m\ \ \ \ "
285 Wycisza d¼wiêk.
286 .IPs "# (tylko MPEG i Matroska)"
287 Prze³±cza miêdzy dostêpnymi ¶cie¿kami d¼wiêku.
288 .IPs "f\ \ \ \ "
289 Prze³±cza tryb pe³noekranowy (zobacz tak¿e \-fs).
290 .IPs "T\ \ \ \ "
291 Prze³±cza tryb zostañ-na-wierzchu (zobacz tak¿e \-ontop).
292 .IPs "w i e"
293 Zmniejsza/\:zwiêksza zakres trybu panoramicznego.
294 .IPs "o\ \ \ \ "
295 Prze³±cza tryby OSD: ¿aden / przewijanie / przewijanie + czas /
296 przewijanie + czas + czas ca³kowity
297 .IPs "d\ \ \ \ "
298 Prze³±cza tryby gubienia klatek: ¿aden / omiñ wy¶wietlanie / omiñ dekodowanie
299 (zobacz tak¿e \-framedrop i \-hardframedrop).
300 .IPs "v\ \ \ \ "
301 Prze³±cza wy¶wietlanie napisów.
302 .IPs "b / j"
303 Prze³±cza dostêpne napisy.
304 .IP "F\ \ \ \ "
305 Prze³±cza wy¶wietlanie tylko wymuszonych napisów
306 .IPs "a\ \ \ \ "
307 Prze³±cza pozycjê napisów: góra/\:¶rodek/\:dó³.
308 .IPs "z i x"
309 Zmienia opó¼nienie napisów o +/\:\- 0.1 sekund.
310 .IPs "r i t"
311 Przesuwa napisy w górê/\:w dó³.
312 .IPs "i\ \ \ \ "
313 Ustawia znak EDL.
314 .IPs "s\ \ \ \ "
315 Robi zrzut ekranu (wymaga za³adowania filtra screenshot).
316 .RE
317 .PD 1
318 .PP
319 (Nastêpuj±ce klawisze dzia³aj± tylko, je¿eli u¿ywasz wyj¶cia video ze sprzêtow±
320 akceleracj± (xv, (x)vidix, (x)mga, etc), programowego filtru korekcji
321 (\-vf eq lub \-vf eq2), lub filtru barwy (\-vf hue).
322 .PP
323 .PD 0
324 .RSs
325 .IPs "1 i 2"
326 Modyfikuje kontrast.
327 .IPs "3 i 4"
328 Modyfikuje jasno¶æ.
329 .IPs "5 i 6"
330 Modyfikuje barwê (kolorów).
331 .IPs "7 i 8"
332 Modyfikuje nasycenie.
333 .RE
334 .PD 1
335 .PP
336 (Nastêpuj±ce klawisze dzia³aj± tylko ze sterownikiem wyj¶cia video quartz lub
337 corevideo.)
338 .PP
339 .PD 0
340 .RSs
341 .IPs "command + 0"
342 Przeskalowuje okno filmu do po³owy oryginalnej wielko¶ci.
343 .IPs "command + 1"
344 Przeskalowuje okno filmu do oryginalnej wielko¶ci.
345 .IPs "command + 2"
346 Przeskalowuje okno filmu do dwukrotnej oryginalnej wielko¶ci.
347 .IPs "command + f"
348 Prze³±cza tryb pe³noekranowy (zobacz tak¿e \-fs).
349 .IPs "command + [ i command + ]"
350 Ustawia przezroczysto¶æ okna filmu.
351 .RE
352 .PD 1
353
354 .
355 .TP
356 .B Kontrola GUI klawiatur±
357 .PD 0
358 .RSs
359 .IPs ENTER
360 Zaczyna odtwarzanie.
361 .IPs "ESC\ \ "
362 Zatrzymuje odtwarzanie.
363 .IPs "l\ \ \ \ "
364 Wczytuje zbiór.
365 .IPs "c\ \ \ \ "
366 Przegl±darka skórek.
367 .IPs "p\ \ \ \ "
368 Prze³±cza listê odtwarzania.
369 .RE
370 .PD 1
371 .
372 .TP
373 .B Kontrola wej¶cia TV
374 .PD 0
375 .RSs
376 .IPs "h i k"
377 Wybiera poprzedni/\:nastêpny kana³.
378 .IPs "n\ \ \ \ "
379 Zmienia normê.
380 .IPs "u\ \ \ \ "
381 Zmienia listê kana³ów.
382 .RE
383 .PD 1
384 .
385 .
386 .\" --------------------------------------------------------------------------
387 .\" Opcje
388 .\" --------------------------------------------------------------------------
389 .
390 .SH "SPOSÓB U¯YCIA"
391 Ka¿da "flaga" opcji ma "przeciwflagê" do pary, np.\& dla \-fs przeciwn± jest
392 opcja \-nofs.
393 .PP
394 Je¿eli opcja jest oznaczona jako (tylko XXX), bêdzie dzia³a³a tylko w parze z
395 opcj± XXX, albo je¿eli obs³uga XXX zosta³a wkompilowana.
396 .PP
397 .I INFORMACJA:
398 Interpreter podopcji (u¿ywany na przyk³ad do podopcji \-ao pcm) obs³uguje
399 specjalny sposób interpretacji ci±gów projektowany do stosowania w zewnêtrznych
400 GUI.
401 .br
402 Ma on nastêpuj±cy format:
403 .br
404 %n%ci±g_znaków_d³ugo¶ci_n
405 .br
406 .I PRZYK£AD:
407 .br
408 mplayer \-ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
409 .PP
410 Mo¿esz umie¶ciæ wszystkie opcje w zbiorach konfiguracyjnych, z których
411 MPlayer/MEncoder bêd± czyta³y przy ka¿dym uruchomieniu.
412 G³ówny zbiór konfiguracyjny "mplayer.conf" jest w katalogu konfiguracyjnym
413 (np.\& /etc/\:mplayer lub /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), a specyficzny dla
414 u¿ytkownika to "~/\:.mplayer/\:config".
415 Zbiorem konfiguracyjnym MEncodera jest "mencoder.conf" w katalogu
416 konfiguracyjnym (np.\& /etc/\:mplayer lub /usr/\:local/\:etc/\:mplayer),
417 a specyficzny dla u¿ytkownika to "~/\:.mplayer/\:mencoder.conf".
418 Opcje okre¶lone przez u¿ytkownika uniewa¿niaj± opcje z g³ównego zbioru, a opcje
419 podawane z wiersza poleceñ uniewa¿niaj± obie.
420 Sk³adnia zbioru konfiguracyjnego to "opcja=<warto¶æ>", wszystko po "#" uwa¿ane
421 jest za komentarz.
422 Opcje dzia³aj±ce bez warto¶ci mog± byæ w³±czone przez ustawienie "yes", "1" lub
423 "true" i wy³±czone przez przypisanie im "no", "0", lub "false".
424 Równie¿ podopcje mog± byæ okre¶lane w ten sposób.
425 .PP
426 .I PRZYK£AD:
427 .nf
428 # U¿ywa sterownika Matrox jako domy¶lnego.
429 vo=xmga
430 # Uwielbiam staæ na rêkach gdy ogl±dam filmy.
431 flip=yes
432 # Dekoduje/\:koduje wielokrotne zbiory png,
433 # zaczynaj od mf://maskazbiorów
434 mf=type=png:fps=25
435 # Dziwne negatywy s± fajne
436 vf=eq2=1.0:\-0.8
437 .fi
438 .PP
439 Mo¿esz te¿ napisaæ zbiór konfiguracyjny dla konkretnego pliku.
440 Je¶li zamierzasz mieæ zbiór konfiguracyjny dla pliku o nazwie "film.avi",
441 utwórz "film.avi.conf" z zawartymi w nim opcjami i umie¶æ go
442 w ~/.mplayer/ lub w tym samym katalogu, co film.
443 .
444 .
445 .
446 .SH "OPCJE OGÓLNE"
447 .
448 .TP
449 .B \-codecs\-file <plik> (zobacz tak¿e \-afm, \-ac, \-vfm i \-vc)
450 Pomija standardow± ¶cie¿kê poszukiwania i u¿ywa podanego pliku zamiast
451 dostêpnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.
452 .
453 .TP
454 .B \-include <plik\ konfiguracyjny>
455 Okre¶la plik z ustawieniami, który bêdzie parsowany po tych domy¶lnych.
456 .
457 .TP
458 .B "\-quiet\ "
459 Sprawia, ¿e wyj¶cie na konsolê jest mniej gadatliwe; w szczególno¶ci zapobiegnie
460 to wy¶wietleniu wiersza stanu (tzn.\& A:   0.7 V:   0.6 A-V:  0.068 ...).
461 Szczególnie przydatne na wolnych terminalach lub na takich, które nie obs³uguj±
462 poprawnie znaku powrotu karetki (tzn.\& \\r).
463 .
464 .TP
465 .B \-priority <prio> (Windows only)
466 Ustawia priorytet procesu MPlayera wed³ug predefiniowanych ustawieñ dostêpnych
467 w Windows.
468 Mo¿liwe warto¶ci <prio>:
469 .RSs
470 idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
471 .RE
472 .sp 1
473 .RS
474 .I UWAGA:
475 U¿ywanie priorytetu realtime mo¿e spowodowaæ zawieszenie systemu.
476 .RE
477 .
478 .TP
479 .B \-v, \-verbose
480 Zwiêksza poziom gadatliwo¶ci (raportowania) (wiêcej \-v oznacza wiêkszy poziom).
481 .PD 0
482 .RSs
483 .IPs <brak>
484 wiadomo¶ci czysto informacyjne (domy¶lne)
485 .IPs "\-v\ \ \ "
486 podstawowe informacje do debugu, nag³ówek AVI, warto¶ci funckji (debug inicjalizacji)
487 .IPs \-v\ \-v
488 Drukuje indeksy AVI, kawa³ki danych wej¶ciowych, wiêcej informacji do debugu (debug odtwarzacza)
489 .IPs \-v\ \-v\ \-v
490 Drukuje wszystko zwi±zane z parserami danych wej¶ciowych (debug parsera)
491 .RE
492 .PD 1
493 .
494 .
495 .
496 .SH "OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)"
497 .
498 .TP
499 .B \-autoq <jako¶æ> (u¿ywaj z \-vf [s]pp)
500 Dynamicznie zmiania poziom postprocesingu w zale¿no¶ci od dostêpnego wolnego
501 czasu procesora.
502 Numer, który wyszczególnisz, bêdzie najwy¿szym poziomem.
503 Najczê¶ciej mo¿esz u¿ywaæ du¿ych liczb.
504 Musisz u¿yæ \-vf [s]pp bez parametrów, aby ta opcja dzia³a³a.
505 .
506 .TP
507 .B \-autosync <czynnik>
508 Stopniowo dostosowuje synchronizacjê A/\:V bazuj±c na pomiarze opó¼nieñ audio.
509 Podanie \-autosync\ 0, domy¶lnie, spowoduje, ¿e "czas" klatki bêdzie
510 bazowa³ wy³±cznie na pomiarze opó¼nienia audio.
511 Podanie \-autosync\ 1 zrobi to samo, ale nieznacznie zmieni
512 algorytm korekcji A/\:V.
513 Nierówna prêdko¶æ odtwarzania filmów, które odtwarzane s± dobrze z \-nosound
514 czêsto mo¿e byæ poprawiona przez podanie liczby wiêkszej ni¿ 1.
515 Im wy¿sza warto¶æ tym rezultaty bêd± bli¿sze zastosowaniu \-nosound.
516 Spróbuj u¿yæ \-autosync\ 30, ¿eby st³umiæ problemy spowodowanie przez sterowniki
517 d¼wiêku, które nie maj± dok³adnego pomiaru opó¼nieñ audio.
518 Z t± warto¶ci±, je¿eli zdarzy siê du¿e przesuniêcie synchronizacji A/\:V,
519 wyregulowanie potrwa tylko oko³o 1 lub 2\ sekund.
520 Opó¼nienie reakcji na nag³e przesuniêcie A/\:V powinno byæ jedynym ubocznym
521 efektem w³±czanie tej opcji, dla wszystkich sterowników d¼wiêku.
522 .
523 .TP
524 .B \-benchmark
525 Pokazuje na koñcu odtwarzania statystyki u¿ycia procesora i zgubionych klatek.
526 U¿ywaj w kombinacji z \-nosound i \-vo null dla testowania szybko¶ci kodeka
527 video.
528 .br
529 .I UWAGA:
530 Z t± opcj± MPlayer ignoruje czas trwania klatki, je¶li odtwarza tylko video
531 (mo¿na to uznaæ za nielimitowane fps).
532 .
533 .TP
534 .B \-colorkey <numer>
535 Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybran± warto¶æ RGB.
536 0x000000 to czarny a 0xffffff to bia³y.
537 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video cvidix, fbdev, svga, vesa,
538 winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz tak¿e \-vo xv:ck),
539 xvmc (zobacz tak¿e \-vo xv:ck) i directx.
540 .
541 .TP
542 .B \-nocolorkey
543 Wy³±cza kolor kluczowy.
544 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video cvidix, fbdev, svga, vesa,
545 winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz tak¿e \-vo xv:ck),
546 xvmc (zobacz tak¿e \-vo xv:ck) i directx.
547 .
548 .TP
549 .B \-crash\-debug (kod do debugowania)
550 Automatycznie pod³±cza gdb przy b³edzie lub SIGTRAP.
551 Obs³uga musi zostaæ wkompilowana poprzez podanie \-\-enable\-crash\-debug lub
552 posiadanie zbioru .developer w katalogu przy konfiguracji.
553 .
554 .TP
555 .B \-edlout <nazwa\ zbioru>
556 Tworzy nowy zbiór i zapisuje decyzyjn± listê edycji (EDL) do tego zbioru.
557 Podczas odtwarzania, kiedy u¿ytkownik wci¶nie "i", wpis o pominiêciu dwóch
558 ostatnich sekund zostanie zapisany do zbioru.
559 Daje to punkt wyj¶cia, który u¿ytkownik mo¿e pó¼niej dopasowaæ do swoich
560 potrzeb.
561 Szczegó³owe informacje zawarte s± w DOCS/\:HTML/\:pl/\:edl.html.
562 .
563 .TP
564 .B \-enqueue (tylko GUI)
565 Dodaje zbiory podane w wierszu poleceñ do listy odtwarzania, zamiast odtwarzaæ
566 je od razu.
567 .
568 .TP
569 .B \-fixed\-vo (KOD BETA!)
570 Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich zbiorów (jedna
571 (de)inicjalizacja dla wszystkich zbiorów).
572 Dlatego te¿ tylko jedno okno zostanie otwarte dla wszystkich zbiorów.
573 Obecnie dzia³a z nastêpuj±cymi sterownikami: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv,
574 xvidix i dfbmga.
575 .
576 .TP
577 .B \-framedrop (zobacz tak¿e \-hardframedrop)
578 Nie wy¶wietla niektórych klatek, by utrzymaæ synchronizacje A/\:V na wolnych
579 komputerach.
580 Filtry video nie bêd± stosowane do tych klatek.
581 Dla klatek B nawet dekodowanie jest ca³kowicie pominiête.
582 .
583 .TP
584 .B \-h, \-help, \-\-help
585 Pokazuje krótkie podsumowanie opcji.
586 .
587 .TP
588 .B \-hardframedrop
589 Wiêksza intensywno¶æ opuszczania klatek (przerywa dekodowanie).
590 Prowadzi do zniekszta³ceñ obrazu!
591 .
592 .TP
593 .B \-identify
594 Pokazuje parametry zbioru w ³atwo przegl±dalnym formacie.
595 Wy¶wietla te¿ dok³adniejsze informacje o jêzykach i identyfikatorach
596 napisów i ¶cie¿ek audio.
597 Skrypt TOOLS/\:midentify.sh wycina inne napisy MPlayera i (mamy nadziejê)
598 zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacj± przez pow³okê.
599 .
600 .TP
601 .B \-idle (zobacz tak¿e \-slave)
602 Sprawia ¿e MPlayer czeka bezczynie zamiast wychodziæ je¶li nie ma pliku do
603 odtwarzania.
604 Gwnie u¿yteczne w trybie slave, gdy MPlayer moze byæ sterowany poleceniami
605 wej¶ciowymi.
606 .
607 .TP
608 .B \-input <komendy>
609 Ta opcja mo¿e byæ u¿ywana do konfiguracji pewnych czê¶ci systemu wej¶ciowego.
610 ¦cie¿ki s± wzglêdem ~/\:.mplayer/.
611 .br
612 .I INFORMACJA:
613 Autopowtarzanie jest obecnie obs³ugiwane tylko przez joysticki.
614 .sp 1
615 Dostêpne s± polecenia:
616 .sp 1
617 .PD 0
618 .RSs
619 .IPs conf=<plik>
620 Okre¶la plik konfiguracyjny warstwy kontroli, inny ni¿ domy¶lny
621 ~/\:.mplayer/\:input.conf.
622 Je¿eli nie podano pe³nej ¶cie¿ki, pod uwagê brany jest ~/\:.mplayer/\:<plik>.
623 .IPs ar-delay
624 Opó¼nienie w milisekundach przed rozpoczêciem automatyczniego powtarzania
625 klawisza (0 ¿eby wy³±czyæ).
626 .IPs ar-rate
627 Ilo¶æ generowanych przyci¶niêæ klawisza na sekundê przy autopowtarzaniu.
628 .IPs keylist
629 Lista wszystkich klawiszy, które mog± byæ przypisane do komend.
630 .IPs cmdlist
631 Lista wszystkich komend, które mog± byæ przypisane do klawiszy.
632 .IPs js-dev
633 Wybiera u¿ywany joystick (domy¶lnie: /dev/\:input/\:js0).
634 .IPs file=<nazwazbioru>
635 Czyta polecenia z podanego zbioru.
636 Opcja g³ównie przydatna przy kolejce FIFO.
637 .br
638 .I INFORMACJA:
639 Je¶li podany zbiór jest kolejk±, MPlayer otwiera oba koñce, wiêc mo¿na
640 kilkukrotnie napisaæ "echo "seek 10" > mp_pipe" i kolejka bêdzie dzia³aæ.
641 .RE
642 .PD 1
643 .
644 .TP
645 .B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
646 Ustala wielko¶æ kolejki buforuj±cej naci¶niêcia klawiszy (domy¶lnie: 10).
647 Kolejka wielko¶ci n mo¿e zbuforowaæ (n-1) zdarzeñ.
648 Je¶li jest zbyt ma³e niektóre zdarzenia mog± zagin±æ
649 (co prowadzi do "zaciêtego przycisku myszy" i podobnych efektów).
650 Je¶li jest zbyt du¿e mo¿e wygl±daæ ¿e MPlayer zawiesi³ siê
651 gdy przetwarza zbuforowane zdarzenia.
652 ¯eby utrzymaæ takie samo zachowanie jak przed wprowadzeniem tej opcji,
653 ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla Windows.
654 .
655 .TP
656 .B \-lircconf <plik> (tylko z LIRC)
657 Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domy¶lnie: ~/\:.lircrc).
658 .
659 .TP
660 .B \-list\-options
661 Wy¶wietla wszystkie dostêpne opcje.
662 .
663 .TP
664 .B \-loop <ilo¶æ>
665 Powtarza film <ilo¶æ> razy.
666 0 oznacza zawsze.
667 .
668 .TP
669 .B \-menu (tylko z menu OSD)
670 W³±cza menu OSD.
671 .
672 .TP
673 .B \-menu\-cfg <plik> (tylko z menu OSD)
674 Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.
675 .
676 .TP
677 .B \-menu\-root <warto¶æ> (tylko z menu OSD)
678 Wybiera menu g³ówne.
679 .
680 .TP
681 .B \-menu\-startup (tylko z menu OSD)
682 Wy¶wietla g³ówne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.
683 .
684 .TP
685 .B \-noconsolecontrols
686 Powstrzymuje MPlayera przed czytaniem zdarzeñ klawiszy ze standardowego wej¶cia.
687 U¿yteczne, je¿eli dane s± z niego pobierane.
688 Jest to automatycznie w³±czane, je¶li w wierszu poleceñ zostanie odnaleziony \-.
689 S± jednak sytuacje, w których sam musisz to aktywowaæ, np.\&
690 je¿eli otwierasz /dev/\:stdin (albo odpowiednik w Twoim systemie),
691 u¿ywasz stdin na li¶cie odtwarzania albo zamierzasz czytaæ z stdin pó¼niej
692 poprzez polecenia trybu slave loadlist i loadfile.
693 .
694 .TP
695 .B \-nojoystick
696 Wy³±cza obs³ugê joysticka.
697 .
698 .TP
699 .B \-nolirc
700 Wy³±cza obs³ugê LIRC.
701 .
702 .TP
703 .B \-nomouseinput (tylko z X11)
704 Wy³±cza obs³ugê zdarzeñ wci¶niêcia/\:puszczenia przycisku myszki
705 (menu kontekstowe mozplayerxp korzysta z tej opcji).
706 .
707 .TP
708 .B \-nortc (tylko z RTC)
709 Wy³±cza u¿ywanie Linux RTC (real-time clock \- /dev/\:rtc) jako mechanizmu
710 mierzenia czasu.
711 .
712 .TP
713 .B \-playlist <nazwa\ pliku>
714 Odtwarza zbiory wed³ug pliku listy odtwarzania (w formatach ASX, Winamp, SMIL
715 lub jeden zbiór w ka¿dym wierszu).
716 .br
717 .I INFORMACJA:
718 Opcja ta jest uwa¿ana za pozycjê wyj¶ciow±, wiêc opcje nastêpuj±ce po niej
719 odnosz± siê tylko do zbiorów na tej li¶cie.
720 .br
721 FIXME: Musi to byæ bardziej przejrzyste i dok³adnie udokumentowane.
722 .
723 .TP
724 .B \-really\-quiet (zobacz tak¿e \-quiet)
725 Wy¶wietla jeszcze mniej komunikatów wyj¶ciowych i stanu ni¿ z opcj± \-quiet.
726 .
727 .TP
728 .B \-rtc\-device <urz±dzenie>
729 Korzysta z okre¶lonego urz±dzenia do synchronizacji przez RTC.
730 .
731 .TP
732 .B \-shuffle
733 Odtwarza zbiory w losowej kolejno¶ci.
734 .
735 .TP
736 .B \-skin <nazwa> (tylko z GUI)
737 Za³aduje skórkê z podanego jako parametr katalogu znajduj±cego siê pod
738 domy¶lnymi katalogami skórek, /usr/\:local/\:share/\:mplayer/\:skins/
739 i ~/.mplayer/skins/.
740 .sp 1
741 .I PRZYK£AD:
742 .PD 0
743 .RSs
744 .IPs "\-skin fittyfene"
745 Próbuje za³adowaæ /usr/\:local/\:share/\:mplayer/\:skins/\:fittyfene,
746 pó¼niej ~/.mplayer/\:skins/\:fittyfene.
747 .RE
748 .PD 1
749 .
750 .TP
751 .B \-slave (zobacz tak¿e \-input)
752 Ta opcja prze³±cza MPlayera w tryb slave, w którym mo¿na go u¿ywaæ jako koñcówki
753 (backend) dla innych programów.
754 Zamiast przechwytywania wci¶niêtych klawiszy, MPlayer bêdzie czyta³ ze
755 standardowego wej¶cia polecenia oddzielane koñcem wiersza (\\n).
756 .br
757 .I INFORMACJA:
758 Listê poleceñ otrzymasz z \-input cmdlist, a ich opis znajdziesz
759 w DOCS/tech/slave.txt.
760 .
761 .TP
762 .B \-softsleep
763 U¿ywa wysokiej jako¶ci zegarów programowych.
764 Tak dok³adne jak RTC, ale nie wymaga specjalnych uprawnieñ.
765 Skutkuje wiêkszym obi±¿eniem procesora.
766 .
767 .TP
768 .B \-sstep <sek>
769 Przeskakuje <sek> sekund po ka¿dej klatce.
770 Normalna prêdko¶æ odtwarzania klatek jest utrzymana, wiêc odtwarzanie jest
771 szybsze.
772 Jako ¿e MPlayer potrafi przeszukiwaæ tylko do najbli¿szej klatki kluczowej,
773 mo¿e to byæ niedok³adne.
774 .
775 .
776 .
777 .SH "OPCJE DEMUXERA/\:STRUMIENI"
778 .
779 .TP
780 .B \-a52drc <poziom>
781 Wybiera poziom Kompresji Dynamiki (Dynamic Range Compression) dla
782 strumieni d¼wiêkowych AC3.
783 <poziom> jest liczb± rzeczywist± od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak kompresji,
784 a 1 (domy¶lne) oznacza pe³n± kompresjê (g³o¶ne kawa³ki s± przyciszane
785 i vice versa).
786 Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy strumieñ AC3 zawiera informacje
787 o wymaganym zasiêgu kompresji.
788 .
789 .TP
790 .B \-aid <ID> (zobacz tak¿e \-alang)
791 Wybiera kana³ audio (MPEG: 0\-31 AVI/\:OGM: 1\-99 ASF/\:RM: 0\-127,
792 VOB(AC3): 128\-159 VOB(LPCM): 160\-191 MPEG-TS 17\-8190).
793 MPlayer wy¶wietli dostêpne identyfikatory audio,
794 je¶li jest uruchomiony w trybie gadatliwym (\-v).
795 Kiedy odtwarzany jest strumieñ MPEG-TS, MPlayer/\:MEncoder u¿yje pierwszego
796 programu (je¿eli jest dostêpny) z wybranym strumieniem.
797 .
798 .TP
799 .B \-alang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-aid)
800 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których audio ma byæ odtwarzane.
801 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
802 DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639\-1, Matroska i NUT operuj± na
803 trzyliterowych ISO 639\-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
804 MPlayer wy¶wietli dostêpne jêzyki,
805 je¶li jest uruchomiony w trybie gatatliwym (\-v).
806 .sp 1
807 .I PRZYK£AD:
808 .PD 0
809 .RSs
810 .IPs "mplayer dvd://1 \-alang pl,en"
811 Wybiera z DVD ¶cie¿kê w jêzyku polskim, a je¿eli jej nie ma, korzysta z
812 angielskiej.
813 .IPs "mplayer \-alang jpn example.mkv"
814 Odtwarza film w formacie Matroska w jêzyku japoñskim.
815 .RE
816 .PD 1
817 .
818 .TP
819 .B \-audio\-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcj± \-audiofile)
820 Wymusza typ demuxera audio dla \-audiofile.
821 U¿ycie "+" przed nazw± wymusza j±, wy³±cza to niektóre testy.
822 Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio\-demuxer help.
823 Dla kompatybilno¶ci z poprzednimi wersjami akceptuje te¿ 
824 ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/\:demuxer.h.
825 \-audio\-demuxer audio albo \-audio\-demuxer 17 wymusza MP3.
826 .
827 .TP
828 .B \-audiofile <nazwa\ zbioru>
829 Otwórz audio z zewnêtrznego zbioru (WAV, MP3 lub Ogg Vorbis) podczas
830 odtwarzania filmu.
831 .
832 .TP
833 .B \-audiofile\-cache <kBajty>
834 W³±cza cache dla strumienia u¿ywanego przez \-audiofile, u¿ywaj±c okre¶lonej
835 ilo¶ci pamiêci.
836 .
837 .TP
838 .B \-bandwidth <warto¶æ> (tylko z sieci±)
839 Okre¶la maksymaln± szeroko¶æ pasma (bitrate) strumienia sieciowego (dla
840 serwerów potrafi±cych przesy³aæ z ró¿nymi szeroko¶ciami pasma).
841 Przydatne je¶li chcesz ogl±daæ na ¿ywo media ze strumieni przy wolnym
842 po³±czeniu.
843 .
844 .TP
845 .B \-cache <kBajty>
846 Ta opcja okre¶la ile pamiêci (w kBajtach) ma byæ u¿yte do wstêpnego
847 buforowania zbioru lub URL.
848 Szczególnie przydatne przy powolnych no¶nikach.
849 .
850 .TP
851 .B \-cache\-min <procent>
852 Odtwarzanie rozpocznie siê gdy bufor zostanie wype³niony w podanym stopniu.
853 .
854 .TP
855 .B \-cache\-seek\-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)
856 Je¶li wykonano przewijanie do pozycji w promieniu <procent> wielko¶ci cache od
857 aktualnej pozycji, MPlayer poczeka na wype³nienie cache zamiast wykonywaæ
858 przewijanie (domy¶lnie: 50).
859 .
860 .TP
861 .B \-cdda <opcja1:opcja2> <tylko z CDDA)
862 Dostosowuje mo¿liwo¶æ czytania CD Audio MPlayera.
863 .sp 1
864 Dostêpne s± opcje:
865 .RSs
866 .IPs speed=<warto¶æ>
867 Ustala prêdko¶æ obrotów CD.
868 .IPs paranoia=<0\-2>
869 Ustala poziom paranoi.
870 .RSss
871 0: wy³±cza sprawdzanie
872 .br
873 1: sprawdza tylko overlap (domy¶lne)
874 .br
875 2: pe³na korekcja i weryfikacja danych
876 .REss
877 .IPs generic-dev=<warto¶æ>
878 U¿ywa podanego ogólnego urz±dzenia SCSI.
879 .IPs sector-size=<warto¶æ>
880 Rozmiar bloku jednorazowego czytania.
881 .IPs overlap=<warto¶æ>
882 Wymusza minimalne przeszukiwanie overlap podczas weryfikacji do <warto¶æ>
883 sektorów.
884 .IPs toc-bias
885 Zak³ada ¿e adres pocz±tku pierwszej ¶cie¿ki zapisany w TOC bêdzie adresowany
886 jako LBA\ 0.
887 Niektóre sterowniki Toshiba potrzebuj± tego by poprawnie okre¶liæ granice
888 ¶cie¿ek.
889 .IPs toc-offset=<warto¶æ>
890 Dodaje <warto¶æ> sektorów do odczytanych warto¶ci podczas adresowania ¶cie¿ek.
891 Warto¶æ mo¿e byæ ujemna.
892 .IPs (no)skip
893 (Nie)akceptuje niedoskona³e rekonstrukcje danych.
894 .RE
895 .
896 .TP
897 .B \-cdrom\-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia>
898 Ustawia ¶cie¿kê do urz±dzenia CD-ROM (domy¶lnie: /dev/\:cdrom).
899 .
900 .TP
901 .B \-channels <ilo¶æ> (zobacz tak¿e \-af channels)
902 ¯±da podanej liczby kana³ów wyj¶cowych (domy¶lnie: 2).
903 MPlayer prosi dekoder by dekodowa³ audio do wybranej ilo¶ci kana³ów.
904 Od dekodera zale¿y jak (i czy) sobie z tym poradzi.
905 Opcja ta jest zazwyczaj potrzebna tylko przy odtwarzaniu filmów z d¼wiêkiem w
906 formacie AC3 (jak DVD).
907 W tym wypadku liba52 dekoduje i prawid³owo przerabia d¼wiêk na wymagan±
908 liczbê kana³ów.
909 ¯eby bezpo¶rednio kontrolowaæ liczbê kana³ów wyj¶ciowych niezale¿nie od liczby
910 zdekodowanych kana³ów, u¿yj filtra channels.
911 .br
912 .I INFORMACJA:
913 Opcja ta jest honorowana przez kodeki (tylko AC3), filtry (surround)
914 i sterowniki wy¶cia audio (przynajmniej OSS).
915 .sp 1
916 Dostêpne s± opcje:
917 .sp 1
918 .PD 0
919 .RSs
920 .IPs 2
921 stereo
922 .IPs 4
923 surround
924 .IPs 6
925 pe³ne 5.1
926 .RE
927 .PD 1
928 .
929 .TP
930 .B \-chapter <ID\ rozdzia³u[\-<ID\ koñcowego\ rozdzia³u>] (tylko DVD)
931 Okre¶la numer rozdzia³u od którego nale¿y zacz±æ odtwarzanie.
932 Mo¿e te¿ okre¶liæ numer rozdzia³u na którym nale¿y skoñczyæ odtwarzanie
933 (domy¶lnie: 1).
934 .
935 .TP
936 .B \-cookies (tylko z sieci±)
937 Wysy³a cookies przy ¿±daniach HTTP.
938 .
939 .TP
940 .B \-cookies\-file <nazwa\ zbioru> (tylko z sieci±)
941 Czyta HTTP cookies z <nazwa zbioru> (domy¶lnie ~/.mozilla/ i ~/.netscape/)
942 i nie czytaj z miejsc standardowych.
943 Zak³ada ¿e zbiór jest w formacie Netscape.
944 .
945 .TP
946 .B \-delay <sekundy>
947 Ustawia opó¼nienie d¼wiêku w sekundach (dodatnia lub ujemna liczba rzeczywista).
948 .br
949 .I INFORMACJA:
950 Nie ma gwarancji prawid³owego dzia³ania je¶li jest to u¿ywane z MEncoderem
951 i \-ovc copy.
952 .
953 .TP
954 .B \-demuxer <[+]nazwa>
955 Wymusza typ demuxera.
956 U¿ycie "+" przed nazw± wymusza j±, wy³±cza to niektóre testy.
957 Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-demuxer help.
958 Dla kompatybilno¶ci z poprzednimi wersjami akceptuje te¿
959 ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/\:demuxer.h.
960 \-demuxer audio lub \-demuxer 17 wymusza MP3.
961 .
962 .TP
963 .B \-dumpaudio (tylko MPlayer)
964 Zrzuca surowy, skompresowany strumieñ audio do ./stream.dump
965 (przydatne z MPEG/\:AC3).
966 Je¶li podasz wiêcej ni¿ jedn± z \-dumpaudio, \-dumpvideo i \-dumpstream,
967 znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceñ.
968 .
969 .TP
970 .B \-dumpfile <nazwa\ zbioru> (tylko MPlayer)
971 Podaje nazwê zbioru wynikowego dla opcji \-dumpaudio / \-dumpvideo /
972 \-dumpstream.
973 .
974 .TP
975 .B \-dumpstream (tylko MPlayer)
976 Zrzuca surowy strumieñ do ./stream.dump.
977 Przydatny gdy rippujesz z DVD lub sieci.
978 Je¶li podasz wiêcej ni¿ jedn± z \-dumpaudio, \-dumpvideo i \-dumpstream,
979 znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceñ.
980 .
981 .TP
982 .B \-dumpvideo (tylko MPlayer)
983 Zrzuca surowy, skompresowany strumieñ video do ./stream.dump (niezbyt
984 przydatne).
985 Je¶li podasz wiêcej ni¿ jedn± z \-dumpaudio, \-dumpvideo i \-dumpstream,
986 znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceñ.
987 .
988 .TP
989 .B \-dvbin <options>
990 Przekazuje zamiast domy¶lnych nastêpuj±ce opcje modu³owi wej¶cia DVB:
991 .sp 1
992 .PD 0
993 .RSs
994 .IPs card=<1\-4>
995 U¿yje karty numer 1\-4 (domy¶lnie: 1).
996 .IPs file=<nazwa\ pliku>
997 Czyta listê kana³ów z <nazwa pliku>.
998 Domy¶lnym jest ~/.mplayer/\:channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (w zale¿no¶ci od
999 Twojej karty) lub w ostateczno¶ci ~/.mplayer/\:channels.conf.
1000 .RE
1001 .PD 1
1002 .
1003 .TP
1004 .B \-dvd\-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia> (tylko DVD)
1005 Podaje ¶cie¿kê do urz±dzenia DVD (domy¶lnie: /dev/\:dvd).
1006 Mo¿esz równie¿ okre¶liæ katalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto z
1007 DVD (np. przez vobcopy).
1008 Zauwa¿, ¿e \-dumpstream jest zazwyczaj lepszym sposobem
1009 na kopiowanie tytu³ów DVD (zobacz przyk³ady).
1010 .
1011 .TP
1012 .B \-dvdangle <ID\ ujêcia> (tylko DVD)
1013 Niektóre dyski DVD zawieraj± sceny, które mog± byæ ogl±dane z ró¿nych ujêæ.
1014 Opcja ta informuje MPlayera, którego ujêcia ma u¿ywaæ (domy¶lnie: 1).
1015 .
1016 .TP
1017 .B \-edl <nazwa\ pliku>
1018 W³±cza decyzyjn± listê edycji (ang.\& edit decision list (EDL)) podczas
1019 odtwarzania.
1020 Video bêdzie pomijane, audio bêdzie wyciszane i w³±czane zgodnie z wpisami w
1021 podanym zbiorze.
1022 Szczegó³owe informacje zawarte s± w DOCS/\:HTML/\:pl/\:edl.html.
1023 .
1024 .TP
1025 .B \-forceidx
1026 Wymusza przebudowanie indeksu.
1027 U¿yteczny dla zbiorów z uszkodzonym indeksem (desynchornizacje A/\:V itp.).
1028 Umo¿liwia wyszukiwanie w pliku.
1029 Trwa³e naprawienie indeksu mo¿liwe jest przy pomocy MEncodera (patrz
1030 dokumentacja)
1031 .br
1032 .I INFORMACJA:
1033 Opcji tej mo¿na u¿ywaæ tylko je¶li dany no¶nik obs³uguje wyszukiwanie
1034 (czyli nie stdin, kolejka itp.).
1035 .
1036 .TP
1037 .B \-fps <liczba rzeczywista>
1038 Zmienia prêdko¶æ odtwarzania klatek video (framerate)
1039 Przydatne je¶li warto¶æ w nag³ówku jest z³a/\:nie istnieje.
1040 .
1041 .TP
1042 .B \-frames <ilo¶æ>
1043 Odtwarza/\:konwertuje tylko pierwsze <ilo¶æ> klatek, potem wychodzi.
1044 .
1045 .TP
1046 .B \-hr\-mp3\-seek (tylko z MP3)
1047 Dok³adne przeszukiwanie MP3.
1048 W³±czone gdy odtwarzamy z zewnêtrznego zbioru MP3, gdy¿ potrzebujemy
1049 znale¼æ bardzo dok³adn± pozycjê do utrzymania synchronizacji A/\:V.
1050 Potrafi byæ wolne, szczególnie gdy szukamy do ty³u, poniewa¿ trzeba przewin±æ
1051 do samego pocz±tku by znale¼æ dok³adnie tê klatkê.
1052 .
1053 .TP
1054 .B \-idx (zobacz tak¿e \-forceidx)
1055 Przebuduje indeks AVI, je¿eli nie zostanie on znaleziony, umo¿liwiaj±c
1056 przeszukiwanie zbioru.
1057 Przydatne przy uszkodzonych/\:niekopletnych zbiorach lub ¼le stworzonych
1058 plikach.
1059 .br
1060 .I INFORMACJA:
1061 Opcji tej mo¿na u¿ywaæ tylko je¶li dany no¶nik obs³uguje wyszukiwanie
1062 (czyli nie stdin, kolejka itp.).
1063 .
1064 .TP
1065 .B \-ipv4\-only\-proxy (tylko z sieci±)
1066 Ignoruje proxy dla adresów IPv6.
1067 Bêdzie on nadal u¿ywany dla adresów IPv4.
1068 .
1069 .TP
1070 .B \-loadidx <zbiór\ indeksowy>
1071 Czyta dane indeksu video z <nazwa\ zbioru>, zapisane przez \-saveidx.
1072 MPlayer bêdzie czyta³ indeks z podanego zbioru i u¿ywa³ tych danych do
1073 przeszukiwania zamiast jakiegokolwiek indeksu bezpo¶rednio w zbiorze AVI.
1074 Dodatkowo, MPlayer nie przeszkodzi w za³adowaniu zbioru indeksowego
1075 wygenerowanego z innego AVI, ale to z pewno¶ci± wywo³a niemi³e rezultaty.
1076 .br
1077 .I INFORMACJA:
1078 Ta opcja jest przestarza³a, poniewa¿ MPlayer obs³uguje ju¿ OpenDML.
1079 .
1080 .TP
1081 .B \-mc <sekundy/\:klatkê>
1082 maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkê (w sekundach)
1083 .
1084 .TP
1085 .B \-mf <opcja1:opcja2:...>
1086 U¿ywane przy dekodowaniu z wielu zbiorów PNG lub JPEG.
1087 .sp 1
1088 Dostêpne s± opcje:
1089 .sp 1
1090 .PD 0
1091 .RSs
1092 .IPs w=<warto¶æ>
1093 szeroko¶æ danych wyj¶ciowych (domy¶lnie: autodetekcja)
1094 .IPs h=<warto¶æ>
1095 wysoko¶æ danych wyj¶ciowych (domy¶lnie: autodetekcja)
1096 .IPs fps=<warto¶æ>
1097 ilo¶æ klatek na sekundê (fps) w danych wyj¶ciowych (domy¶lnie: 25)
1098 .IPs type=<warto¶æ>
1099 typ zbiorów wej¶ciowych (dostêpne: jpeg, png, tga i sgi)
1100 .RE
1101 .PD 1
1102 .
1103 .TP
1104 .B \-ni (tylko AVI)
1105 Wymusza u¿ycie parsera do AVI bez przeplotu (pozwala odtworzyæ niektóre
1106 uszkodzone zbiory AVI).
1107 .
1108 .TP
1109 .B \-nobps (tylko AVI)
1110 Nie u¿ywa ¶redniej ilo¶ci bajtów/\:sekundê do synchronizacji A-V.
1111 Pomaga przy niektórych zbiorach AVI z uszkodzonym nag³ówkiem.
1112 .
1113 .TP
1114 .B \-noextbased
1115 Wy³±cza wybór demuxera oparty na rozszerzeniu zbioru.
1116 Domy¶lnie, kiedy typ zbioru (demuxer) nie mo¿e byæ bezsprzecznie wykryty
1117 (zbiór nie posiada nag³ówka lub jest on niewystarczaj±co pewny),
1118 rozszerzenie zbioru jest u¿yte do wybrania demuxera.
1119 Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawarto¶æ.
1120 .
1121 .TP
1122 .B \-passwd <has³o> (zobacz tak¿e \-user) (tylko z sieci±)
1123 Podaje has³o dla autoryzacji HTTP.
1124 .
1125 .TP
1126 .B \-prefer\-ipv4
1127 U¿ywa IPv4 do po³±czeñ sieciowych.
1128 Je¶li siê nie da, automatycznie przestawia na IPv6.
1129 .
1130 .TP
1131 .B \-prefer\-ipv6
1132 U¿ywa IPv6 do po³±czeñ sieciowych.
1133 Je¶li siê nie da, automatycznie przestawia na IPv4.
1134 .
1135 .TP
1136 .B \-rawaudio <opcja1:opcja2:...>
1137 Pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów audio.
1138 Mo¿e te¿ byæ u¿yta ¿eby odtworzyæ CD z d¼wiêkiem innym ni¿ 44kHz 16-bit stereo.
1139 Do odtwarzania surowych strumieni AC3 u¿yj \-rawaudio on:format=0x2000.
1140 .sp 1
1141 Dostêpne s± opcje:
1142 .sp 1
1143 .PD 0
1144 .RSs
1145 .IPs "on\ \ \ "
1146 U¿ywa demuxera surowego d¼wiêku.
1147 .IPs channels=<ilo¶æ>
1148 ilo¶æ kana³ów
1149 .IPs rate=<czêstotliw¶æ>
1150 czêstotliwo¶æ próbkowania
1151 .IPs samplesize=<warto¶æ>
1152 rozmiar próbki w bajtach
1153 .IPs bitrate=<value>
1154 bitrate dla surowych danych audio
1155 .IPs format=<warto¶æ>
1156 kod fourcc szesnastkowo
1157 .RE
1158 .PD 1
1159 .
1160 .TP
1161 .B \-rawvideo <opcja1:opcja2:...>
1162 Ta opcja pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów video.
1163 .sp 1
1164 Dostêpne s± opcje:
1165 .sp 1
1166 .PD 0
1167 .RSs
1168 .IPs "on\ \ \ "
1169 U¿ywa demuxera surowego video.
1170 .IPs fps=<warto¶æ>
1171 ilo¶æ klatek na sekundê (domy¶lnie: 25.0)
1172 .IPs sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
1173 ustawia jedn± ze standardowych wielko¶ci obrazu
1174 .IPs w=<warto¶æ>
1175 szeroko¶æ obrazu w pikselach
1176 .IPs h=<warto¶æ>
1177 wysoko¶æ obrazu w pikselach
1178 .IPs i420|yv12|yuy2|y8
1179 ustaw przestrzeñ kolorów
1180 .IPs format=<warto¶æ>
1181 przestrzeñ kolorów (fourcc) w hex
1182 .IPs size=<warto¶æ>
1183 rozmiar ramki w bajtach
1184 .RE
1185 .PD 1
1186 .
1187 .TP
1188 .B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (tylko z LIVE.COM)
1189 U¿ywane z URLami "rtsp://" dla okre¶lenia, ¿e nadchodz±ce pakiety RTP i RTCP
1190 maj± byæ przesy³ane przez TCP (u¿ywaj±c tego samego po³±czenia co RTSP).
1191 Przydatne przy uszkodzonym po³±czeniu internetowym, które nie przepuszcza
1192 pakietów UDP (zobacz tak¿e http://www.live555.com/\:mplayer).
1193 .
1194 .TP
1195 .B \-saveidx <nazwa\ zbioru>
1196 Wymusza przebudowanie indeksu i zapisuje go w zbiorze <nazwa\ zbioru>.
1197 Aktualnie dzia³a to tylko ze zbiorami AVI.
1198 .br
1199 .I INFORMACJA:
1200 Ta opcja jest przestarza³a, poniewa¿ MPlayer obs³uguje ju¿ OpenDML.
1201 .
1202 .TP
1203 .B \-sb <pozycja\ w\ bajtach> (zobacz tak¿e \-ss)
1204 Przewija do pozycji okre¶lonej w bajtach.
1205 Przydatne do odtwarzania z obrazów CD-ROM lub zbiorów VOB ze ¶mieciami na
1206 pocz±tku.
1207 .
1208 .TP
1209 .B \-speed <0.01\-100>
1210 Zwalnia lub przyspiesza odtwarzanie o wspó³czynnik podany jako parametr.
1211 Nie jest pewne dzia³anie z \-oac copy.
1212 .
1213 .TP
1214 .B \-srate <Hz>
1215 Wybiera czêstotliwo¶æ próbkowania, która bêdzie dalej wykorzystywana
1216 (oczywi¶cie karty maj± te¿ swoje ograniczenia).
1217 Je¿eli wybrana czêstotliwo¶æ jest inna ni¿ w obecnie przetwarzanym strumieniu,
1218 w wartwie d¼wiêkowej zostanie zastosowany filtr resample lub lavcresample,
1219 aby zniwelowaæ ró¿nicê.
1220 Opcja \-af\-adv steruje typem przepróbkowywania.
1221 Domy¶lne jest szybkie przepróbkowywanie, które mo¿e zniekszta³ciæ d¼wiêk.
1222 .
1223 .TP
1224 .B \-ss <czas> (zobacz tak¿e \-sb)
1225 Przeskakuje do podanego czasu.
1226 .sp 1
1227 .I PRZYK£AD:
1228 .PD 0
1229 .RSs
1230 .IPs "\-ss 56"
1231 Przeskakuje do 56 sekundy.
1232 .IPs "\-ss 01:10:00"
1233 Przeskakuje do 1\ godziny i 10\ minut.
1234 .RE
1235 .PD 1
1236 .
1237 .TP
1238 .B \-tskeepbroken
1239 Informuje MPlayera by nie odrzuca³ pakietów TS zg³oszonych w strumieniu jako
1240 b³êdne.
1241 Czasami potrzebne do odtworzenia uszkodzonych zbiorów MPEG-TS.
1242 .
1243 .TP
1244 .B \-tsprobe <ilo¶æ\ bajtów>
1245 Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS, opcja ta pozawala podaæ jak wiele bajtów
1246 w strumieniu MPlayer ma przegl±daæ w poszukiwaniu ¿±danych ID audio i video.
1247 .
1248 .TP
1249 .B \-tsprog <1\-65534>
1250 Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS pozwala podaæ który program (je¶li jest
1251 kilka) nale¿y odtwarzaæ.
1252 Mo¿e byæ u¿yta z \-vid i \-aid.
1253 .
1254 .TP
1255 .B \-tv <opcja1:opcja2:...> (tylko z TV)
1256 Ta opcja dostosowuje rozmaite w³a¶ciwo¶ci modu³u przechwytywania TV.
1257 ¯eby ogl±daæ telewizjê MPlayerem podaj "tv://" lub "tv://<numer_kana³u>" albo
1258 nawet "tv://<nazwa_kana³u>" (jak ustawiæ <nazwê_kana³u> podaje opcja channels
1259 poni¿ej) jako URL filmu.
1260 .sp 1
1261 Dostêpne s± opcje:
1262 .RSs
1263 .IPs noaudio
1264 bez d¼wiêku
1265 .IPs driver=<warto¶æ>
1266 dostêpne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848
1267 .IPs device=<warto¶æ>
1268 Podaje urz±dzenie TV (domy¶lnie: /dev/\:video0).
1269 .IPs input=<warto¶æ>
1270 Wybiera wej¶cie (domy¶lnie: 0 \- TV, lista jest wypisywana na konsoli).
1271 .IPs freq=<warto¶æ>
1272 Podaje czêstotliwo¶æ na któr± nale¿y ustawiæ tuner (np.\& 511.250).
1273 Nie dzia³a z parametrem channels.
1274 .IPs outfmt=<warto¶æ>
1275 Podaje format wyj¶ciowy tunera jako nazwê obs³ugiwan± przez sterownik V4L
1276 (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) lub dowolny format
1277 okre¶lony warto¶ci± szesnastkow±.
1278 Je¶li chcesz poznaæ wszystkie dostêpne formaty podaj outfmt=help.
1279 .IPs width=<warto¶æ>
1280 szeroko¶æ okna wyj¶ciowego
1281 .IPs height=<warto¶æ>
1282 wysoko¶æ okna wyj¶ciowego
1283 .IPs fps=<warto¶æ>
1284 czêstotliwo¶æ przechwytywania video (ile klatek na sekundê przechwytywaæ)
1285 .IPs buffersize=<warto¶æ>
1286 maksymalny rozmiar bufora przechwytywania w megabajtach (domy¶lnie: dynamiczny)
1287 .IPs norm=<warto¶æ>
1288 bsdbt848 i v4l dopuszczaj± PAL, SECAM i NTSC.
1289 Lista dostêpnych standardów dla v4l2 jest wy¶wietlana na konsoli.
1290 Przeczytaj te¿ poni¿sz± opcjê normid.
1291 .IPs "normid=<warto¶æ> (tylko v4l2)"
1292 Ustawia standard TV z podanym numerycznym ID.
1293 Zale¿y on od karty przechwytywania.
1294 Lista standardów TV jest wypisywana przez MPlayera na konsoli.
1295 .IPs channel=<warto¶æ>
1296 Ustawia tuner na kana³ <warto¶æ>.
1297 .IPs chanlist=<warto¶æ>
1298 dostêpne: europe-east, europe-west, us-bcast, us-cable, itp.
1299 .IPs channels=<kana³>\-<nazwa>,<kana³>\-<nazwa>,...
1300 Ustawia nazwy dla kana³ów.
1301 U¿ywaj _ zamiast spacji w nazwach (albo pobaw siê cudzys³owami ;-).
1302 Nazwy kana³ów bêd± wtedy wypisywane przez OSD, a polecenia tv_step_channel,
1303 tv_set_channel i tv_last_channel bêd± dostêpne z pilota (zobacz tak¿e LIRC).
1304 Nie dzia³a z parametrem frequency.
1305 .br
1306 .I INFORMACJA:
1307 Numer kana³u bêdzie pozycj± na li¶cie kana³ów, licz±c od 1.
1308 .br
1309 .I PRZYK£AD:
1310 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
1311 .IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
1312 Ustawia korekcjê obrazu na karcie.
1313 .IPs audiorate=<warto¶æ>
1314 Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.
1315 .IPs forceaudio
1316 Przechwytuje audio nawet gdy v4l nie zg³asza ¿adnych ¼róde³ audio.
1317 .IPs "alsa\ "
1318 Przechwytuje z ALSA.
1319 .IPs amode=<0\-3>
1320 Wybiera tryb audio:
1321 .RSss
1322 0: mono
1323 .br
1324 1: stereo
1325 .br
1326 2: jêzyk 1
1327 .br
1328 3: jêzyk 2
1329 .REss
1330 .IPs forcechan=<1\-2>
1331 Domy¶lnie, liczba zapisanych kana³ów audio jest automatycznie ustawiana
1332 zgodnie z ustawieniami audio karty TV.
1333 Ta opcja wymusza nagrywanie stereo/\:mono bez wzglêdu na opcjê amode i
1334 warto¶ci zwracane przez v4l.
1335 Przydatne je¶li karta TV nie jest w stanie zg³osiæ prawid³owego trybu audio.
1336 .IPs adevice=<warto¶æ>
1337 ustawia urz±dzenie audio
1338 <warto¶æ> powinna byæ /dev/\:...\& dla OSS i ID sprzêtu dla ALSA.
1339 Zast±p wszystkie ":" w ID sprzêtu dla ALSA na ".".
1340 .IPs audioid=<warto¶æ>
1341 Wybiera wyj¶cie audio karty, je¿eli karta ma wiêcej ni¿ jedno.
1342 .IPs "[volume|bass|treble|balance]=<0\-65535> (v4l1)"
1343 .IPs "[volume|bass|treble|balance]=<0\-100> (v4l2)"
1344 Te opcje ustawiaj± parametry miksera karty video.
1345 Nie przyniesie to ¿adnych efektów, je¿eli Twoja karta go nie posiada.
1346 Dla v4l2 50 oznacza domy¶ln± warto¶æ przekazan± przez sterownik karty.
1347 .IPs immediatemode=<warto¶æ\ logiczna>
1348 Warto¶æ 0 oznacza przechwytywanie i buforowanie audio i video razem
1349 (domy¶lna dla MEncodera).
1350 Warto¶æ 1 (domy¶lna dla MPlayera) oznacza przechwytywanie tylko video
1351 i pozwolenie na przesy³anie d¼wiêku z karty TV do karty d¼wiêkowej poprzez
1352 kabel je ³±cz±cy.
1353 .IPs mjpeg
1354 U¿ywa sprzêtowej kompresji MJPEG (je¿eli karta ma tak± mo¿liwo¶æ).
1355 Gdy u¿ywasz tej opcji, nie musisz podawaæ szeroko¶ci i wysoko¶ci okna
1356 wyj¶ciowego, poniewa¿ MPlayer ustali je automatycznie z warto¶ci decimation
1357 (patrz poni¿ej).
1358 .IPs decimation=<1|2|4>
1359 wybierz rozmiar obrazu, który bêdzie skompresowany przez sprzêtow± kompresjê
1360 MJPEG:
1361 .RSss
1362 1: pe³ny rozmiar
1363     704x576    PAL
1364     704x480    NTSC
1365 .br
1366 2: ¶redni rozmiar
1367     352x288    PAL
1368     352x240    NTSC
1369 .br
1370 4: ma³y rozmiar
1371     176x144    PAL
1372     176x120    NTSC
1373 .REss
1374 .IPs quality=<0\-100>
1375 Wybiera jako¶æ kompresji JPEG
1376 (dla pe³nego rozmiaru zalecane jest < 60).
1377 .RE
1378 .
1379 .TP
1380 .B \-user <nazwa\ u¿ytkownika> (zobacz tak¿e \-passwd) (tylko sieæ)
1381 Podaje nazwê u¿ytkownika do uwierzytelnienia HTTP.
1382 .
1383 .TP
1384 .B \-user\-agent <ci±g>
1385 Zg³asza <ci±g> jako program u¿ytkownika (user agent) w strumieniowaniu HTTP.
1386 .
1387 .TP
1388 .B \-vid <ID>
1389 Wybiera kana³ video (MPG: 0\-15 ASF: 0\-255 MPEG-TS: 17\-8190).
1390 Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS MPlayer/\:MEncoder u¿yje pierwszego
1391 (dostêpnego) programu z wybranym strumieniem video.
1392 .
1393 .TP
1394 .B \-vivo <sub-opcje> (KOD DEBUGOWANY)
1395 Wymusza parametry audio dla demuxera VIVO (do usuwania b³êdów).
1396 .
1397 .
1398 .
1399 .SH "OPCJE OSD/\:NAPISÓW"
1400 .I INFORMACJA:
1401 Zobacz tak¿e \-vf expand.
1402 .
1403 .TP
1404 .B \-dumpjacosub (tylko MPlayer)
1405 Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na oparty na czasie format
1406 JACOsub.
1407 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.js.
1408 .
1409 .TP
1410 .B \-dumpmicrodvdsub (tylko MPlayer)
1411 Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na format
1412 MicroDVD.
1413 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.sub.
1414 .
1415 .TP
1416 .B \-dumpmpsub (tylko MPlayer)
1417 Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na format MPlayera \- MPsub.
1418 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.mpsub.
1419 .
1420 .TP
1421 .B \-dumpsami (tylko MPlayer)
1422 Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na oparty na czasie format
1423 SAMI.
1424 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.smi
1425 .
1426 .TP
1427 .B \-dumpsrtsub (tylko MPlayer)
1428 Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na oparty na czasie format
1429 SubViewer (SRT).
1430 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.srt.
1431 .
1432 .TP
1433 .B \-dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)
1434 Zrzuca podstrumieñ napisów ze strumieni VOB
1435 Zobacz tak¿e \-dump*sub i \-vobsubout*.
1436 .
1437 .TP
1438 .B \-ffactor <numer> (tylko OSD)
1439 Zmienia alphamap czcionki.
1440 Mo¿e byæ:
1441 .PD 0
1442 .RSs
1443 .IPs 0
1444 zwyk³a bia³a czcionka
1445 .IPs 0.75
1446 bardzo w±ski czarny zarys (domy¶lne)
1447 .IPs 1
1448 w±ski czarny zarys
1449 .IPs 10
1450 pogrubiony czarny zarys
1451 .RE
1452 .PD 1
1453 .
1454 .TP
1455 .B \-flip\-hebrew (tylko z FriBiDi)
1456 W³±cza obracanie napisów przy u¿yciu FriBiDi
1457 .
1458 .TP
1459 .B \-noflip\-hebrew\-commas
1460 Zmienia przypuszczenia FriBiDi na temat umiejscowiania przecinków w napisach.
1461 U¿ywaj, je¶li przecinki s± umieszczane na pocz±tku zdania zamiast na koñcu.
1462 .
1463 .TP
1464 .B \-font <¶cie¿ka\ do\ zbioru\ font.desc> (tylko OSD)
1465 Szuka czcionek OSD/\:SUB w innym katalogu (domy¶lny dla zwyk³ych czcionek:
1466 ~/\:.mplayer/\:font/\:font.desc, dla czcionek FreeType:
1467 ~/\:.mplayer/\:subfont.ttf).
1468 .br
1469 .I INFORMACJA:
1470 Z FreeType, ta opcja ustala ¶cie¿kê do zbioru czcionki tekstowej.
1471 Z fontconfig, ta opcja podaje nazwê czcionki wg fontconfig.
1472 .sp 1
1473 .I PRZYK£AD:
1474 .PD 0
1475 .RSs
1476 \-font ~/\:.mplayer/\:arial-14/\:font.desc
1477 .br
1478 \-font ~/\:.mplayer/\:arialuni.ttf
1479 .br
1480 \-font "Bitstream Vera Sans"
1481 .RE
1482 .PD 1
1483 .
1484 .TP
1485 .B \-fontconfig (tylko z fontconfig)
1486 W³±cza stosowanie czcionek zarz±dzanych przez fontconfig.
1487 .
1488 .TP
1489 .B \-forcedsubsonly
1490 Wy¶wietla tylko wymuszone napisy ze strumienia napisów DVD wybranego przez
1491 np.\& \-slang.
1492 .
1493 .TP
1494 .B \-fribidi\-charset <nazwa\ zestawu> (tylko z FriBiDi)
1495 Ustala zestaw znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy dekodowaniu
1496 napisów w innym formacie ni¿ UTF-8 (domy¶lnie: ISO8859\-8).
1497 .
1498 .TP
1499 .B \-ifo <zbior\ ifo\ VOBsub>
1500 Wskazuje zbiór u¿ywany do za³adowania palety i wielko¶ci ramki napisów VOBsub.
1501 .
1502 .TP
1503 .B \-noautosub
1504 Wy³±cza automatyczne ³adowanie napisów.
1505 .
1506 .TP
1507 .B \-osdlevel <0\-3> (tylko MPlayer)
1508 wskazuje tryb, w którym powinien w³±czyæ siê OSD
1509 .PD 0
1510 .RSs
1511 .IPs 0
1512 tylko napisy
1513 .IPs 1
1514 g³o¶no¶æ + szukanie (domy¶lne)
1515 .IPs 2
1516 g³o¶no¶æ + szukanie + zegar + procent
1517 .IPs 3
1518 g³o¶no¶æ + szukanie + zegar + procent + ca³kowity czas
1519 .RE
1520 .PD 1
1521 .
1522 .TP
1523 .B \-overlapsub
1524 Pozwala na wy¶wietlenie nastêpnego napisu gdy poprzedni jest wci±¿ widoczny
1525 (domy¶lnie: w³±cza tylko dla niektórych formatów).
1526 .
1527 .TP
1528 .B \-sid <ID> (zobacz tak¿e \-slang, \-vobsubid)
1529 Wy¶wietla napisy ze strumienia okre¶longo przez <ID> (0\-31).
1530 MPlayer wy¶wietli dostêpne identyfikatory, je¶li jest uruchomiony w trybie
1531 gadatliwym (\-v).
1532 Je¶li nie mo¿esz wybraæ napisów na DVD, wypróbuj \-vobsubid.
1533 .
1534 .TP
1535 .B \-slang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-sid)
1536 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których napisy maj± byæ wy¶wietlane.
1537 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
1538 DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639\-1, Matroska operuje na
1539 trzyliterowych ISO 639\-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
1540 MPlayer wy¶wietli dostêpne jêzyki,
1541 je¶li jest uruchomiony w trybie gatatliwym (\-v).
1542 .sp 1
1543 .I PRZYK£AD:
1544 .PD 0
1545 .RSs
1546 .IPs "mplayer dvd://1 \-slang pl,en"
1547 Wybiera polskie napisy na DVD a je¶li nie s± dostêpne to angielskie.
1548 .IPs "mplayer \-slang jpn example.mkv"
1549 Odtwarza plik typu Matroska z japoñskimi napisami.
1550 .RE
1551 .PD 1
1552 .
1553 .TP
1554 .B \-spuaa <tryb> (tylko z OSD)
1555 Ustala tryb wyg³adzania/\:skalowania dla DVD/\:VOBsub.
1556 Dodanie do trybu warto¶ci 16 wymusza skalowanie nawet gdy wielko¶ci
1557 oryginalnego i przeskalowanego okna s± takie same.
1558 Mozna to wykorzystaæ by np.\& wyg³adziæ napisy rozmyciem gaussa.
1559 Dostêpne s± tryby:
1560 .PD 0
1561 .RSs
1562 .IPs 0
1563 brak (najszybszy, bardzo brzydki)
1564 .IPs 1
1565 przybli¿ony (zepsuty?)
1566 .IPs 2
1567 pe³ny (wolny)
1568 .IPs 3
1569 dwuliniowy (domy¶lny, szybki i nienajgorszy)
1570 .IPs 4
1571 rozmycie Gaussa (bardzo ³adne)
1572 .RE
1573 .PD 1
1574 .
1575 .TP
1576 .B \-spualign <\-1\-2> (tylko OSD)
1577 Ustala jak powinny byæ wyrównane napisy SPU (DVD/\:VOBsub).
1578 .PD 0
1579 .RSs
1580 .IPs "\-1"
1581 oryginalna pozycja
1582 .IPs " 0"
1583 Wyrównaj na górze (oryginalne/\:domy¶lne zachowanie).
1584 .IPs " 1"
1585 Wyrównaj na ¶rodku.
1586 .IPs " 2"
1587 Wyrównaj na dole.
1588 .RE
1589 .PD 1
1590 .
1591 .TP
1592 .B \-spugauss <0.0\-3.0> (tylko OSD)
1593 Ustawia poziom rozmycia Gaussa przy korzystaniu z \-spuaa 4.
1594 Wy¿szy oznacza wiêksze rozmycie (domy¶lnie: 1.0).
1595 .
1596 .TP
1597 .B \-sub <zbiórnapisów1,zbiórnapisów2,...>
1598 U¿ywa/\:wy¶wietla te zbiory napisów.
1599 Tylko jeden zbiór mo¿e wyæ wy¶wietlany w danej chwili.
1600 .
1601 .TP
1602 .B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
1603 Ustawia warto¶æ kana³u alfa dla napisów i t³a OSD.
1604 Wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksz± przezroczysto¶æ.
1605 0 oznacza pe³n± przezroczysto¶æ.
1606 .
1607 .TP
1608 .B \-sub\-bg\-color <0\-255>
1609 Ustawia kolor t³a napisów i OSD.
1610 Obecnie napisy s± w skali szaro¶ci, wiêc jest to odpowiednik nasycenia koloru.
1611 Warto¶æ 255 oznacza biel a 0 czerñ.
1612 .
1613 .TP
1614 .B \-sub\-demuxer <[+]nazwa> (tylko \-subfile) (KOD BETA)
1615 Wymusza typ demuxera napisów dla \-subfile.
1616 U¿ycie "+" przed nazw± wymusza j±, wy³±cza to niektóre testy.
1617 Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio\-demuxer help.
1618 Dla kompatybilno¶ci z poprzednimi wersjami akceptuje te¿
1619 ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/\:demuxer.h.
1620 .
1621 .TP
1622 .B \-sub\-fuzziness <tryb>
1623 Dostosowuje niedok³adno¶æ dopasowywania przy szukaniu napisów:
1624 .PD 0
1625 .RSs
1626 .IPs 0
1627 dok³adne dopasowanie
1628 .IPs 1
1629 Wczytaj wszystkie napisy zawieraj±ce nazwê filmu.
1630 .IPs 2
1631 Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego katalogu.
1632 .RE
1633 .PD 1
1634 .
1635 .TP
1636 .B \-sub\-no\-text\-pp
1637 Wy³±cza wszelkie przetwarzanie tekstu po wczytaniu napisów.
1638 Stosowane w celach wy³apywania b³êdów.
1639 .
1640 .TP
1641 .B \-subalign <0\-2> (tylko OSD)
1642 Ustala jak napisy powinny byæ wyrównane do \-subpos.
1643 .PD 0
1644 .RSs
1645 .IPs 0
1646 wyrównywanie górnej krawêdzi (pocz±tkowe/\:domy¶lne zachowanie)
1647 .IPs 1
1648 wyrównywanie ¶rodka
1649 .IPs 2
1650 wyrównywanie dolnej krawêdzi.
1651 .RE
1652 .PD 1
1653 .
1654 .TP
1655 .B "\-subcc \ "
1656 Wy¶wietla napisy DVD Closed Caption (CC).
1657 To
1658 .B nie
1659 s± napisy VOB, s± to specjalne napisy ASCII dla nies³ysz±cych
1660 zakodowane w strumieniu danych u¿ytkownika VOB na wiêkszo¶ci DVD z regionu 1.
1661 Jak dot±d niespotykane na DVD z innych regionów.
1662 .
1663 .TP
1664 .B \-subcp <strona\ kodowa> (tylko iconv)
1665 Je¶li Twój system obs³uguje iconv(3), mo¿esz u¿yæ tej opcji by ustaliæ stronê
1666 kodow± napisów.
1667 .sp 1
1668 .I PRZYK£AD:
1669 .PD 0
1670 .RSs
1671 \-subcp latin2
1672 .br
1673 \-subcp cp1250
1674 .RE
1675 .PD 1
1676 .
1677 .TP
1678 .B \-subcp enca:<jêzyk>:<strona powrotna> (tylko ENCA)
1679 Okre¶la jêzyk stosuj±c dwuliterowy kod, by ENCA mog³a wykryæ
1680 stronê kodow± automatycznie.
1681 Je¿eli nie jeste¶ pewien, podaj cokolwiek i przejrzyj wyj¶cie mplayer \-v
1682 pod k±tem dostêpnych jêzyków.
1683 Powrotna strona kodowa okre¶la jak± stronê stosowaæ,
1684 jesli autodetekcja zawiedzie.
1685 .sp 1
1686 .I PRZYK£AD:
1687 .PD 0
1688 .RSs
1689 .IPs "\-subcp enca:cs:latin2"
1690 Odgadnij kodowanie, zak³adaj±c ¿e napisy s± po czesku, je¿eli siê nie uda,
1691 powróæ do latin 2.
1692 .IPs "\-subcp enca:pl:cp1250"
1693 Odgadnij kodowanie dla polskiego, je¿eli siê nie uda, powróæ do cp1250.
1694 .RE
1695 .PD 1
1696 .
1697 .TP
1698 .B \-subdelay <sek>
1699 Opó¼nienie napisów o <sek> sekund.
1700 Mo¿e byæ ujemne.
1701 .
1702 .TP
1703 .B \-subfile <filename> (KOD BETA)
1704 Aktualnie bezu¿yteczne.
1705 To samo co \-audiofile, ale dla strumieni napisów (OggDS?).
1706 .
1707 .TP
1708 .B \-subfont\-autoscale <0\-3> (tylko z obs³ug± FreeType)
1709 Ustawia tryb autoskalowania.
1710 .br
1711 .I INFORMACJA:
1712 0 oznacza, ¿e text scale i OSD scale s± wysoko¶ci± czcionki w punktach.
1713 .sp 1
1714 Mo¿e byæ:
1715 .sp 1
1716 .PD 0
1717 .RSs
1718 .IPs 0
1719 bez automatycznego skalowania
1720 .IPs 1
1721 proporcjonalny do wysoko¶ci filmu
1722 .IPs 2
1723 proporcjonalny do szeroko¶ci filmu
1724 .IPs 3
1725 proporcjonalny do przek±tnej filmu (domy¶lne)
1726 .RE
1727 .PD 1
1728 .
1729 .TP
1730 .B \-subfont\-blur <0\-8> (tylko FreeType)
1731 Ustawia promieñ rozmycia czcionki (domy¶lnie: 2).
1732 .
1733 .TP
1734 .B \-subfont\-encoding <warto¶æ> (tylko FreeType)
1735 Ustawia kodowanie czcionki.
1736 Warto¶æ "unicode" oznacza, ¿e bêd± wy¶wietlane wszystkie znaki ze zbioru i
1737 bêdzie u¿ywany unicode (domy¶lnie: unicode).
1738 .
1739 .TP
1740 .B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (tylko FreeType)
1741 Ustawia wspó³czynnik automatycznego skalowania elementów OSD (domy¶lnie: 6).
1742 .
1743 .TP
1744 .B \-subfont\-outline <0\-8> (tylko FreeType)
1745 Ustawia grubo¶æ linii zewnêtrznej czcionki (domy¶lnie: 2)
1746 .
1747 .TP
1748 .B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (tylko FreeType)
1749 Ustawia wska¼nik automatycznego skalowania napisów jako procent rozmiaru ekranu
1750 (domy¶lnie: 5).
1751 .
1752 .TP
1753 .B \-subfps <tempo>
1754 Ustawia prêdko¶æ (w klatkach/\:sek) zbioru napisów (domy¶lnie: jak w filmie).
1755 .br
1756 .I INFORMACJA:
1757 Tylko dla zbiorów opartych na klatkach np.\& format MicroDVD.
1758 .
1759 .TP
1760 .B \-subpos <0\-100> (przydatne przy \-vf expand) (tylko z OSD)
1761 Ustawia pozycjê napisów na ekranie.
1762 Jest to pozioma pozycja napisów w % wysoko¶ci ekranu.
1763 .
1764 .TP
1765 .B \-subwidth <10\-100> (tylko z OSD)
1766 Okre¶la maksymaln± szeroko¶æ napisów na ekranie.
1767 Przydatne przy wyj¶ciu TV.
1768 Jest to szeroko¶æ napisów w % szeroko¶ci ekranu.
1769 .
1770 .TP
1771 .B \-unicode
1772 Informuje MPlayera by przetwarza³ zbiór napisów jako unicode.
1773 .
1774 .TP
1775 .B "\-utf8 \ \ "
1776 Informuje MPlayera by przetwarza³ zbiór napisów jako UTF-8.
1777 .
1778 .TP
1779 .B \-vobsub <zbiór\ VOBsub\ bez\ rozszerzenia>
1780 Okre¶la zbiory VOBsub z napisami.
1781 Jest to pe³na ¶cie¿ka do zbioru bez rozszerzenia, tj.\& bez ".idx", ".ifo" lub
1782 ".sub".
1783 .
1784 .TP
1785 .B \-vobsubid <0\-31>
1786 Okre¶la ID napisów VOBsub.
1787 .
1788 .
1789 .
1790 .SH "OPCJE WYJ¦CIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)"
1791 .
1792 .TP
1793 .B \-abs <warto¶æ> (tylko \-ao oss) (PRZESTARZA£E)
1794 Zmienia wykryt± wielko¶æ bufora sterownika audio/\:karty.
1795 .
1796 .TP
1797 .B \-format <format> (zobacz tak¿e filtr d¼wiêkowy "format")
1798 Wybiera format próbki u¿ywany przez wyj¶ciu warstwy filtrów d¼wiêkowych
1799 na kartê d¼wiêkow±.
1800 Warto¶ci, które mo¿e przyj±æ <format> s± wymienione poni¿ej w opisie
1801 filtry d¼wiêkowego "format".
1802 .
1803 .TP
1804 .B \-mixer <urz±dzenie>
1805 Korzysta z miksera innego ni¿ domy¶lny /dev/\:mixer.
1806 Przy ALSA jest to nazwa miksera.
1807 .
1808 .TP
1809 .B \-mixer\-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko \-ao oss i \-ao alsa)
1810 Ta opcja mówi MPlayerowi, ¿eby u¿y³ innego kana³u do sterowania g³o¶no¶ci± ni¿
1811 domy¶lne PCM.
1812 Czê¶æ mo¿liwo¶ci dla OSS to
1813 .B vol, pcm, line.
1814 ¯eby znale¼æ pe³n± listê mo¿liwo¶ci poszukaj SOUND_DEVICE_NAMES w
1815 /usr/\:include/\:linux/\:soundcard.h.
1816 Dla ALSA mo¿esz u¿yæ nazw, które, na przyk³ad, pokazuje alsamixer, jak
1817 .B Master, Line, PCM.
1818 .br
1819 .I INFORMACJA:
1820 Nazwy kana³ów miksera ALSA z do³±czonym numerem musz± byæ zapisane w formacie
1821 <nazwa, numer>, np.\& kana³ nazwany 'PCM 1' w alsamixer musi byæ zamieniony na
1822 .BR PCM,1 .
1823 .
1824 .TP
1825 .B \-softvol
1826 Wymusza u¿ycie programowego miksera, zamiast tego w karcie d¼wiêkowej.
1827 .
1828 .TP
1829 .B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
1830 Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w procentach (domy¶lnie: 110).
1831 Warto¶æ 200 pozwoli na podniesienie g³o¶no¶ci do maksimum dwukrotno¶ci
1832 aktualnego poziomu.
1833 Przy warto¶ciach poni¿ej 100 pocz±tkowa g³o¶no¶æ (wynosz±ca 100%)
1834 bêdzie powy¿ej maksimum, czego np.\& OSD nie potrafi prawid³owo wy¶wietliæ.
1835 .
1836 .TP
1837 .B \-volstep <0\-100>
1838 Ustala wielko¶æ zmiany przy ustawianiu poziomu d¼wiêku miksera (w procentach
1839 ca³ego zakresu) (domy¶lnie: 3).
1840 .
1841 .
1842 .
1843 .SH "STEROWNIKI WYJ¦CIOWE D¬WIÊKU (TYLKO MPLAYER)"
1844 Sterowniki wyj¶cia d¼wiêku to interfejsy do ró¿nych urz±dzeñ wyj¶ciowych
1845 audio.
1846 Sk³adnia jest nastêpuj±ca:
1847 .
1848 .TP
1849 .B \-ao <sterownik1[:podopcja1[=warto¶æ]:...],sterownik2,...[,]>
1850 Okre¶la prirytetow± listê sterowników wyj¶cia audio.
1851 .PP
1852 Je¿eli lista koñczy siê przecinkiem, MPlayer powróci do sterowników
1853 niezawartych w wierszu poleceñ.
1854 Podopcje s± opcjonalne i przewa¿nie mog± byæ pominiête.
1855 .br
1856 .I INFORMACJA:
1857 Opcja \-vo help poka¿e listê wkompilowanych sterowników wyj¶cia audio.
1858 .sp 1
1859 .I PRZYK£AD:
1860 .PD 0
1861 .RSs
1862 .IPs "\-ao alsa,oss,"
1863 Spróbuje u¿yæ sterownika ALSA, pó¼niej OSS a potem pozosta³ych.
1864 .IPs "\-ao alsa:mmap:noblock:device=hw=0.3"
1865 Ustawia tryb noblock, tryb mmap-mode i nazwê urz±dzenia jako pierwsza karta,
1866 czwarte urz±dzenie
1867 .RE
1868 .PD 1
1869 .sp 1
1870 Dostêpne sterowniki wyj¶ciowe audio:
1871 .
1872 .TP
1873 .B "alsa\ \ \ "
1874 sterownik ALSA 0.9/\:1.x
1875 .PD 0
1876 .RSs
1877 .IPs "mmap\ \ \ "
1878 Ustawia eksperymentalny tryb mmap (mmap-mode) (nie dzia³a dla wiêcej ni¿ 2 kana³ów).
1879 .IPs noblock
1880 Ustawia tryb noblock (noblock-mode).
1881 .IPs device=<urz±dzenie>
1882 Ustawia nazwê urz±dzenia.
1883 Zamiast "," w nazwie urz±dzenia ALSA wstaw ".", a zamiast ":" wstaw "=".
1884 Upewnij siê ¿e nie ustawiasz tego je¶li chcesz uzyskaæ wyj¶cie w formacie hwac3
1885 poprzez S/PDIF, chyba ¿e dobrze wiesz jak to prawid³owo ustawiæ.
1886 .RE
1887 .PD 1
1888 .
1889 .TP
1890 .B "alsa5\ \ "
1891 sterownik ALSA 0.5
1892 .
1893 .TP
1894 .B "oss\ \ \ \ "
1895 sterownik OSS
1896 .PD 0
1897 .RSs
1898 .IPs dsp-device
1899 Ustawia urz±dzenie wyj¶ciowe d¼wiêku (domy¶lnie: /dev/\:dsp).
1900 .RE
1901 .PD 1
1902 .
1903 .TP
1904 .B "sdl\ \ \ \ "
1905 sterownik dla biblioteki wysoce niezale¿nej od platformy \- SDL (Simple
1906 Directmedia Layer)
1907 .PD 0
1908 .RSs
1909 .IPs <sterownik>
1910 Okre¶la, jaki sterownik d¼wiêku ma zostaæ u¿yty przez SDL (domy¶lnie: SDL wybiera).
1911 .RE
1912 .PD 1
1913 .
1914 .TP
1915 .B "arts\ \ \ "
1916 przekazuje d¼wiêk przez demona aRts
1917 .
1918 .TP
1919 .B "esd\ \ \ \ "
1920 przekazuje d¼wiêk przez demona ESD
1921 .PD 0
1922 .RSs
1923 .IPs <serwer>
1924 Okre¶la jaki serwer ESD ma zostaæ u¿yty (domy¶lnie: localhost).
1925 .RE
1926 .PD 1
1927
1928 .
1929 .TP
1930 .B "jack\ \ \ \ "
1931 przekazuje d¼wiêk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)
1932 .PD 0
1933 .RSs
1934 .IPs port=<nazwa>
1935 £±czy siê z portami o podanej nazwie (domy¶lnie: porty fizyczne).
1936 .IPs name=<nazwa klienta>
1937 Nazwa klienta przekazywana do JACK (domy¶lnie: MPlayer [<PID>]).
1938 Przydatne, je¶li chcesz by pewne po³±czenia by³y nawi±zywane automatycznie.
1939 .IPs (no)estimate
1940 Ocenia opó¼nienie audio, powinno dawaæ równiejsze odtwarzanie video
1941 (domy¶lnie: w³±czone).
1942 .RE
1943 .PD 1
1944 .
1945 .TP
1946 .B "nas\ \ \ \ "
1947 przekazuje d¼wiêk przez NAS
1948 .
1949 .TP
1950 .B coreaudio (tylko Mac OS X)
1951 rdzenny sterownik Mac OS X
1952 .
1953 .TP
1954 .B sgi (tylko SGI)
1955 rdzenny sterownik SGI
1956 .
1957 .TP
1958 .B sun (tylko Sun)
1959 rdzenny sterownik Sun
1960 .PD 0
1961 .RSs
1962 .IPs <urz±dzenie>
1963 Okre¶la, jakie urz±dzenie audio ma zostaæ u¿yte (domy¶lnie: /dev/\:audio).
1964 .RE
1965 .PD 1
1966 .
1967 .TP
1968 .B win32 (tylko Windows)
1969 rdzenny sterownik waveout Windows
1970 .
1971 .TP
1972 .B dsound (tylko Windows)
1973 sterownik wyj¶cia d¼wiêkowego Directx DirectSound
1974 .PD 0
1975 .RSs
1976 .IPs device=<numer\ urz±dzenia>
1977 Okre¶la numer u¿ywanego urz±dzenia.
1978 Odtwarzanie pliku z opcj± \-v wy¶wietli wszystkie dostêpne urz±dzenia.
1979 .RE
1980 .PD 1
1981 .
1982 .TP
1983 .B dxr2 (zobacz tak¿e \-dxr2) (tylko DXR2)
1984 specyficzny sterownik Creative DXR2
1985 .
1986 .TP
1987 .B mpegpes (tylko DVB)
1988 specyficzny sterownik DVB
1989 .
1990 .TP
1991 .B "null\ \ \ "
1992 Nie przekazuje d¼wiêku, ale utrzymuje prêdko¶æ odtwarzania video.
1993 Do testów wydajno¶ciowych u¿yj \-nosound.
1994 .
1995 .TP
1996 .B "pcm\ \ \ \ "
1997 sterownik wyj¶ciowy zapisuj±cy dane w surowych (raw) plikach PCM/\:wave
1998 .PD 0
1999 .RSs
2000 .IPs (no)waveheader
2001 Do³±cza lub pomija nag³ówek wave (domy¶lnie: do³±cza).
2002 Je¿eli nie jest do³±czony, zostanie wygenerowane surowe wyj¶cie PCM.
2003 .IPs file=<nazwa\ pliku>
2004 Zapisuje d¼wiêk do <nazwa\ pliku> zamiast domy¶lnego audiodump.wav.
2005 Je¿eli okre¶lono parametr nowaveheader, domy¶lnym zbiorem wyj¶ciowym jest
2006 audiodump.pcm.
2007 .RE
2008 .PD 1
2009 .
2010 .TP
2011 .B "plugin\ \ "
2012 sterownik wyj¶ciowy wtyczki
2013 .
2014 .
2015 .
2016 .SH "OPCJE WYJ¦CIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)"
2017 .
2018 .TP
2019 .B \-adapter <warto¶æ>
2020 Ustawia kartê graficzn±, która otrzyma obraz.
2021 Do poprawnego dzia³ania wymaga opcji \-vm.
2022 Listê dostêpnych kart otrzymasz stosuj±c tê opcjê z \-v.
2023 Obecnie dzia³a tylko ze sterownikiem wyj¶cia video directx.
2024 .
2025 .TP
2026 .B \-bpp <g³êbia>
2027 Wymusza inn± g³êbiê kolorów ni¿ wykryta.
2028 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video fbdev, dga, svga i vesa.
2029 .
2030 .TP
2031 .B \-brightness <\-100\-100>
2032 Modyfikuje jasno¶æ wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
2033 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
2034 .
2035 .TP
2036 .B \-contrast <\-100\-100>
2037 Modyfikuje kontrast wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
2038 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
2039 .
2040 .TP
2041 .B \-display <nazwa> (tylko X11)
2042 Podaje nazwê komputera i numer wy¶wietlacza serwera X, na którym chcesz
2043 wy¶wietlaæ.
2044 .sp 1
2045 .I PRZYK£AD:
2046 .PD 0
2047 .RSs
2048 \-display xtest.localdomain:0
2049 .RE
2050 .PD 1
2051 .
2052 .TP
2053 .B "\-dr \ \ \ "
2054 W³±cz bezpo¶rednie renderowanie (obs³ugiwane nie przez wszystkie kodeki i
2055 wyj¶cia video)
2056 .br
2057 .I UWAGA:
2058 Mo¿e powodowaæ popsucie OSD/\:SUB!
2059 .
2060 .TP
2061 .B \-dxr2 <opcja1:opcja2:...>
2062 Ta opcja jest u¿ywana do kontroli sterownika wyj¶cia video dxr2.
2063 .RSs
2064 .IPs ar-mode=<warto¶æ>
2065 tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = panoramiczny, 2 = letterbox (domy¶lne))
2066 .IPs iec958-encoded
2067 Ustawia tryb wyj¶cia iec958 na zakodowany.
2068 .IPs iec958-decoded
2069 Ustawia tryb wyj¶cia iec958 na zdekodowany (domy¶lne).
2070 .IPs macrovision=<warto¶æ>
2071 tryb macrovision (0 = wy³±czone (domy¶lne), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe
2072 3 = agc 4 colorstripe)
2073 .IPs "mute\ "
2074 wycisza d¼wiêk
2075 .IPs unmute
2076 wy³±cza wyciszenie d¼wiêku
2077 .IPs ucode=<warto¶æ>
2078 ¶cie¿ka do microcode
2079 .RE
2080 .RS
2081 .sp 1
2082 .I wyj¶cie TV
2083 .RE
2084 .RSs
2085 .IPs 75ire
2086 w³±cza wyj¶cie 7.5 IRE
2087 .IPs no75ire
2088 wy³±cza wyj¶cie 7.5 IRE (domy¶lne)
2089 .IPs "bw\ \ \ "
2090 czarno/\:bia³e wyj¶cie TV
2091 .IPs color
2092 kolorowe wyj¶cie TV (domy¶lne)
2093 .IPs interlaced
2094 w³±cza wyj¶cie TV z przeplotem (domy¶lne)
2095 .IPs nointerlaced
2096 wy³±cza wyj¶cie TV z przeplotem
2097 .IPs norm=<warto¶æ>
2098 norma TV (ntsc (domy¶lna), pal, pal60, palm, paln, palnc)
2099 .IPs square-pixel
2100 ustawia tryb kwadratowy piksela
2101 .IPs ccir601-pixel
2102 ustawia tryb ccir601 piksela
2103 .RE
2104 .RS
2105 .sp 1
2106 .I nak³adka (Overlay)
2107 .RE
2108 .RSs
2109 .IPs cr-left=<0\-500>
2110 Ustawia warto¶æ obcinania z lewej (domy¶lnie: 50).
2111 .IPs cr-right=<0\-500>
2112 Ustawia warto¶æ obcinania z prawej (domy¶lnie: 300).
2113 .IPs cr-top=<0\-500>
2114 Ustawia warto¶æ obcinania z góry (domy¶lnie: 0).
2115 .IPs cr-bottom=<0\-500>
2116 Ustawia warto¶æ obcinania z do³u (domy¶lnie: 0).
2117 .IPs ck-[r|g|b]=<0\-255>
2118 Ustawia czerwony (r), zielony (g) lub niebieski (b) kolor klucza nak³adki.
2119 .IPs ck-[r|g|b]min=<0\-255>
2120 minimalna warto¶æ odpowiedniego klucza koloru
2121 .IPs ck-[r|g|b]max=<0\-255>
2122 maksymalna warto¶æ odpowiedniego klucza koloru
2123 .IPs ignore-cache
2124 Nie u¿ywa zapamiêtanych ustawieñ nak³adki.
2125 .IPs update-cache
2126 Uaktualnia zapisane ustawienia nak³adki.
2127 .IPs ol-osd
2128 W³±cza osd w nak³adce.
2129 .IPs nool-osd
2130 Wy³±cza osd w nak³adce (domy¶lne).
2131 .IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
2132 Modyfikuje rozmiar (h,w) i pozycjê (x,y) nak³adki w przypadku gdy nie pasuje
2133 ona do okna (domy¶lnie: 0).
2134 .IPs overlay
2135 W³±cza nak³adkê (domy¶lne)
2136 .IPs nooverlay
2137 W³±cza TVout.
2138 .IPs overlay-ratio=<1\-2500>
2139 Dostosowuje nak³adkê (domy¶lnie: 1000).
2140 .RE
2141 .
2142 .TP
2143 .B \-fbmode <nazwa\ trybu> (tylko \-vo fbdev)
2144 Zmienia tryb video na opisany etykiet± <nazwa trybu> w /etc/\:fb.modes.
2145 .br
2146 .I INFORMACJA:
2147 Bufor ramek VESA nie obs³uguje zmieniania trybu.
2148 .
2149 .TP
2150 .B \-fbmodeconfig <nazwa\ zbioru> (tylko \-vo fbdev)
2151 U¿ywa podanego zbioru konfiguracyjnego (domy¶lnie: /etc/\:fb.modes).
2152 .
2153 .TP
2154 .B \-fs (zobacz tak¿e \-zoom)
2155 Odtwarzanie pe³noekranowe (film w centrum i czarne obramowanie wokó³ niego).
2156 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
2157 .
2158 .TP
2159 .B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (PRZESTARZA£E, u¿ywaj opcji \-fs)
2160 Wypróbuj tê opcjê, je¿eli masz problemy z trybem pe³noekranowym.
2161 .
2162 .TP
2163 .B \-fstype <typ1,typ2,...>
2164 Okre¶la priorytetow± listê trybów ustawieñ u¿ywanej warstwy pe³noekranowej.
2165 Mo¿esz wy³±czyæ tryb poprzedzaj±c go "\-".
2166 Je¶li masz k³opoty typu okno pe³noekranowe jest przykryte przez inne okna
2167 wypróbuj inn± kolejno¶æ.
2168 .br
2169 .I INFORMACJA:
2170 \-fstype help wy¶wietla pe³n± listê dostêpnych trybów.
2171 .sp 1
2172 Dostêpne s± typy:
2173 .sp 1
2174 .PD 0
2175 .RSs
2176 .IPs above
2177 U¿ywa zalecenia _NETWM_STATE_ABOVE je¶li jest to mo¿liwe.
2178 .IPs below
2179 U¿ywa zalecenia _NETWM_STATE_BELOW je¶li jest to mo¿liwe.
2180 .IPs fullscreen
2181 U¿ywa zalecenia _NETWM_STATE_FULLSCREEN je¶li jest to mo¿liwe.
2182 .IPs layer
2183 U¿ywa zalecenia _WIN_LAYER z domy¶ln± warstw±.
2184 .IPs layer=<0...15>
2185 U¿ywa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.
2186 .IPs netwm
2187 Wymusza styl NETWM.
2188 .IPs "none\ "
2189 Nie u¿ywa warstwy pe³noekranowej.
2190 .IPs stays_on_top
2191 U¿ywa zalecenia _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je¶li jest to mo¿liwe.
2192 .REss
2193 .sp 1
2194 .RS
2195 .I PRZYK£AD:
2196 .RE
2197 .PD 0
2198 .RSs
2199 .IPs layer,stays_on_top,above,fullscreen
2200 Domy¶lna kolejno¶æ, bêdzie u¿yta w przypadku podania nieprawid³owych lub
2201 nieobs³ugiwanych typów.
2202 .IPs \-fullscreen
2203 Naprawia prze³±czanie pe³nego ekrany na OpenBox 1.x.
2204 .RE
2205 .PD 1
2206 .
2207 .TP
2208 .B \-geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]
2209 Ustawia gdzie na ekranie ma siê pocz±tkowo znajdowaæ wyj¶cie.
2210 Wielko¶ci x i y mierzone s± w pikselach od lewego górnego rogu ekranu do
2211 lewego górnego rogu wy¶wietlanego obrazu, je¿eli jednak po argumencie podany
2212 jest procent, to jest on traktowany jak procent wielko¶ci ekranu w danym
2213 kierunku.
2214 Obs³uguje to tak¿e standardowy format opcji \-geometry z X11.
2215 Je¶li przy pomocy opcji \-wid podano zewnêtrzne okno to wspó³rzêdne x i y s±
2216 liczone wzglêdem lewego górnego rogu tego okna a nie ekranu.
2217 .br
2218 .I INFORMACJA:
2219 Ta opcja jest obs³ugiwana tylko przez sterowniki wyj¶cia video x11, xmga, xv,
2220 xvmc, xvidix, gl, gl2, directx i tdfxfb.
2221 .sp 1
2222 .I PRZYK£AD:
2223 .PD 0
2224 .RSs
2225 .IPs 50:40
2226 Umieszcza okno w x=50, y=40
2227 .IPs 50%:50%
2228 Umieszcza okno na ¶rodku ekranu
2229 .IPs "100%\ "
2230 Umieszcza okno w ¶roku prawej krawêdzi ekranu
2231 .IPs 100%:100%
2232 Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu
2233 .RE
2234 .PD 1
2235 .
2236 .TP
2237 .B \-guiwid <ID\ okna> (zobacz tak¿e \-wid) (tylko z GUI)
2238 Przekazuje do GUI, ¿e ma ono równie¿ u¿ywaæ okna X11 i przykleiæ je na dole
2239 ekranu video, co jest przydatne by osadziæ mini-GUI w przegl±darce
2240 (u¿ywaj±cej na przyk³ad wtyczki MPlayer).
2241 .
2242 .TP
2243 .B \-hue <\-100\-100>
2244 Modyfikuje barwê sygna³u video (domy¶lnie: 0).
2245 Dziêki tej opcji mo¿esz otrzymaæ kolorowy negatyw obrazu.
2246 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
2247 .
2248 .TP
2249 .B \-monitor\-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
2250 Okre¶la zakres dotclock lub pixelclock monitora.
2251 .
2252 .TP
2253 .B \-monitor\-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
2254 Okre¶la zakres czêstotliwo¶ci poziomej monitora.
2255 .
2256 .TP
2257 .B \-monitor\-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
2258 Okre¶la zakres czêstotliwo¶ci pionowej monitora.
2259 .
2260 .TP
2261 .B \-monitoraspect <stosunek> (zobacz tak¿e \-aspect)
2262 Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.
2263 .sp 1
2264 .I PRZYK£AD:
2265 .PD 0
2266 .RSs
2267 \-monitoraspect 4:3  lub 1.3333
2268 .br
2269 \-monitoraspect 16:9 lub 1.7777
2270 .RE
2271 .PD 1
2272 .
2273 .TP
2274 .B \-nodouble
2275 Wy³±cza podwójne buforowanie, g³ównie do celów debugowania.
2276 Podwójne buforowanie eliminuje migotanie dziêki przechowywaniu dwóch ramek
2277 w pamiêci i wy¶wietlaniu jednej, podczas gdy druga jest dekodowana.
2278 Mo¿e mieæ to negatywny wp³yw na OSD, ale czêsto usuwa jego migotanie.
2279 .
2280 .TP
2281 .B \-nograbpointer
2282 Nie przechwytuje kursora muszki po zmianie trybu video (\-vm).
2283 Przydatne przy ustawieniach wieloekranowych.
2284 .
2285 .TP
2286 .B \-nokeepaspect
2287 Nie utrzymuje proporcji, gdy zmieniany jest rozmiar okna.
2288 Dzia³a obecnie tylko ze sterownikami wyj¶cia video x11, xv, xmga, xvidix oraz
2289 directx.
2290 Dodatkowo, pod X11 Twój manager okien musi rozumieæ zalecenia proporcji okna.
2291 .
2292 .TP
2293 .B "\-ontop\ "
2294 Sprawia, ¿e okno zostaje nad innymi oknami.
2295 Obs³ugiwane przez sterowniki wyj¶cia video u¿ywaj±ce X11, poza SDL
2296 oraz directx, corevideo, quartz, ggi i gl2.
2297 .
2298 .TP
2299 .B \-panscan <0.0\-1.0>
2300 W³±cza tryb panoramiczny (obcina boki filmu np.\& 16:9 tak, by pasowa³ na
2301 ekran 4:3 bez czarnych pasków).
2302 Zasiêg kontroluje jak du¿a czê¶æ obrazu bêdzie przyciêta.
2303 Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video xv, xmga, mga, gl, quartz, corevideo i xvidix.
2304 .
2305 .TP
2306 .B \-refreshrate <Hz>
2307 Ustawia czêstotliwo¶æ od¶wie¿ania monitora.
2308 Obecnie opcja ta jest obs³ugiwana tylko przez \-vo directx razem z \-vm.
2309 .
2310 .TP
2311 .B \-rootwin
2312 Odtwarza film w g³ównym oknie (t³o pulpitu).
2313 Jednak obrazki t³a na pulpicie mog± przes³aniaæ okno filmu.
2314 Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo i directx.
2315 .
2316 .TP
2317 .B \-saturation <\-100\-100>
2318 Modyfikuje nasycenie sygna³u wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
2319 Dziêki tej opcji mo¿na uzyskaæ obraz w skali szaro¶ci.
2320 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
2321 .
2322 .TP
2323 .B \-screenh <piksele>
2324 Podaje pionow± rozdzielczo¶æ ekranu dla sterowników wyj¶cia video które nie
2325 znaj± rozdzielczo¶ci ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.
2326 .
2327 .TP
2328 .B \-screenw <piksele>
2329 Podaje poziom± rozdzielczo¶æ ekranu dla sterowników wyj¶cia video które nie
2330 znaj± rozdzielczo¶ci ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.
2331 .
2332 .TP
2333 .B \-stop\-xscreensaver (tylko X11)
2334 Wy³±cza wygaszacz ekranu przy starcie i w³±cza go ponownie podczas wychodzenia.
2335 .
2336 .TP
2337 .B "\-vm \ \ \ "
2338 Próbuje zmieniæ na inny tryb video.
2339 Obs³ugiwane przez sterowniki wyj¶cia video dga, x11, xv, sdl i directx.
2340 Je¿eli jest ona u¿yta ze sterownikiem wyj¶cia video directx, opcje \-screenw,
2341 \-screenh, \-bpp i \-refreshrate mog± ustawiæ nowy tryb wy¶wietlania.
2342 .
2343 .TP
2344 .B "\-vsync \ \ "
2345 W³±cza VBI dla sterowników wyj¶cia video vesa, dfbmga i svga.
2346 .
2347 .TP
2348 .B \-wid <ID\ okna> (zobacz tak¿e \-guiwid) (tylko X11, OpenGL i DirectX)
2349 Przekazuje MPlayerowi, by do³±czy³ siê do instniej±cego okna.
2350 Przydatne, by osadziæ MPlayera w przegl±darce (na przyk³ad za pomoc± wtyczki).
2351 .
2352 .TP
2353 .B \-xineramascreen <0\-...>
2354 W konfiguracjach Xinerama (tj.\& pojedynczy pulpit obejmuj±cy wiele ekranów)
2355 opcja ta przeka¿e MPlayerowi na którym ekranie ma wy¶wietlaæ film.
2356 .
2357 .TP
2358 .B \-zrbw (tylko \-vo zr)
2359 Wy¶wietla czarno-bia³y obraz.
2360 Dla optymalnego dzia³ania opcja ta mo¿e byæ ³±czona z "\-lavdopts gray".
2361 .
2362 .TP
2363 .B \-zrcrop <[szeroko¶æ]x[wyskoko¶æ]+[x offset]+[y offset]> (tylko \-vo zr)
2364 Wybiera partie obrazu wej¶ciowego do odtwarzania, wielokrotne wyst±pienie tej
2365 opcji w³±cza tryb cinerama.
2366 W trybie cinerama film jest rozdzielany na wiêcej ni¿ jeden TV (lub rzutnik)
2367 by stworzyæ du¿y ekran.
2368 Opcje pojawiaj±ce siê po zastosowaniu n-tego \-zrcrop dotycz± n-tej karty
2369 MJPEG, z których ka¿da powinna mieæ co najmniej \-zrdev poza \-zrcrop.
2370 Przyk³ady s± w sekcji Zr dokumentacji oraz s± pokazywane przez opcjê \-zrhelp.
2371 .
2372 .TP
2373 .B \-zrdev <urz±dzenie> (tylko \-vo zr)
2374 Okre¶la zbiór urz±dzenia nale¿±cy do Twojej karty MJPEG, domy¶lnie sterownik
2375 ten bierze pierwsze urz±dzenie v4l które znajdzie.
2376 .
2377 .TP
2378 .B \-zrfd (tylko \-vo zr)
2379 Wymusza dziesi±tkowanie (decimation): Dziesi±tkowanie, okre¶lone przez \-zrhdec
2380 i \-zrvdec, nastêpuje tylko, gdy sprzêt skaluj±cy potrafi rozci±gn±æ obraz do
2381 jego oryginalnych rozmiarów.
2382 Ta opcja wymusza dziesi±tkowania.
2383 .
2384 .TP
2385 .B \-zrhdec <1|2|4> (tylko \-vo zr)
2386 Poziome dziesi±tkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywa³ tylko
2387 co 2-g± lub 4-t± liniê/\:piksel obrazu do karty MJPEG i u¿y³ urz±dzenia
2388 skaluj±cego karty do rozci±gniêcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.
2389 .
2390 .TP
2391 .B \-zrhelp (tylko \-vo zr)
2392 Wy¶wietla listê wszystkich opcji \-zr*, ich warto¶ci domy¶lne oraz przyk³ad
2393 trybu cinerama.
2394 .
2395 .TP
2396 .B \-zrnorm <norma> (tylko \-vo zr)
2397 Wybiera normê TV PAL lub NTSC (domy¶lnie: nie zmieniaæ).
2398 .
2399 .TP
2400 .B \-zrquality <1\-20> (tylko \-vo zr)
2401 Liczba od 1 (najlepsza) do 20 (najgorsza) okre¶laj±ca jako¶æ kodowania JPEG.
2402 .
2403 .TP
2404 .B \-zrvdec <1|2|4> (tylko \-vo zr)
2405 Pionowe dziesi±tkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywa³ tylko
2406 co 2-g± lub 4-t± liniê/\:piksel obrazu do karty MJPEG i u¿y³ urz±dzenia
2407 skaluj±cego karty do rozci±gniêcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.
2408 .
2409 .TP
2410 .B \-zrxdoff <przesuniêcie w osi x> (tylko \-vo zr)
2411 Je¶li film jest mniejszy ni¿ ekran opcja ta okre¶la przesuniêcie w poziomie
2412 od lewego górnego rogu ekranu (domy¶lnie: obraz wycentrowany).
2413 .
2414 .TP
2415 .B \-zrydoff <przesuniêcie w osi y> (tylko \-vo zr)
2416 Je¶li film jest mniejszy ni¿ ekran opcja ta okre¶la przesuniêcie w pionie
2417 od lewego górnego rogu ekranu (domy¶lnie: obraz wycentrowany).
2418 .
2419 .
2420 .
2421 .SH "STEROWNIKI WYJ¦CIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)"
2422 Sterowniki wyj¶cia video to interfejsy do ró¿nych urz±dzeñ wyj¶ciowych video.
2423 Sk³adnia jest nastêpuj±ca:
2424 .
2425 .TP
2426 .B \-vo <sterownik1[:podopcja1[=warto¶æ]:...],sterownik2,...[,]>
2427 Okre¶la priorytetow± listê sterowników wyj¶cia video.
2428 .PP
2429 Je¿eli lista zakoñczona jest przecinkiem, MPlayer powróci do sterowników
2430 niewymienionych w wierszu poleceñ.
2431 Podopcje s± dodatkowe i przewa¿nie mog± byæ pominiête.
2432 .br
2433 .I INFORMACJA:
2434 Opcja \-vo help poka¿e listê wkompilowanych sterowników wyj¶cia video.
2435 .sp 1
2436 .I PRZYK£AD:
2437 .PD 0
2438 .RSs
2439 .IPs "\-vo xmga,xv,"
2440 Najpierw spróbuj wykorzystaæ sterownik Matrox X11, pó¼niej Xv i na koñcu resztê.
2441 .IPs "\-vo directx:noaccel"
2442 Wykoszysta sterownik DirectX z wy³±czonymi funkcjami przyspieszaj±cymi.
2443 .RE
2444 .PD 1
2445 .sp 1
2446 Dostêpne sterowniki wyj¶ciowe:
2447 .
2448 .TP
2449 .B xv (tylko X11)
2450 Wykorzystuje rozszerzenie XVideo oferowane przez XFree86 4.x, aby w³±czyæ
2451 sprzêtow± akceleracjê odtwarzania.
2452 Je¿eli nie mo¿esz skorzystaæ ze sterownika napisanego specjalnie dla Twojego
2453 sprzêtu, to prawdopodobnie jest najlepsza opcja.
2454 ¯eby uzyskaæ informacje jaki kolor kluczowy jest u¿ywany i jak jest rysowany
2455 uruchom MPlayera z opcj± \-v, i poszukaj wierszy oznaczonych na pocz±tku
2456 [xv common].
2457 .PD 0
2458 .RSs
2459 .IPs port=<numer>
2460 Okre¶la port XVideo.
2461 .IPs ck=<cur|use|set>
2462 Okre¶la ¼ród³o, z którego pobierany jest kolor kluczowy (domy¶lnie: cur).
2463 .RSss
2464 .IPs cur
2465 Opcja domy¶lna, pobiera kolor kluczowy ustawiony w Xv.
2466 .IPs use
2467 Wykorzystuje, ale nie ustawia koloru kluczowego z MPlayera (podaj opcjê
2468 \-colorkey, aby to zmieniæ).
2469 .IPs set
2470 Podobnie jak use, ale ustawia równie¿ dostarczony kolor kluczowy.
2471 .RE
2472 .IPs ck-method=<man|bg|auto>
2473 Ustawia metodê rysowania koloru kluczowego (domy¶lnie: man).
2474 .RSss
2475 .IPs man
2476 Rêcznie rysuje kolor kluczowy (ogranicza, w niektórych przypadkach, migotanie).
2477 .IPs bg
2478 Ustawia kolor kluczowy jako t³o.
2479 .IPs auto
2480 Pozostawia Xv rysowanie koloru kluczowego.
2481 .RE
2482 .RE
2483 .PD 1
2484 .
2485 .TP
2486 .B x11 (tylko X11)
2487 Sterownik wyj¶cia video z pamiêci± dzielon±, bez sprzêtowej akceleracji,
2488 który dzia³a gdziekolwiek, je¿eli tylko obecne jest X11.
2489 .
2490 .TP
2491 .B xover (tylko X11)
2492 Dodaje obs³ugê X11 dla wszystkich sterowników opartych o overlay.
2493 Obecnie u¿yteczne tylko z tdfx_vid.
2494 .PD 0
2495 .RSs
2496 .IPs <sterownik_vo>
2497 Wybiera sterownik, którego nale¿y u¿yæ jako nak³adki na X11.
2498 .RE
2499 .PD 1
2500 .
2501 .TP
2502 .B xvmc (tylko X11 z \-vc ffmpeg12mc)
2503 Sterownik wyj¶cia video, który korzysta z rozszerzenia XvMC (X Video Motion
2504 Compensation) oferowanego przez XFree86 4.x, aby przyspieszyæ dekodowanie
2505 MPEG-1/\:2 i VCR2.
2506 .PD 0
2507 .RSs
2508 .IPs port=<numer>
2509 Okre¶la port XVideo.
2510 .IPs (no)benchmark
2511 Nie wy¶wietla obrazów.
2512 Konieczne dla prawid³owego testowania wydajno¶ci dla sterowników, które
2513 zmieniaj± bufor obrazu tylko przy przerysowywaniu monitora (nVidia).
2514 Domy¶lnie nie wy³±cza wy¶wietlania obrazu (nobenchmark).
2515 .IPs (no)queue
2516 Kolejkuje klatki do wy¶wietlenia, aby umo¿liwiæ bardziej równoleg³± pracê
2517 urz±dzenia video.
2518 Mo¿e spowodowaæ ma³± (nie zauwa¿aln±) sta³± desynchronizacjê A/\:V
2519 (domy¶lnie: noqueue).
2520 .IPs (no)sleep
2521 Wykorzystuje funkcjê sleep podczas czekania na zakoñczenie renderowania
2522 (niezalecane na Linuksie) (domy¶lnie: nosleep).
2523 .IPs ck=cur|use|set
2524 To samo co \-vo xv:ck (zobacz tak¿e \-vo xv).
2525 .IPs ck-method=man|bg|auto
2526 To samo co \-vo xv:ck-method (zobacz tak¿e \-vo xv).
2527 .RE
2528 .PD 1
2529 .
2530 .TP
2531 .B dga (tylko X11)
2532 Odtwarza video korzystaj±c z rozszerzenia XFree86 Direct Graphics Access.
2533 Uwa¿any za prze¿ytek.
2534 .
2535 .TP
2536 .B sdl (tylko SDL)
2537 Sterownik wyj¶cia oparty na wysoce niezale¿nej od platformy bibliotece SDL
2538 (Simple Directmedia Layer).
2539 Poniewa¿ SDL u¿ywa w³asnej warstwy X11, opcje MPlayera dotycz±ce X11 nie maj±
2540 tu ¿adnego wp³ywu.
2541 .PD 0
2542 .RSs
2543 .IPs driver=<sterownik>
2544 Wybiera sterownik SDL, który bêdzie u¿ywany do wy¶wietlania.
2545 .IPs (no)forcexv
2546 Wykorzystuje rozszerzenie XVideo przy odtwarzaniu przez sterownik wyj¶cia video
2547 sdl (domy¶lnie: forcexv).
2548 .IPs (no)hwaccel
2549 Wykorzystuje sprzêtowo wspomagany skalator (domy¶lnie: hwaccel).
2550 .RE
2551 .PD 1
2552 .
2553 .TP
2554 .B "vidix\ \ "
2555 VIDIX (VIDeo Interface for *niX \- interfejs video dla *niX) to interfejs do
2556 mo¿liwo¶ci przyspieszaj±cych w ró¿nych kartach graficznych.
2557 Bardzo szybki sterownik wyj¶cia video na kartach, które go obs³uguj±.
2558 .PD 0
2559 .RSs
2560 .IPs <podurz±dzenie>
2561 Precyzuje, który sterownik VIDIX ma byæ wykorzystany.
2562 Dostêpne s± cyberblade, mach64, mga_crtc2,
2563 mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis i unichrome.
2564 .RE
2565 .PD 1
2566 .
2567 .TP
2568 .B xvidix (tylko X11)
2569 Nak³adka X11 dla VIDIX
2570 .PD 0
2571 .RSs
2572 .IPs <podurz±dzenie>
2573 podobnie jak dla vidix
2574 .RE
2575 .PD 1
2576 .
2577 .TP
2578 .B "cvidix\ "
2579 Standardowa i niezale¿na od platformy nak³adka dla VIDIX, mo¿e nawet chodziæ w
2580 konsoli tekstowej z kartami nVidia.
2581 .PD 0
2582 .RSs
2583 .IPs <podurz±dzenie>
2584 podobnie jak dla vidix
2585 .RE
2586 .PD 1
2587 .
2588 .TP
2589 .B winvidix (tylko Windows)
2590 Nak³adka Windows dla VIDIX
2591 .PD 0
2592 .RSs
2593 .IPs <podurz±dzenie>
2594 jak dla vidix
2595 .RE
2596 .PD 1
2597 .
2598 .TP
2599 .B directx (tylko Windows)
2600 Sterownik wyj¶cia video korzystaj±cy z interfejsu DirectX.
2601 .PD 0
2602 .RSs
2603 .IPs noaccel
2604 Wy³±cza sprzêtow± akceleracjê.
2605 Wypróbuj tê opcjê, je¿eli masz problemy z wy¶wietlaniem.
2606 .RE
2607 .PD 1
2608 .
2609 .TP
2610 .B quartz (tylko Mac OS X)
2611 Sterownik wyj¶cia video Mac OS X Quartz.
2612 W pewnych przypadkach, wydajniejsze mo¿e siê okazaæ wymuszenie spakowanego
2613 formatu wyj¶ciowego YUV, podaj±c np.\& \-vf format=yuy2.
2614 .PD 0
2615 .RSs
2616 .IPs device_id=<numer>
2617 Okre¶la jakie urz±dzenia ma byæ u¿yte w trybie pe³noekranowym.
2618 .IPs fs_res=<width>:<height>
2619 Podaje rozdzielczo¶æ pe³noekranow± (przydatne na wolnych systemach).
2620 .RE
2621 .PD 1
2622 .
2623 .TP
2624 .B corevideo (Mac OS X 10.4 lub 10.3.9 z QuickTime 7)
2625 sterownik wyj¶cia video Mac OS X CoreVideo
2626 .PD 0
2627 .RSs
2628 .IPs device_id=<numer>
2629 Okre¶la numer urz±dzenia u¿ywanego w trybie pe³noekranowym.
2630 .RE
2631 .PD 1
2632 .
2633 .TP
2634 .B fbdev (tylko Linux)
2635 U¿ywa bufora ramki oferowanego przez j±dro do wy¶wietlania obrazu.
2636 .PD 0
2637 .RSs
2638 .IPs <urz±dzenie>
2639 Wybiera nazwê u¿ywanego urz±dzenia fbdev (np.\& /dev/\:fb0) albo nazwê
2640 podurz±dzenia VIDIX, je¶li zaczyna siê od "vidix"
2641 (np.\& "vidixsis_vid" w³±cza sterownik sis).
2642 .RE
2643 .PD 1
2644 .
2645 .TP
2646 .B fbdev2 (tylko Linux)
2647 U¿ywa bufora ramki oferowanego przez j±dro do wy¶wietlania obrazu,
2648 alternatywna implementacja.
2649 .PD 0
2650 .RSs
2651 .IPs <urz±dzenie>
2652 Wybiera nazwê u¿ywanego urz±dzenia fbdev (domy¶lnie: /dev/\:fb0).
2653 .RE
2654 .PD 1
2655 .
2656 .TP
2657 .B "vesa\ \ \ "
2658 Bardzo ogólny sterownik wyj¶cia video , który powinien dzia³aæ z wszystkimi
2659 kartami obs³uguj±cymi standard VESA VBE 2.0.
2660 .PD 0
2661 .RSs
2662 .IPs "dga\ \ "
2663 W³±cza tryb DGA.
2664 .IPs nodga
2665 Wy³±cza tryb DGA.
2666 .IPs neotv_pal
2667 W³±cza wyj¶cie TV karty NeoMagic i ustawia je na normê PAL.
2668 .IPs neotv_ntsc
2669 W³±cza wyj¶cie TV karty NeoMagic i ustawia je na normê NTSC.
2670 .IPs vidix
2671 U¿ywa sterownika VIDIX.
2672 .IPs "lvo:\ \ "
2673 W³±cza Linux Video Overlay na trybie VESA.
2674 .RE
2675 .PD 1
2676 .
2677 .TP
2678 .B "svga\ \ \ "
2679 Sterownik wyj¶cia video korzystaj±cy z biblioteki SVGA.
2680 .PD 0
2681 .RSs
2682 .IPs "<tryb video>"
2683 Ustawia okre¶lony tryb video.
2684 Tryb mo¿e byæ podany w formacie <szeroko¶æ>x<wysoko¶æ>x<kolory>,
2685 np.\& 640x480x16M lub numer trybu graficznego, np.\& 84.
2686 .IPs bbosd
2687 Rysuje OSD w czarnym pasku poni¿ej filmu (wolniejsze).
2688 .IPs native
2689 Wykorzystuje tylko rdzenne funkcje rysuj±ce.
2690 Omijane jest bezpo¶rednie renderowanie (direct rendering), OSD i
2691 akceleracja sprzêtowa.
2692 .IPs retrace
2693 Wymusza zmianê klatki przy przerysowywaniu pionowym.
2694 U¿yteczne tylko z \-double.
2695 Wywo³uje ten sam efekt co opcja \-vsync.
2696 .IPs "sq\ \ \ "
2697 Spróbuje wykorzystaæ tryb video z kwadratowymi pikselami.
2698 .IPs vidix
2699 U¿ywa svga z VIDIX.
2700 .RE
2701 .PD 1
2702 .
2703 .TP
2704 .B "gl\ \ \ \ \ "
2705 Sterownik wyj¶cia video OpenGL, wersja prosta.
2706 Obraz musi byæ mniejszy ni¿ maksymalny rozmiar tekstury
2707 dostêpny w Twojej implementacji OpenGL.
2708 Zamiarem by³o dzia³anie na nawet najprostszych implementacjach OpenGL,
2709 ale robi u¿ytek z nowszych rozszerzeñ, co daje obs³ugê wiêkszej liczby
2710 przestrzenie koloru i bezpo¶redniego renderowania.
2711 Radzimy u¿ywaæ \-dr je¶li tylko dzia³a, jako ¿e w wy¿szych rozdzielczo¶ciach
2712 daje to
2713 .B du¿e
2714 przyspieszenie.
2715 Kod wykonuje niewiele sprawdzañ, wiêc je¶li co¶ nie dzia³a, to mo¿e to byæ
2716 dlatego ¿e Twoja karta/implementacja OpenGL tego nie obs³uguje nawet je¶li nie
2717 dostajesz ¿adnej informacji o b³êdzie.
2718 U¿yj glxinfo albo podobnego narzêdzia by wy¶wietliæ obs³ugiwane rozszerzenia
2719 OpenGL.
2720 .PD 0
2721 .RSs
2722 .IPs (no)manyfmts
2723 W³±cza obs³ugê wiêkszej ilo¶ci formatów kolorów (RGB i BGR) 
2724 (domy¶lnie: w³±czone).
2725 Wymaga wersji OpenGL >= 1.2.
2726 .IPs slice-height=<0\-...>
2727 Ilo¶æ linii kopiowana do tekstury w jednym kawa³ku (domy¶lnie: 4).
2728 0 oznacza ca³y obraz.
2729 .IPs (no)osd
2730 W³±cza lub wy³±cza obs³ugê wy¶wietlania OSD przez OpenGL (domy¶lnie: w³±czona).
2731 Przeznaczone g³ównie do testów,
2732 powiniene¶ skorzystaæ z \-osdlevel 0, aby wy³±czyæ OSD.
2733 .IPs (no)scaled-osd
2734 Zmienia sposób zachowania OSD przy zmianie wielko¶ci okna
2735 (domy¶lnie: wy³±czone).
2736 Je¿eli w³±czone zachowuje siê podobniej do pozosta³ych wyj¶æ video,
2737 co jest lepsze przy czcionkach o sta³ej szeroko¶ci znaków,
2738 Wy³±czone lepiej wygl±da z czcionkami freetype
2739 oraz u¿ywa ramek w trybie pe³noekranowym.
2740 .IPs (no)aspect
2741 W³±cza lub wy³±cza przeliczanie proporcji i trybu panoramicznego
2742 (domy¶lnie: w³±czone).
2743 Wy³±czenie mo¿e zwiêkszyæ prêdko¶æ.
2744 .IPs rectangle=<0,1,2>
2745 Wybiera u¿ywanie prostok±tnych tekstur co oszczêdza pamiêæ video, ale czêsto
2746 jest wolniejsze (domy¶lnie: 0).
2747 .RSss
2748 0: U¿ywa tekstur power_of_two (domy¶lne).
2749 .br
2750 1: U¿ywa texture_rectangle, nie kompatybilne ze sprzêtow± konwersj± YUV.
2751 .br
2752 2: U¿ywa texture_non_power_of_two.
2753 .RE
2754 .IPs (no)glfinish
2755 Wywo³uje glFinish() przed zamian± buforów.
2756 Wolniejsze ale w niektórych przypadkach daje lepsze wyniki
2757 (domy¶lnie: wy³±czone).
2758 .IPs swapinterval=<n>
2759 Minimalna odleg³o¶æ miêdzy dwoma zamianami bufora, liczona w wy¶wietlanych
2760 klatkach (domy¶lnie: 1).
2761 1 jest równowa¿ne w³±czeniu VSYNC, 0 wy³±czeniu VSYNC.
2762 Warto¶ci mniejsze od zera pozostawi± domy¶ln± warto¶æ systemow±.
2763 To ogranicza framerate do (prêdko¶æ od¶wie¿ania poziomego / n).
2764 Wymaga do dzia³ania obs³ugi GLX_SGI_swap_control.
2765 Z niektórymi (wiêkszo¶ci±/wszystkimi?) implementacjami dzia³a to tylko
2766 w trybie pe³noekranowym.
2767 .IPs yuv=<n>
2768 Wybiera typ konwersji YUV do RGB.
2769 .RSss
2770 0: U¿ywa konwersji programowej (domy¶lnie).
2771 Kompatybilne ze wszystkimi wersjami OpenGL.
2772 Daje kontrolê nad jasno¶ci±, kontrastem i nasyceniem.
2773 .br
2774 1: U¿ywa kombinatorów rejestrów.
2775 U¿ywa to rozszerzenia specyficznego dla nVidii (GL_NV_register_combiners).
2776 Wymaga przynajmniej trzech jednostek tekstur.
2777 Daje kontrolê nad nasyceniem i barw±.
2778 .br
2779 2: U¿ywa programu fragmentowego.
2780 Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek
2781 tekstur.
2782 Daje kontrolê nad jasno¶ci±, kontrastem, nasyceniem i barw±.
2783 .br
2784 3: U¿ywa programu fragmentowego korzystaj±c z instrukcji POW.
2785 Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek
2786 tekstur.
2787 Daje kontrolê nad jasno¶ci±, kontrastem, nasyceniem, barw± i gamm±.
2788 Gamma mo¿e byæ te¿ ustawiania niezale¿nie dla sk³adowej czerwonej, niebieskiej
2789 i zielonej.
2790 Metoda 4 jest zazwyczaj szybsza.
2791 .br
2792 4: U¿ywa programu fragmentowego z dodatkowym podgl±dem.
2793 Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek
2794 tekstur.
2795 Daje kontrolê nad jasno¶ci±, kontrastem, nasyceniem, barw± i gamm±.
2796 Gamma mo¿e byæ te¿ ustawiania niezale¿nie dla sk³adowej czerwonej, niebieskiej
2797 i zielonej.
2798 .RE
2799 .IPs customprog=<nazwapliku>
2800 Wczytuje dowolny program fragmentowy z <nazwapliku>
2801 Przyk³ad znajduje siê w TOOLS/edgedetect.fp.
2802 .REss
2803 .RE
2804 .PD 1
2805 .
2806 .TP
2807 .B "gl2\ \ \ \ "
2808 Sterownik wyj¶cia video OpenGL, druga generacja.
2809 Obs³uguje OSD i obrazy wiêksze ni¿ maksymalny rozmiar tekstury.
2810 .PD 0
2811 .RSs
2812 .IPs (no)glfinish
2813 tak samo jak w gl (domy¶lnie: w³±czone)
2814 .IPs yuv=<n>
2815 tak samo jak w gl
2816 .REss
2817 .
2818 .TP
2819 .B "null\ \ \ "
2820 Nie tworzy danych wyj¶ciowych video.
2821 U¿yteczne dla testowania wydajno¶ci.
2822 .
2823 .TP
2824 .B "aa\ \ \ \ \ "
2825 Sterownik wyj¶cia video ASCII art, który dzia³a na konsoli tekstowej.
2826 Mo¿esz dostaæ listê i opis dostêpnych podopcji wywo³uj±c
2827 .I mplayer \-vo aa:help
2828 .
2829 .TP
2830 .B "caca\ \ \ "
2831 Sterownik wyj¶cia video Colour AsCii Art, który dzia³a na konsoli tekstowej.
2832 .
2833 .TP
2834 .B "bl\ \ \ \ \ "
2835 Odtwarzanie video przy u¿yciu protoko³u Blinkenlights UDP.
2836 Sterownik jest wysoce zale¿ny od sprzêtu.
2837 .PD 0
2838 .RSs
2839 .IPs <podurz±dzenie>
2840 Wybiera u¿ywane podurz±dzenie Blinkenlights.
2841 Jest to co¶ typu arcade:host=localhost:2323 lub hdl:file=nazwa1,file=nazwa2.
2842 Musisz podaæ podurz±dzenie.
2843 .RE
2844 .PD 1
2845 .
2846 .TP
2847 .B "ggi\ \ \ \ "
2848 Sterownik wyj¶cia video dla systemu grafiki GGI.
2849 .PD 0
2850 .RSs
2851 .IPs <sterownik>
2852 Wybiera u¿ywany sterownik GGI.
2853 Zamieñ wszystkie "," w sterowniku przez ".".
2854 .RE
2855 .PD 1
2856 .
2857 .TP
2858 .B directfb
2859 Odtwarza video korzystaj±c z biblioteki DirectFB.
2860 .PD 0
2861 .RSs
2862 .IPs (no)input
2863 Korzysta z kodu klawiszy DirectFB zamiast MPlayera (domy¶lnie: w³±czone).
2864 .IPs buffermode=single|double|triple
2865 Podwójne i potrójne buforowanie daj± najlepsze efekty, je¿eli chcesz unikn±æ
2866 problemów z rozrywaniem.
2867 Potrójny bufor jest wydajniejszy ni¿ podwójny, jako ¿e nie blokuje
2868 MPlayera w trakcie czekania na przerysowanie w pionie.
2869 Nie powinno siê korzystaæ z pojedynczego buforowanie (domy¶lnie: pojedynczy).
2870 .IPs fieldparity=top|bottom
2871 Kontroluje kolejno¶æ wyj¶cia dla ramek z przeplotem (domy¶lnie: wy³±czony).
2872 Poprawnymi warto¶ciami s± top = najpierw górne pola, bottom = najpierw dolne
2873 pola.
2874 Opcja ta nie ma ¿adnego wp³ywu na progresywny materia³ filmowy (wiêkszo¶æ
2875 filmów MPEG).
2876 Musisz w³±czyæ tê opcjê, je¿eli masz problemy z rozrywaniem/\:brakiem p³ynno¶ci
2877 ruchów podczas ogl±dania materia³u z przeplotem.
2878 .IPs layer=N
2879 Wymusi wybranie warstwy o ID N do odtwarzania (domy¶lnie: \-1 \- auto).
2880 .IPs dfbopts=<lista>
2881 Podaje listê parametrów dla DirectFB.
2882 .RE
2883 .PD 1
2884 .
2885 .TP
2886 .B "dfbmga\ "
2887 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla kart Matrox G400/\:G450/\:G550,
2888 wykorzystuj±cy bibliotekê DirectFB.
2889 W³±cza CRTC2 (drugi monitor), wy¶wietlaj±c obraz niezale¿nie od pierwszego.
2890 .PD 0
2891 .RSs
2892 .IPs (no)input
2893 tak samo jak directfb (domy¶lnie: wy³±czone)
2894 .IPs buffermode=single|double|triple
2895 tak samo jak directfb (domy¶lnie: triple)
2896 .IPs fieldparity=top|bottom
2897 tak samo jak directfb
2898 .IPs (no)bes
2899 W³±cza Matrox BES (backend scaler \- koñcowy system skaluj±cy)
2900 (domy¶lnie: wy³±czony).
2901 Daje bardzo dobre rezultaty bior±c pod uwagê zarówno szybko¶æ jak i wyj¶ciow±
2902 jako¶æ, jako ¿e interpolowana obróbka obrazu jest przeprowadzana sprzêtowo.
2903 Dzia³a tylko na wyj¶ciu pierwszego monitora.
2904 .IPs (no)spic
2905 Wykorzystuje warstwê podobrazu (sub picture layer) Matroksa do wy¶wietlania OSD
2906 (domy¶lnie: w³±czone).
2907 .IPs (no)crtc2
2908 W³±cza wyj¶cie TV na drugim wyj¶ciu karty (domy¶lnie: w³±czone).
2909 Jako¶æ wyj¶ciowa jest zadziwiaj±ca, poniewa¿ jest to obraz z pe³nym przeplotem
2910 i prawid³ow± synchronizacja pól nieparzystych/\:parzystych.
2911 .IPs tvnorm=pal|ntsc|auto
2912 Ustawia standard TV karty Matrox bez konieczno¶ci zmieniania /etc/\:directfbrc
2913 (domy¶lnie: wy³±czony).
2914 Poprawne normy to: pal = PAL, ntsc = NTSC.
2915 Specjaln± warto¶ci± jest auto (automatyczne dostrojenie u¿ywaj±c systemów
2916 PAL/\:NTSC), poniewa¿ decyduje, który standard ma byæ wykorzystywany zwracaj±c
2917 uwagê na ilo¶æ klatek na sekundê filmu.
2918 .RE
2919 .PD 1
2920 .
2921 .TP
2922 .B mga (tylko Linux)
2923 Sterownik wyj¶cia video przystosowany do kart Matrox, wykorzystuj±cy koñcowy
2924 system skaluj±cy YUV na kartach z serii Gxxx poprzez modu³ j±dra.
2925 Je¿eli posiadasz tak± kartê, jest to wybór oferuj±cy najwiêksz± szybko¶æ.
2926 .PD 0
2927 .RSs
2928 .IPs <urz±dzenie>
2929 Wybiera urzywane urz±dzenie Matrox (domy¶lnie: /dev/\:mga_vid).
2930 .RE
2931 .PD 1
2932 .
2933 .TP
2934 .B xmga (tylko Linux, X11)
2935 Sterownik wyj¶cia video mga dzia³aj±cy w oknie X11.
2936 .PD 0
2937 .RSs
2938 .IPs <urz±dzenie>
2939 Wybiera urzywane urz±dzenie Matrox (domy¶lnie: /dev/\:mga_vid).
2940 .RE
2941 .PD 1
2942 .
2943 .TP
2944 .B 3dfx (tylko Linux)
2945 Sterownik wyj¶cia video specyficzny dla 3dfx.
2946 Sterownik ten u¿ywa bezpo¶rednio sprzêtu 3dfx na X11.
2947 Obs³uguje tylko 16 bpp.
2948 FIXME: Jak jest ró¿nica miêdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
2949 .
2950 .TP
2951 .B tdfxfb (tylko Linux)
2952 Sterownik ten wykorzystuje bufor ramki tdfx do wy¶wietlania filmów z
2953 akceleracj± YUV na kartach 3dfx.
2954 FIXME: Jak jest ró¿nica miêdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
2955 .PD 0
2956 .RSs
2957 .IPs <urz±dzenie>
2958 Wybiera u¿ywane urz±dzenie fbdev (domy¶lnie: /dev/\:fb0).
2959 .RE
2960 .PD 1
2961 .
2962 .TP
2963 .B tdfx_vid (tylko Linux)
2964 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla 3dfx.
2965 Korzysta bezpo¶rednio z modu³u j±dra tdfx_vid.
2966 FIXME: Jak jest ró¿nica miêdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
2967 .PD 0
2968 .RSs
2969 .IPs <urz±dzenie>
2970 Wybiera u¿ywane urz±dzenie fbdev (domy¶lnie: /dev/\:fb0).
2971 .RE
2972 .PD 1
2973 .
2974 .TP
2975 .B dxr2 (zobacz tak¿e \-dxr2) (tylko DXR2)
2976 Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.
2977 .PD 0
2978 .RSs
2979 .IPs <sterownik_vo>
2980 Wybiera podsterownik video u¿ywany jako nak³adka (x11, xv).
2981 .RE
2982 .PD 1
2983 .
2984 .TP
2985 .B dxr3 (tylko DXR3)
2986 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla chipu dekoduj±cego MPEG \- Sigma
2987 Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus).
2988 Sprawd¼ równie¿ filtr video lavc.
2989 .PD 0
2990 .RSs
2991 .IPs overlay
2992 W³±cza overlay zamiast wyj¶cia TV.
2993 .IPs prebuf
2994 W³±cza prebuforowanie.
2995 .IPs "sync\ "
2996 W³±cz± nowy silnik synchronizuj±cy.
2997 .IPs norm=<norma>
2998 Okre¶la normê TV.
2999 .RSss
3000 0: Nie zmienia obecnego standardu (domy¶lne).
3001 .br
3002 1: Automatycznie dostraja u¿ywaj±c PAL/\:NTSC.
3003 .br
3004 2: Automatycznie dostraja u¿ywaj±c PAL/\:PAL-60.
3005 .br
3006 3: PAL
3007 .br
3008 4: PAL-60
3009 .br
3010 5: NTSC
3011 .REss
3012 .IPs <0\-3>
3013 Okre¶la numer urz±dzenia, które ma byæ u¿yte, je¿eli masz wiêcej ni¿ jedn±
3014 kartê em8300.
3015 .RE
3016 .PD 1
3017 .
3018 .TP
3019 .B mpegpes (tylko DVB)
3020 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla DVB, który zapisuje wyj¶cie
3021 do pliku MPEG-PES, je¶li karta nie jest zainstalowana.
3022 .PD 0
3023 .RSs
3024 .IPs card=<1\-4>
3025 Okre¶la numer urz±dzenia, które ma byæ u¿yte, je¶li masz wiêcej ni¿ jedn±
3026 kartê DVB (tylko API V3, tak jak sterowniki z serii 1.x.y).
3027 .IPs <nazwa\ zbioru>
3028 Okre¶la nazwê pliku, do którego zostanie zapisane wyj¶cie (domy¶lnie: ./grab.mpg).
3029 .RE
3030 .PD 1
3031 .
3032 .TP
3033 .B zr (zobacz tak¿e \-zr* i \-zrhelp)
3034 Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla wielu kart
3035 przechwytuj±cych/\:odtwarzaj±cych MJPEG.
3036 .
3037 .TP
3038 .B zr2 (zobacz tak¿e filtr video zrmjpeg)
3039 Sterownik wyj¶cia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu kart
3040 przechwytuj±cych/\:odtwarzaj±cych MJPEG.
3041 Zwróæ równie¿ uwagê na filtr video zrmjpeg.
3042 .PD 0
3043 .RSs
3044 .IPs dev=<urz±dzenie>
3045 Wybiera u¿ywane urz±dzenie.
3046 .IPs "pal\ \ "
3047 W³±cza normê video PAL.
3048 .IPs secam
3049 W³±cza normê video SECAM.
3050 .IPs "ntsc\ "
3051 W³±cza normê video NTSC.
3052 .IPs prebuf
3053 W³±cza prebuforowanie, jeszcze nie obs³ugiwane.
3054 .RE
3055 .PD 1
3056 .
3057 .TP
3058 .B "md5sum\ "
3059 Oblicza sumy MD5 ka¿dej klatki i zapisuje je do pliku.
3060 Obs³uguje przestrzenie kolorów RGB24 i YV12.
3061 Przydatne przy debugowaniu.
3062 .PD 0
3063 .RSs
3064 .IPs outfile=<warto¶æ>
3065 Okre¶la nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie: ./md5sums).
3066 .RE
3067 .PD 1
3068 .
3069 .TP
3070 .B yuv4mpeg
3071 Zmienia strumieñ video na nieskompresowan± sekwencjê obrazów YUV 4:2:0
3072 i przechowuje j± w pliku (domy¶lnie: ./stream.yuv).
3073 Format jest taki sam jak ten stosowany przez mjpegtools, wiêc jest to przydatne
3074 je¶li chcesz poddaæ film obróbce przy pomocy tego pakietu.
3075 Obs³uguje formaty YV12, RGB (24 bpp) i BGR (24bpp).
3076 Mo¿esz tego u¿yæ z opcj± \-fixed\-vo ¿eby po³±czyæ zbiory o tych samych
3077 wymiarach i ilo¶ci klatek na sekundê.
3078 .PD 0
3079 .RSs
3080 .IPs interlaced
3081 Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw górne pole.
3082 .IPs interlaced_bf
3083 Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.
3084 .IPs file=<nazwapliku>
3085 Zapisuje wyj¶cie do zbioru <nazwapliku>, zamiast domy¶lnego stream.yuv.
3086 .REss
3087 .PD 1
3088 .RS
3089 .sp 1
3090 .I INFORMACJA:
3091 Je¶li nie podasz ¿adnej opcji wyj¶cie jest progresywne (czyli bez przeplotu).
3092 .RE
3093 .
3094 .TP
3095 .B "gif89a\ "
3096 Zapisuje wszystkie klatki do jednego animowanego pliku GIF w bie¿±cym katalogu.
3097 Obs³uguje tylko format RGB z 24 bpp, wyj¶cie natomiast jest konwertowane do
3098 256 kolorów.
3099 .PD 0
3100 .RSs
3101 .IPs <fps>
3102 Liczba rzeczywista opisuj±ca ilo¶æ klatek na sekundê (domy¶lnie: 5.0).
3103 .IPs <nazwa\ zbioru>
3104 Nazwa zbioru wyj¶ciowego (domy¶lnie: ./out.gif).
3105 .REss
3106 .PD 1
3107 .RS
3108 .sp 1
3109 .I INFORMACJA:
3110 Musisz podaæ ilo¶æ ramek na sekundê przed nazw± zbioru, albo stanie siê ona
3111 czê¶ci± nazwy.
3112 .sp 1
3113 .I PRZYK£AD:
3114 .RE
3115 .PD 0
3116 .RSs
3117 mplayer video.nut \-vo gif89a:15.0:test.gif
3118 .RE
3119 .PD 1
3120 .
3121 .TP
3122 .B "jpeg\ \ \ "
3123 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku JPEG w bie¿±cym katalogu.
3124 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
3125 .PD 0
3126 .RSs
3127 .IPs [no]progressive
3128 Wybiera miêdzy standardowym lub progresywnym JPEG (domy¶lnie: noprogressive).
3129 .IPs [no]baseline
3130 Wybiera, czy ma u¿ywaæ baseline czy nie (domy¶lnie: baseline).
3131 .IPs optimize=<0\-100>
3132 wspó³czynnik optymalizacji (domy¶lnie: 100)
3133 .IPs smooth=<0\-100>
3134 wspó³czynnik wyg³adzania (domy¶lnie: 0)
3135 .IPs quality=<0\-100>
3136 wspó³czynnik jako¶ci (domy¶lnie: 75)
3137 .IPs outdir=<nazwa\ katalogu>
3138 Okre¶la katalog, w którym bêd± zapisywane pliki JPEG (domy¶lnie: ./).
3139 .IPs subdirs=<prefiks>
3140 Tworzy ponumerowane podkatalogi z okre¶lonym prefiksem, gdzie zachowa
3141 pliki zamiast zapisywaæ je w bie¿±cym katalogu.
3142 .IPs maxfiles=<warto¶æ> (tylko z subdirs)
3143 Maksymalna liczba plików zapisywanych do ka¿dego podkatalogu.
3144 Warto¶æ musi byæ równa lub wiêksza ni¿ 1 (domy¶lnie: 1000).
3145 .RE
3146 .PD 1
3147 .
3148 .TP
3149 .B "pnm\ \ \ \ "
3150 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku PNM w bie¿±cym katalogu.
3151 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
3152 Obs³uguje pliki PPM, PGM i PGMYUV w trybie surowym (raw) i ASCII.
3153 Zobacz tak¿e pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
3154 .PD 0
3155 .RSs
3156 .IPs "ppm\ \ "
3157 Zapisuje pliki PPM (domy¶lne).
3158 .IPs "pgm\ \ "
3159 Zapisuje pliki PGM.
3160 .IPs pgmyuv
3161 Zapisuje pliki PGMYUV.
3162 PGMYUV jest podobny do PGM, ale zawiera równie¿ przestrzeñ U i V umieszczone
3163 na dole obrazu.
3164 .IPs "raw\ \ "
3165 Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domy¶lne).
3166 .IPs ascii
3167 Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
3168 .IPs outdir=<nazwa\ katalogu>
3169 Okre¶la katalog, w którym bêd± zachowane pliki PNM (domy¶lnie: ./).
3170 .IPs subdirs=<prefiks>
3171 Tworzy ponumerowane podkatalogi z okre¶lonym prefiksem, gdzie zachowa
3172 pliki zamiast zapisywaæ je w bie¿±cym katalogu.
3173 .IPs maxfiles=<warto¶æ> (tylko z subdirs)
3174 Maksymalna liczba plików zapisywanych do ka¿dego podkatalogu.
3175 Warto¶æ musi byæ wiêksza lub równa 1 (domy¶lnie: 1000).
3176 .RE
3177 .PD 1
3178 .
3179 .TP
3180 .B "png\ \ \ \ "
3181 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku PNG w bie¿±cym katalogu.
3182 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
3183 Obs³uguje formaty RGB i BGR z 24 bpp.
3184 .PD 0
3185 .RSs
3186 .IPs z=<0\-9>
3187 Okre¶la poziom kompresji.
3188 0 oznacza jej brak, a 9 maksymaln±.
3189 .RE
3190 .PD 1
3191 .
3192 .TP
3193 .B "tga\ \ \ \ "
3194 Zapisuje ka¿d± klatkê do pliku TARGA w bie¿±cym katalogu.
3195 Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klatki poprzedzony zerami.
3196 Sterownik ten istnieje by dostarczaæ ³atwy sposób bezstratnego zapisywania
3197 obrazów bez zewnêtrznej biblioteki.
3198 Obs³uguje format BGR[A], z 15, 24 i 32 bpp.
3199 Mo¿na wymusiæ konkretny format filtrem video format.
3200 .sp 1
3201 .I PRZYK£AD:
3202 .RE
3203 .PD 0
3204 .RSs
3205 mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo tga
3206 .RE
3207 .PD 1
3208 .
3209 .
3210 .
3211 .SH "OPCJE DEKODOWANIA/\:FILTROWANIA"
3212 .
3213 .TP
3214 .B \-ac <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
3215 Ustala priorytetow± listê u¿ywanych kodeków audio, wed³ug ich nazw
3216 w codecs.conf.
3217 U¿yj "-" przed nazw± kodeka aby go pomin±æ.
3218 U¿yj "+" orzed nazw± kodeka by go wymusiæ, to prawdopodobnie spowoduje b³êdy!
3219 Je¿eli lista zakoñczona jest ',', MPlayer bêdzie bra³ pod uwagê
3220 równie¿ niewymienione na niej kodeki.
3221 .br
3222 .I INFORMACJA:
3223 Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych kodeków poprzez \-ac help.
3224 .sp 1
3225 .I PRZYK£AD:
3226 .PD 0
3227 .RSs
3228 .IPs "\-ac mp3acm"
3229 Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.
3230 .IPs "\-ac mad,"
3231 Próbuje najpierw libmad, pó¼niej pozosta³e.
3232 .IPs "\-ac hwac3,a52,"
3233 W³±cza sprzêtowe AC3, programowy kodek AC3, potem pozosta³e.
3234 .IPs "\-ac \-ffmp3,"
3235 Pomija kodek MP3 FFmpeg.
3236 .RE
3237 .PD 1
3238 .
3239 .TP
3240 .B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filters)> (zobacz tak¿e \-af)
3241 Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:
3242 .RSs
3243 .IPs force=<0\-7>
3244 Wymusza jeden z trybów wstawiania filtrów audio:
3245 .RSss
3246 0: U¿ywa ca³kowicie automatycznego wstawiania filtrów.
3247 .br
3248 1: Optymalizuje pod wzglêdem dok³adno¶ci (domy¶lne).
3249 .br
3250 2: Optymalizuje pod wzglêdem szybko¶ci.
3251 .I UWAGA:
3252 Niektóre funkcje filtów audio mog± po kryjomu przestaæ dzia³aæ i mo¿e spa¶æ
3253 jako¶æ d¼wiêku.
3254 .br
3255 3: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtórw i optymalizacji.
3256 .I UWAGA:
3257 MPlayer mo¿e wykrzaczyæ siê podczas dzia³ania, je¶li bêdzie
3258 ustawiony bêdzie ten parametr.
3259 .br
3260 4: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak
3261 w przypadku parametru 0, ale u¿ywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego,
3262 je¶li tylko jest to mo¿liwe.
3263 .br
3264 5: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak
3265 w przypadku parametru 1, ale u¿ywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego,
3266 je¶li tylko jest to mo¿liwe.
3267 .br
3268 6: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak
3269 w przypadku parametru 2, ale u¿ywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego,
3270 je¶li tylko jest to mo¿liwe.
3271 .br
3272 7: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak
3273 w przypadku parametru 3, ale u¿ywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego,
3274 je¶li tylko jest to mo¿liwe.
3275 .REss
3276 .IPs list=<filtry>
3277 Tak samo jak \-af.
3278 .RE
3279 .
3280 .TP
3281 .B \-afm <sterownik1,sterownik2,...>
3282 Ustala priorytetow± listê rodzin kodeków audio, zgodnie z ich nazwami
3283 w codecs.conf.
3284 Powraca do domy¶lnego, je¿eli ¿aden z podanych kodeków nie bêdzie dzia³a³.
3285 .br
3286 .I INFORMACJA:
3287 Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych rodzin kodeków poprzez \-afm help.
3288 .sp 1
3289 .I PRZYK£AD:
3290 .PD 0
3291 .RSs
3292 .IPs "\-afm ffmpeg"
3293 U¿ywa najpierw kodeków FFmpeg z libavcodec.
3294 .IPs "\-afm acm,dshow"
3295 Próbuje najpierw kodeki Win32.
3296 .RE
3297 .PD 1
3298 .
3299 .TP
3300 .B \-aspect <stosunek> (zobacz tak¿e \-zoom)
3301 Zmienia proporcje filmu, w przypadku gdy nie ma ich w odtwarzanym pliku lub s±
3302 podane nieprawid³owe.
3303 .sp 1
3304 .I PRZYK£AD:
3305 .PD 0
3306 .RSs
3307 \-aspect 4:3  lub \-aspect 1.3333
3308 .br
3309 \-aspect 16:9 lub \-aspect 1.7777
3310 .RE
3311 .PD 1
3312 .
3313 .TP
3314 .B \-noaspect
3315 Wy³±cza automatyczne wyrównywanie proporcji filmu.
3316 .
3317 .TP
3318 .B \-flip
3319 Odwraca obraz do góry nogami.
3320 .
3321 .TP
3322 .B \-lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWY)
3323 Okre¶la parametry dekodowania z libavcodec.
3324 .sp 1
3325 .I PRZYK£AD:
3326 .PD 0
3327 .RSs
3328 \-lavdopts bug=1
3329 .RE
3330 .PD 1
3331 .sp 1
3332 .RS
3333 Dostêpne s± opcje:
3334 .RE
3335 .RSs
3336 .IPs bug=<warto¶æ>
3337 Rêczne obej¶cie b³êdów kodera.
3338 .RSss
3339 0: nic
3340 .br
3341 1: automatyczne wykrywanie b³êdów
3342 .br
3343 2 (msmpeg4v3): stare pliki msmpeg4v3 wygenerowane przez lavc (bez autodetekcji)
3344 .br
3345 4 (mpeg4): b³±d przeplotu Xvid (automatycznie wykrywany, je¶li fourcc==XVIX)
3346 .br
3347 8 (mpeg4): UMP4 (automatycznie wykrywanany, je¶li fourcc==UMP4)
3348 .br
3349 16 (mpeg4): b³±d wype³nienia (padding) (automatycznie wykrywany)
3350 .br
3351 32 (mpeg4): b³±d niedozwolonego vlc (automatycznie wykrywany przez fourcc)
3352 .br
3353 64 (mpeg4): b³±d qpel w Xvid i DivX (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
3354 .br
3355 128 (mpeg4): qpel w starym standardzie (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
3356 .br
3357 256 (mpeg4): kolejny b³±d qpel (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
3358 .br
3359 512 (mpeg4): b³±d rozmiaru bloku bezpo¶redniego qpel (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
3360 .br
3361 1024 (mpeg4): b³±d wype³nienia krawêdzi (automatycznie wykrywany przez fourcc/\:wersjê)
3362 .REss
3363 .IPs debug=<warto¶æ>
3364 Wy¶wietla informacje debugowania.
3365 .RSss
3366 .br
3367 0: wy³±czone
3368 .br
3369 1: informacje o obrazie
3370 .br
3371 2: kontrola tempa
3372 .br
3373 4: bitstream
3374 .br
3375 8: typ makrobloku (MB)
3376 .br
3377 16: parametr kwantyzacji dla bloku (QP)
3378 .br
3379 32: wektor ruchu
3380 .br
3381 0x0040: wizualizacja wektora ruchu (u¿yj \-noslices)
3382 .br
3383 0x0080: przeskakiwanie makrobloku (MB)
3384 .br
3385 0x0100: kod startowy
3386 .br
3387 0x0200: PTS
3388 .br
3389 0x0400: odporno¶æ na b³êdy
3390 .br
3391 0x0800: operacje kontrolne zarz±dzania pamiêci± (H.264)
3392 .br
3393 0x1000: b³êdy
3394 .br
3395 0x2000: Wizualizuje parametr kwantyzacji (QP), ni¿sze QP jest bardziej zielone.
3396 .br
3397 0x4000: Wizualizuje typy bloków.
3398 .REss
3399 .IPs ec=<warto¶æ>
3400 Ustawia strategiê ukrywania b³êdów.
3401 .RSss
3402 1: U¿ywa silnego filtru odblokowywuj±cego (deblock) dla uszkodzonych
3403 makrobloków (MB).
3404 .br
3405 2: iteracyjne szukanie wektorów ruchu (MV) (wolne)
3406 .br
3407 3: wszystko (domyslnie)
3408 .REss
3409 .IPs er=<warto¶æ>
3410 Ustawia strategiê elastycznej obs³ugi b³êdów.
3411 .RSss
3412 .br
3413 0: wy³±czone
3414 .br
3415 1: ostro¿ne (Powinna dzia³aæ z zepsutymi koderami.)
3416 .br
3417 2: normalne (domy¶lne) (Dzia³a ze zgodnymi koderami.)
3418 .br
3419 3: agresywne (Wiêcej testów, mo¿e jednak sprawiæ problemy nawet z poprawnymi
3420 strumieniami bitowymi.)
3421 .br
3422 4: bardzo agresywne
3423 .REss
3424 .IPs "fast\ "
3425 Korzysta z optymalizacji niestosuj±cych siê do specyfikacji i tym samym
3426 mog±cych sprawiæ problemy (takie jak prostsza dekwantyzacja, stosowanie
3427 domy¶lnej matrycy kwantyzacji, stosowanie YUV 4:2:0 i pomijanie kilku testów
3428 na wykrycie uszkodzonych strumieni bitowych).
3429 .IPs "gray\ "
3430 dekodowanie tylko w skali szaro¶ci (trochê szybsze ni¿ w kolorze)
3431 .IPs "idct=<0\-99> (zobacz tak¿e \-lavcopts)"
3432 ¯eby osi±gn±æ najlepsz± jako¶æ dekodowania, u¿ywaj tego samego algorytmu
3433 IDCT do kodowania i dekodowania.
3434 Mo¿e to jednak zmniejszyæ dok³adno¶æ.
3435 .IPs lowres=<numer>[,<s>]
3436 Dekoduje w niskiej rozdzielczo¶ci.
3437 Nie wszystkie kodeki obs³uguj± dekodowanie w niskiej rozdzielczo¶ci
3438 i czêsto powoduje to pojawienie siê okropnych zniekszta³ceñ.
3439 Nie jest to ¿aden b³±d,
3440 a jedynie efekt uboczny nie dekodowania w pe³nej rozdzielczo¶ci.
3441 .RSss
3442 .br
3443 0: wy³±czone
3444 .br
3445 1: 1/2 rozdzielczo¶ci
3446 .br
3447 2: 1/4 rozdzielczo¶ci
3448 .br
3449 3: 1/8 rozdzielczo¶ci
3450 .REss
3451 .RS
3452 Je¶li podano <s> dekodowanie w niskiej rozdzielczo¶ci bêdzie zastosowane tylko
3453 je¶li szeroko¶æ filmu jest wiêksza lub równa <s>.
3454 .RE
3455 .IPs "sb=<liczba> (tylko MPEG-2)"
3456 Przeskakuje podan± ilo¶æ wierszy makrobloków na dole.
3457 .IPs "st=<liczba> (tylko MPEG-2)"
3458 Przeskakuje podan± ilo¶æ wierszy makrobloków na górze.
3459 .IPs skiploopfilter=<warto¶æpomijania> (tylko H.264)
3460 Pomija filtr pêtli (zwany te¿ deblokowaniem) w czasie dekodowania H.264.
3461 Poniewa¿ filtrowana klatka ma byæ pó¼niej odniesieniem do dekodowania
3462 zale¿nych klatek powoduje to wiêkszy spadek jako¶ci ni¿ nie deblokowanie
3463 klatek np.\& filmu MPEG-2.
3464 Ale przynajmniej przy szybkich strumieniach HDTV daje to du¿e przyspieszenie
3465 bez widocznej utraty jako¶ci.
3466 .sp 1
3467 <warto¶æpomijania> mo¿e byæ dowolna z poni¿szych:
3468 .RSss
3469 .br
3470 none: Nie pomijaj.
3471 .br
3472 default: Pomija bezsensowne kroki przetwarzania (np.\& pakiety wielko¶ci 0 w AVI).
3473 .br
3474 nonref: Pomija klatki które do których nie ma odniesieñ (tzn.\& nie u¿ywane do
3475 dekodowania innych klatek, b³±d nie mo¿e "narastaæ").
3476 .br
3477 bidir: Pomija klatki typu B.
3478 .br
3479 nonkey: Pomija wszystkie klatki poza kluczowymi.
3480 .br
3481 all: Pomija wszystkie klatki.
3482 .REss
3483 .IPs skipidct=<warto¶æpomijania> (tylko MPEG1/2)
3484 Pomija krok IDCT.
3485 To praktycznie zawsze bardzo obni¿a jako¶æ
3486 (warto¶ci pomijania takie jak w opcji skiploopfilter).
3487 .IPs skipframe=<warto¶æpomijania>
3488 Ca³kowicie pomija dekodowanie klatek.
3489 Du¿e przyspieszenie, ale urywany ruch i czasami brzytkie artefakty
3490 (warto¶ci pomijania takie jak w opcji skiploopfilter).
3491 .IPs vismv=<warto¶æ>
3492 Wizualizuje wektory ruchu.
3493 .RSss
3494 .br
3495 0: wy³±czona
3496 .br
3497 1: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu (MV) ramek P.
3498 .br
3499 2: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu (MV) ramek B.
3500 .br
3501 4: Wizualizuje przewidziane w ty³ wektory ruchu (MV) ramek B.
3502 .REss
3503 .IPs vstats
3504 Wy¶wietla pewne statystyki i zapisuje je w zbiorze ./vstats_*.log.
3505 .RE
3506 .
3507 .TP
3508 .B \-noslices
3509 Wy³±cza rysowanie obrazu przez paski/\:kawa³ki o wysoko¶ci 16 pikseli,
3510 zamiast tego rysuje wszystko za jednym razem.
3511 Mo¿e byæ szybsze albo wolniejsze, zale¿y to od karty/\:cache'u.
3512 Dzia³a tylko z kodekami z rodziny libmpeg2 i libavcodec.
3513 .
3514 .TP
3515 .B \-nosound
3516 Nie koduje/\:odtwarza d¼wiêku.
3517 U¿yteczne do testów wydajno¶ci.
3518 .
3519 .TP
3520 .B \-novideo
3521 Nie koduje/\:odtwarza video.
3522 .
3523 .TP
3524 .B \-oldpp <jako¶æ> (tylko OpenDivX) (PRZESTARZA£E)
3525 U¿ywa kodu postprocessingu z OpenDivX zamiast wbudowanego.
3526 Zast±piony przez \-pp, wewnêtrzny postprocessing daje lepsz± jako¶æ i jest
3527 szybszy.
3528 Prawid³owy zakres warto¶ci \-oldpp zale¿y od kodeka, najczê¶ciej jest to
3529 0\-6, gdzie 0=wy³±czony, 6=powolny/\:najlepszy.
3530 .
3531 .TP
3532 .B \-pp <jako¶æ> (zobacz tak¿e \-vf pp)
3533 Ustawia poziom postprocessingu DLL.
3534 Ta opcja nie wp³ywa ju¿ na \-vf pp.
3535 Dzia³a tylko z Win32 DirectShow DLL, które maj± wewnêtrzny postprocessing.
3536 Poprawny zakres dla warto¶ci \-pp zale¿y od kodeka, najczê¶ciej jest to
3537 0\-6, gdzie 0=wy³±czony, 6=powolny/\:najlepszy.
3538 .
3539 .TP
3540 .B \-pphelp (zobacz tak¿e \-vf pp)
3541 Pokazuje streszczenie dostêpnych filtrów postprocesu i sposób ich u¿ycia.
3542 .
3543 .TP
3544 .B \-ssf <tryb>
3545 Okre¶la parametry dla skalowania programowego.
3546 .sp 1
3547 .I PRZYK£AD:
3548 .PD 0
3549 .RSs
3550 \-vf scale \-ssf lgb=3.0
3551 .RE
3552 .PD 1
3553 .PD 0
3554 .RSs
3555 .IPs lgb=<0\-100>
3556 filtr rozmycia gaussowego (jasno¶æ)
3557 .IPs cgb=<0\-100>
3558 filtr rozmycia gaussowego (kolor)
3559 .IPs ls=<0\-100>
3560 filtr wyostrzaj±cy (jasno¶æ)
3561 .IPs cs=<0\-100>
3562 filtr wyostrzaj±cy (kolor)
3563 .IPs chs=<h>
3564 poziome przesuniêcie koloru
3565 .IPs cvs=<v>
3566 pionowe przesuniêcie koloru
3567 .RE
3568 .PD 1
3569 .
3570 .TP
3571 .B \-stereo <tryb>
3572 Wybiera typ wyj¶cia stereo MP2/\:MP3.
3573 .PD 0
3574 .RSs
3575 .IPs 0
3576 stereo
3577 .IPs 1
3578 lewy kana³
3579 .IPs 2
3580 prawy kana³
3581 .RE
3582 .PD 1
3583 .
3584 .TP
3585 .B \-sws <typ\ programowego\ skalowania> (zobacz tak¿e \-vf scale i \-zoom)
3586 Okre¶la algorytm skalowania programowego dla opcji \-zoom.
3587 Ma to wp³yw na sterowniki wyj¶ciowe video bez sprzêtowej akceleracji, np.\& x11.
3588 .sp 1
3589 Dostêpne s± typy:
3590 .sp 1
3591 .PD 0
3592 .RSs
3593 .IPs 0
3594 szybki, dwuliniowy
3595 .IPs 1
3596 dwuliniowy
3597 .IPs 2
3598 dwukubiczny (dobra jako¶æ) (domy¶lne)
3599 .IPs 3
3600 eksperymentalny
3601 .IPs 4
3602 najbli¿szy s±siad (z³a jako¶æ)
3603 .IPs 5
3604 area
3605 .IPs 6
3606 jasno¶æ dwukubicznie / kolor dwuliniowo
3607 .IPs 7
3608 gauss
3609 .IPs 8
3610 sincR
3611 .IPs 9
3612 lanczos
3613 .IPs 10
3614 naturalna dwusze¶cienna krzywa sklejana
3615 .RE
3616 .PD 1
3617 .sp 1
3618 .RS
3619 .I INFORMACJA:
3620 Niektóre opcje \-sws mo¿na dostosowaæ.
3621 Wiêcej informacji jest w opisie filtra video scale.
3622 .RE
3623 .
3624 .TP
3625 .B \-vc <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
3626 Ustala priorytetow± listê u¿ywanych kodeków video, wed³ug ich nazw
3627 w codecs.conf.
3628 U¿yj "-" przed nazw± kodeka aby go pomin±æ.
3629 U¿yj "+" orzed nazw± kodeka by go wymusiæ, to prawdopodobnie spowoduje b³êdy!
3630 Je¿eli lista zakoñczona jest ',', MPlayer bêdzie bra³ pod uwagê
3631 równie¿ niewymienione na niej kodeki.
3632 .br
3633 .I INFORMACJA:
3634 Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych kodeków poprzez \-vc help.
3635 .sp 1
3636 .I PRZYK£AD:
3637 .PD 0
3638 .RSs
3639 .IPs "\-vc divx"
3640 Wymusza kodek Win32/\:VfW DivX.
3641 .IPs "\-vc divx4,"
3642 Próbuj najpierw kodek divx4linux, pó¼niej pozosta³e.
3643 .IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
3644 Pomija kodeki Win32 DivX.
3645 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
3646 Próbuj kodeki libavcodec MPEG-1/\:2, pó¼niej libmpeg2, potem inne.
3647 .RE
3648 .PD 1
3649 .
3650 .TP
3651 .B \-vfm <sterownik1,sterownik2,...>
3652 Ustala priorytetow± listê u¿ywanych rodzin kodeków video, zgodnie z ich nazwami
3653 w codecs.conf.
3654 Powraca do domy¶lnych, je¶li ¿adna z podanych rodzin kodeków nie dzia³a.
3655 .br
3656 .I INFORMACJA:
3657 Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych rodzin kodeków poprzez \-vfm help.
3658 .sp 1
3659 .I PRZYK£AD:
3660 .PD 0
3661 .RSs
3662 .IPs "\-vfm ffmpeg,dshow,vfw"
3663 Najpierw próbuje libavcodec, potem Directshow, potem kodeki VFW i, je¶li nadal
3664 nic nie nie dzia³a, pozosta³e.
3665 .IPs "\-vfm xanim"
3666 Najpierw próbuje kodek XAnim.
3667 .RE
3668 .PD 1
3669 .
3670 .TP
3671 .B \-x <x> (zobacz tak¿e \-zoom) (tylko MPlayer)
3672 Skaluje obraz do szeroko¶ci <x> (je¶li jest dostêpne skalowanie sprzêtowe lub
3673 programowe).
3674 Wy³±cza przeliczania proporcji.
3675 .
3676 .TP
3677 .B \-xvidopts <opcja1:opcja2:...>
3678 Podaje dodatkowe parametry przy dekodowaniu Xvid.
3679 .br
3680 .I INFORMACJA:
3681 Jako ¿e dekodowanie przy pomocy libavcodec jest szybsze ni¿ Xvid mo¿esz chcieæ
3682 u¿ywaæ postprocesingu z libavcodec (\-vf pp) i jej dekodera (\-vfm ffmpeg).
3683 .sp 1
3684 Wewnêtrzne filtry postprocesingu Xvid:
3685 .PD 0
3686 .RSs
3687 .IPs deblock-chroma (zobacz tak¿e \-vf pp)
3688 filtr odblokowywania barwy
3689 .IPs deblock-luma (zobacz tak¿e \-vf pp)
3690 filtr odblokowywania jasno¶ci
3691 .IPs dering-chroma (zobacz tak¿e \-vf pp)
3692 filtr usuwania dzwonienia barwy
3693 .IPs dering-luma (zobacz tak¿e \-vf pp)
3694 filtr usuwania dzwonienia jasno¶ci
3695 .IPs filmeffect (zobacz tak¿e \-vf noise)
3696 Dodaje sztuczn± ziarnisto¶æ filmu do video.
3697 Mo¿e zwiêkszyæ postrzegaln± jako¶æ, jednocze¶nie obni¿aj±c prawdziw± jako¶æ.
3698 .RE
3699 .sp 1
3700 .RS
3701 metody wy¶wietlania
3702 .RE
3703 .PD 0
3704 .RSs
3705 .IPs "dr2\ \ "
3706 W³±cza bezpo¶rednie wy¶wietlanie metod± 2 (direct rendering method 2).
3707 .IPs nodr2
3708 Wy³±cza bezpo¶rednie wy¶wietlanie metod± 2.
3709 .RE
3710 .PD 1
3711 .
3712 .TP
3713 .B \-xy <warto¶æ> (zobacz tak¿e \-zoom)
3714 .PD 0
3715 .RSs
3716 .IPs warto¶æ<=8
3717 Skaluje obraz o wspó³czynnik <warto¶æ>.
3718 .IPs warto¶æ>8
3719 Ustawia szeroko¶æ na <warto¶æ> i oblicza wysoko¶æ tak, by utrzymaæ prawid³owe
3720 proporcje.
3721 .RE
3722 .PD 1
3723 .
3724 .TP
3725 .B \-y <y> (zobacz tak¿e \-zoom) (tylko MPlayer)
3726 Skaluje obraz do wysoko¶ci <y> (je¶li jest dostêpne skalowanie sprzêtowe lub
3727 programowe)
3728 Wy³±cza przeliczenia proporcji.
3729 .
3730 .TP
3731 .B "\-zoom\ \ "
3732 W³acza skalowanie programowe, je¶li jest dostêpne.
3733 Umozliwi to skalowanie tym sterownikom wyj¶cia video (jak x11, fbdev), które
3734 nie maja skalowania sprzetowego, kiedy to MPlayer domy¶lnie wy³±cza skalowanie
3735 z powodów wydajnosciowych.
3736 .
3737 .
3738 .
3739 .SH FILTRY AUDIO
3740 Filtry audio umo¿liwiaj± modyfikacjê strumienia audio i jego w³asno¶ci.
3741 Sk³adnia jest nastêpuj±ca:
3742 .
3743 .TP
3744 .B \-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
3745 Ustawia ³añcuch filtrów audio.
3746 .PP
3747 .I INFORMACJA:
3748 Aby uzyskaæ pe³n± listê dostêpnych filtrów audio, skorzystaj z \-af help.
3749 .PP
3750 Dostêpne s± filtry:
3751 .
3752 .TP
3753 .B resample[=czprób[:sloppy][:typ]]
3754 Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio.
3755 Mo¿e byæ przydatny, je¶li masz kartê o sta³ej sta³ej, ustalonej
3756 czêstotliwo¶ci próbkowania lub je¶li posiadasz star± kartê,
3757 która obs³u¿y max 44.1kHz.
3758 Filtr ten jest automatycznie w³±czany, je¶li zajdzie taka potrzeba.
3759 Obs³uguje on 16-bitowy ca³kowitoliczbowy lub rzeczywisty, natywny format endian
3760 jako dane wej¶ciowe.
3761 .br
3762 .I INFORMACJA:
3763 Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
3764 .PD 0
3765 .RSs
3766 .IPs <czprób>
3767 Wyj¶ciowa czêstotliwo¶æ próbkowania w Hz.
3768 Przyjmuje warto¶ci z zakresu od 8000 do 192000.
3769 Je¿eli czêstotliwo¶æ wej¶ciowa i wyj¶ciowa s± takie same albo je¿eli ten
3770 parametr jest pominiêty, filtr jest automatycznie wy³±czany.
3771 Wysoka czêstotliwo¶æ przewa¿nie zwiêksza jako¶æ d¼wiêku, szczególnie
3772 w po³±czeniu z innymi filtrami.
3773 .IPs <sloppy>
3774 Pozwala (1) lub nie pozwala (0), aby czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa ró¿ni³a siê w
3775 nieznacznym stopniu od warto¶ci podanej przez parametr <czprób> (domy¶lnie: 1).
3776 Opcja ta mo¿e zostaæ u¿yta je¿eli pocz±tek odtwarzania jest bardzo wolny.
3777 .IPs <typ>
3778 Okre¶la metodê wykorzystywan± przy zmianie próbkowania.
3779 .RSss
3780 0: interpolacja liniowa (szybka, ale niska jako¶æ, szczególnie  podczas
3781 zwiêkszania czêstotliwo¶ci próbkowania)
3782 .br
3783 1: wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy u¿yciu obliczeñ
3784 ca³kowitoliczbowych (filterbank and integer processing)
3785 .br
3786 2: wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy u¿yciu obliczeñ
3787 zmiennoprzecinkowych (filterbank and integer processing)
3788 (najwolniejsze, ale daj±ce najlepsz± jako¶æ)
3789 .REss
3790 .PD 1
3791 .RE
3792 .sp 1
3793 .RS
3794 .I PRZYK£AD:
3795 .RE
3796 .PD 0
3797 .RSs
3798 .IPs "mplayer \-af resample=44100:0:0"
3799 Ustawi czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± filtru na 44100Hz, korzystaj±c
3800 z dok³adnego skalowania i interpolacji liniowej.
3801 .RE
3802 .PD 1
3803 .
3804 .TP
3805 .B lavcresample[=czprób[:d³ug[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]
3806 Zmienia czêstotliwo¶æ próbkowania strumienia audio na ca³kowit± liczbê <czprób>
3807 wyra¿on± w Hz.
3808 Obs³uguje tylko 16-bitowy natywny format endian.
3809 .br
3810 .I INFORMACJA:
3811 Z MEncoderem musisz te¿ u¿yæ opcji \-srate <czprób>.
3812 .PD 0
3813 .RSs
3814 .IPs <czprób>
3815 wyj¶ciowa czêstotliwo¶æ próbkowania
3816 .IPs <d³ug>
3817 d³ugo¶æ filtru ze wzglêdu na ni¿sz± czêstotliwo¶æ próbkowania
3818 (domy¶lnie: 16)
3819 .IPs <lin> 
3820 je¶li 1 to filtry bêd± liniowo interpolowane pomiêdzy wielofazowymi pozycjami
3821 .IPs <liczba>
3822 log2 z liczby wielofazowych pozycji
3823 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
3824 (domy¶lnie: 10->1024)
3825 .IPs <obcinanie>
3826 czêstotliwo¶æ obcinania (0.0\-1.0), domy¶lne ustawienie zale¿y od
3827 d³ugo¶ci filtru
3828 .RE
3829 .PD 1
3830 .
3831 .TP
3832 .B sweep[=szybko¶æ]
3833 Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.
3834 .PD 0
3835 .RSs
3836 .IPs <0.0\-1.0>
3837 Delta funckji sinusoidalnej, ¿eby us³yszeæ przemiatanie dobierz bardzo ma³e
3838 warto¶ci.
3839 .RE
3840 .PD 1
3841 .
3842 .TP
3843 .B hrtf[=flaga]
3844 Head-related transfer function (funkcja transferowa zwi±zana z g³ow±):
3845 Konwertuje wielokana³owe audio do dwóch kana³ów przeznaczonych dla s³uchawek,
3846 zachowuj±c przestrzenno¶æ d¼wiêku.
3847 .sp 1
3848 .PD 0
3849 .RS
3850 .IPs "Flaga  Znaczenie"
3851 .IPs "m      macierzowe dekodowanie tylnego kana³u"
3852 .IPs "s      dwukana³owe dekodowanie macierzowe"
3853 .IPs "0      brak dekodowania macierzowego (domy¶lne)"
3854 .RE
3855 .PD 1
3856 .
3857 .TP
3858 .B equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
3859 10 oktawowy korektor graficzny zaimplementowany przy pomocy 10 filtrów pasmowych IIR.
3860 Oznacza to, ¿e dzia³a bez wzglêdu na format odtwarzanego d¼wiêku.
3861 ¦rodkowe czêstotliwo¶ci dla tych 10 pasm to:
3862 .sp 1
3863 .PD 0
3864 .RS
3865 .IPs "Nr czêstotliwo¶æ"
3866 .IPs "0    31.25 Hz"
3867 .IPs "1    62.50 Hz"
3868 .IPs "2   125.00 Hz"
3869 .IPs "3   250.00 Hz"
3870 .IPs "4   500.00 Hz"
3871 .IPs "5    1.00 kHz"
3872 .IPs "6    2.00 kHz"
3873 .IPs "7    4.00 kHz"
3874 .IPs "8    8.00 kHz"
3875 .IPs "9   16.00 kHz"
3876 .RE
3877 .PD 1
3878 .sp 1
3879 .RS
3880 Je¿eli czêstotliwo¶æ próbkowania odtwarzanego d¼wiêku jest ni¿sza ni¿
3881 ¶rodkowa czêstotliwo¶æ dla odpowiedniego pasma, to jest ono wy³±czane.
3882 Znanym b³êdem jest to, ¿e w³a¶ciwo¶ci dla najwy¿szego pasma nie s± ca³kowicie
3883 symetryczne, je¿eli czêstotliwo¶æ próbki jest zbli¿ona do czêstotliwo¶ci
3884 ¶rodkowej danego pasma.
3885 Mo¿na obej¶æ ten problem zwiêkszaj±c jej czêstotliwo¶æ, zanim ta dotrze do
3886 filtru korektora.
3887 .RE
3888 .PD 0
3889 .RSs
3890 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
3891 Liczby rzeczywiste okre¶laj±ce przyrost w dB dla ka¿dego pasma czêstotliwo¶ci
3892 (\-12\-12).
3893 .RE
3894 .sp 1
3895 .RS
3896 .I PRZYK£AD:
3897 .RE
3898 .RSs
3899 .IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
3900 Wzmocni d¼wiêk w wy¿szych i ni¿szych zakresach czêstotliwo¶ci, wyciszaj±c
3901 go jednocze¶nie oko³o 1kHz.
3902 .RE
3903 .PD 1
3904 .
3905 .TP
3906 .B channels=lkan[:nr:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
3907 Dodaje, usuwa, kopiuje lub przekierowuje kana³y.
3908 Je¿eli podana jest tylko opcja <lkan>, filtr u¿ywa domy¶lnego przekierowywania,
3909 które dzia³a nastêpuj±co: Je¶li liczba kana³ów wyj¶ciowych jest wiêksza ni¿
3910 wej¶ciowych, tworzone s± puste kana³y (w przypadku miksowania z mono do stereo,
3911 kana³ mono jest powtarzany w obu kana³ach wyj¶ciowych).
3912 Je¿eli liczba kana³ów wyj¶ciowych jest mniejsza ni¿ wej¶ciowych, nadmiarowe
3913 kana³y s± usuwane.
3914 .PD 0
3915 .RSs
3916 .IPs <lkan>
3917 liczba wyj¶ciowych kana³ów (1\-6)
3918 .IPs "<nr>\ "
3919 liczba dróg przekierowania (1\-6)
3920 .IPs <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
3921 Pary liczb z zakresu od 0 do 5, które okre¶laj±, gdzie przekierowaæ konkretny
3922 kana³.
3923 .RE
3924 .sp 1
3925 .RS
3926 .I PRZYK£AD:
3927 .RE
3928 .RSs
3929 .IPs "mplayer \-af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi"
3930 Zmieni liczbê kana³ów na 4 i ustawi 4 drogi przekierowania, które zamieni±
3931 kana³ 0 z 1, a 2 i 3 pozostawi± niezmienione.
3932 Zauwa¿, ¿e je¿eli odtwarzany by³ zbiór zawieraj±cy 2 kana³y, kana³y 2 i 3
3933 bêd± puste, ale 0 i 1 zostan± zamienione.
3934 .IPs "mplayer \-af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi"
3935 Zmieni liczbê kana³ów na 6 i ustawi 4 drogi przekierowania, które
3936 skopiuj± kana³ 0 do 0 do 3, a kana³y 4 i 5 bêd± zawiera³y ciszê.
3937 .RE
3938 .PD 1
3939 .
3940 .TP
3941 .B format[=format] (zobacz tak¿e \-format)
3942 Konwertuje format próbki.
3943 Uruchamiany automatycznie, je¿eli jest potrzebny przez kartê d¼wiêkow± lub
3944 inny filtr.
3945 .PD 0
3946 .RSs
3947 .IPs <format>
3948 Wybiera ¿±dany format.
3949 Ogólny format to 'zbe', gdzie 'z' oznacza znak ('s' dla ze znakiem lub 'u' dla
3950 bez znaku), 'b' oznacza ilo¶æ bitów na próbkê (16, 24 lub 32) a 'e' oznacza
3951 który bajt jest wysoki ('le' oznacza little-endian, 'be' big-endian a 'ne'
3952 format w³a¶ciwy dla komputera).
3953 Prawid³owymi warto¶ciami (miêdzy innymi) s±: 's16le', 'u32be' i 'u24ne'.
3954 Wyj±tkami od tej regu³y bêd±cymi ci±gle poprawnymi formatami s±:  u8, s8, floatle,
3955 floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 i imaadpcm.
3956 .RE
3957 .PD 1
3958 .
3959 .TP
3960 .B volume[=v[:sc]
3961 Implementuje programow± regulacjê g³o¶no¶ci.
3962 U¿ywaj go ostro¿nie, gdy¿ mo¿e obni¿yæ stosunek sygna³u do szumu.
3963 W wiêkszo¶ci wypadków najlepszym rozwi±zaniem jest ustawienie miksera PCM na
3964 maksymaln± warto¶æ, wy³±czenie filtru i regulacja g³o¶no¶ci poziomem g³o¶no¶ci
3965 ogólnej miksera.
3966 Je¿eli Twoja karta ma cyfrowy mikser PCM zamiast analogowego i zauwa¿ysz
3967 przek³amania, u¿yj miksera MASTER.
3968 Je¿eli do komputera pod³±czony jest zewnêtrzny wzmacniacz (co zazwyczaj ma
3969 miejsce), poziom ha³asu mo¿e zostaæ zredukowany poprzez dostrojenie g³ównego
3970 poziomu g³o¶no¶ci (master level) i pokrêt³a g³o¶no¶ci,
3971 dopóki syczenie w tle nie ustanie.
3972 .br
3973 Ten filtr ma inn± w³a¶ciwo¶æ: Mierzy ogólny, maksymalny poziom d¼wiêku
3974 i wypisuje go po zakoñczeniu MPlayera.
3975 Oszacowana g³o¶no¶æ mo¿e byæ u¿yta do ustawienia poziomu d¼wiêku w MEncoderze
3976 tak, by by³ u¿ywany maksymalny zasiêg dynamiczny.
3977 .br
3978 .I INFORMACJA:
3979 Filtr mo¿e zostaæ u¿yty tylko jeden raz przy przetwarzaniu ka¿dego strumienia
3980 audio.
3981 .PD 0
3982 .RSs
3983 .IPs "<v>\ \ "
3984 Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kana³ów w strumieniu od
3985 warto¶ci \-200dB do +60dB, gdzie \-200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
3986 a +60dB 1000-krotne wzmocnienie (domy¶lnie: 0).
3987 .IPs "<sc>\ "
3988 W³±cza (1) lub wy³±cza (2) soft-clipping (miêkkie obcinanie).
3989 Soft-clipping mo¿e sprawiæ, ¿e d¼wiêk stanie siê ³±godniejszy, je¿eli
3990 zastosowano wysokie poziomy g³o¶no¶ci.
3991 Uaktywnij tê opcjê, je¿eli moc g³o¶ników jest zbyt niska.
3992 .br
3993 .I UWAGA:
3994 Metoda ta powoduje przek³amania i powinna byæ u¿yta tylko w ostateczno¶ci.
3995 .RE
3996 .sp 1
3997 .RS
3998 .I PRZYK£AD:
3999 .RE
4000 .RSs
4001 .IPs "mplayer \-af volume=10.1:0 media.avi"
4002 Wzmocni g³o¶no¶æ o 10.1dB i zastosuje hard-clipping (twarde obcinanie), je¿eli
4003 poziom jest zbyt wysoki.
4004 .RE
4005 .PD 1
4006 .
4007 .TP
4008 .B pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
4009 Dowolnie miksuje kana³y.
4010 Najpro¶ciej t³umacz±c jest to po³±czenie filtru volume i channels,
4011 które mo¿e zostaæ wykorzystane do zmiksowania wielu kana³ów do kilku,
4012 np.\& d¼wiêku w trybie stereo do mono lub zmiany "szeroko¶ci" centralnego
4013 g³o¶nika w systemie d¼wiêku przestrzennego.
4014 Filtr jest trudny w u¿yciu i bêdzie wymaga³ zastosowania ¿mudnej metody prób i
4015 b³êdów, zanim zostanie osi±gniêty oczekiwany rezultat.
4016 Liczba parametrów filtru zale¿y od liczby kana³ów.
4017 Przyk³ad jak zmiksowaæ 6-kana³owy d¼wiêk do 2 kana³ów z wykorzystaniem
4018 tego filtru znajduje siê w czê¶ci przyk³adów blisko koñca.
4019 .PD 0
4020 .RSs
4021 .IPs "<n>\ \ "
4022 liczba kana³ów wyj¶ciowych (1\-6)
4023 .IPs <lij>
4024 Jak du¿o z kana³u wej¶ciowego i jest miksowane w kana³ wyj¶ciowy j (0\-1).
4025 Zatem najpierw jest n liczb opisuj±cych co robiæ z pierwszym kana³em
4026 wej¶ciowym, potem n liczb dzia³aj±cych na drugim kanale wej¶ciowym itd.
4027 Je¶li dla którego¶ kana³u wej¶ciowego nie podasz ¿adnych liczb przyjmowane
4028 jest 0.
4029 .RE
4030 .sp 1
4031 .RS
4032 .I PRZYK£AD:
4033 .RE
4034 .RSs
4035 .IPs "mplayer \-af pan=1:0.5:0.5 media.avi"
4036 Zmiksuje d¼wiêk ze stereo do mono.
4037 .IPs "mplayer \-af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi"
4038 Da 3 kana³y wyj¶ciowe, pozostawiaj±c 0 i 1 bez zmian oraz miksuj±c 0 i 1
4039 do 2 kana³u (który mo¿e, na przyk³ad, zostaæ wys³any do subwoofera).
4040 .RE
4041 .PD 1
4042 .
4043 .TP
4044 .B sub[=fc:kan]
4045 Dodaje kana³ subwoofera do strumienia d¼wiêkowego.
4046 Dane audio u¿yte do stworzenia tego kana³u s± ¶redni± d¼wiêku w 0 i 1 kanale.
4047 D¼wiêk wynikowy zostanie poddany dzia³aniu dolnoprzepustowego filtru
4048 Butterwortha czwartego rzêdu z domy¶ln± czêstotliwo¶ci± graniczn±
4049 na poziomie 60Hz i dodany do oddzielnego kana³u w strumieniu audio.
4050 .br
4051 .I UWAGA:
4052 Wy³±cz ten filtr, je¿eli odtwarzasz DVD z d¼wiêkiem w systemie Dolby Digital
4053 5.1, w przeciwnym wypadku jego dzia³anie zak³óci d¼wiêk subwoofera. 
4054 .PD 0
4055 .RSs
4056 .IPs "<fc>\ "
4057 Czêstotliwo¶æ graniczna filtru dolnoprzepustowego wyra¿ona w Hz (20Hz do 300Hz)
4058 (domy¶lnie: 60Hz).
4059 Dla uzyskania najlepszego rezultatu, spróbuj ustawiæ j± na jak najni¿sz±.
4060 Wzbogaci to do¶wiadczenia p³yn±ce z u¿ywania d¼wiêku stereo i w systemie
4061 przestrzennym.
4062 .IPs "<kan>\ "
4063 Okre¶la numer kana³u, do którego zostanie wys³any d¼wiêk subwoofera.
4064 Mo¿e przyjmowaæ warto¶ci z zakresu od 0 do 5 (domy¶lnie: 5).
4065 Zauwa¿, ¿e liczb± kana³ów zwiêkszy siê do <kan>, je¿eli zajdzie taka potrzeba.
4066 .RE
4067 .sp 1
4068 .RS
4069 .I PRZYK£AD:
4070 .RE
4071 .RSs
4072 .IPs "mplayer \-af sub=100:4 \-channels 5 media.avi"
4073 Doda kana³ subwoofera z ustawion± czêstotliwo¶ci± graniczn± na 100Hz
4074 do 4 kana³u wyj¶ciowego.
4075 .RE
4076 .PD 1
4077 .
4078 .TP
4079 .B center
4080 Towrzy kana³ centralny z przednich kana³ów.
4081 Narazie mo¿e charakteryzowaæ siê nisk± jako¶ci±, poniewa¿ nie wykorzystuje
4082 filtru górnoprzepustowego dla prawid³owego selekcjonowania, ale, zamiast
4083 tego, u¶rednia i dzieli na po³owê oba kana³y.
4084 .PD 0
4085 .RSs
4086 .IPs "<ch>\ "
4087 Okre¶la numer kana³u, do którego wstawiony zostanie kana³ centralny.
4088 Warto¶æ tego parametru mo¿e byæ z przedzia³u 0 do 5 (domy¶lnie: 5).
4089 Zauwa¿, ¿e liczba kana³ów bêdzie automatycznie zwiêkszonado <ch>, je¶li
4090 zajdzie taka potrzeba.
4091 .RE
4092 .PD 1
4093 .
4094 .TP
4095 .B surround[=opó¼nienie]
4096 Dekoder macierzowo zakodowanego d¼wiêku przestrzennego takiego jak Dolby
4097 Surround.
4098 Wiele plików zawieraj±cych 2 kana³y audio, w rzeczywisto¶ci zawiera d¼wiêk
4099 przestrzenny zakodowany w tym systemie.
4100 Aby u¿yæ tego filtru potrzebujesz karty z obs³ug± przynajmniej 4 kana³ów.
4101 .PD 0
4102 .RSs
4103 .IPs <opó¼nienie>
4104 Ustawia opó¼nienie w ms dla tylnych g³o¶ników (0ms do 1000ms) (domy¶lnie: 20ms).
4105 Powinno byæ ustawione tak: je¶li d1 to odleg³o¶æ od pozycji s³uchacza do
4106 przednich g³o¶ników a d2 to odleg³o¶æ od tylnych g³o¶ników, to opó¼nienie
4107 powinno byæ ustawione na 15ms, je¿eli d1 <= d2 i 15 + 5*(d1-d2) je¿eli d1 > d2.
4108 Domy¶lna warto¶æ dla d to 20ms.
4109 .RE
4110 .sp 1
4111 .RS
4112 .I PRZYK£AD:
4113 .RE
4114 .RSs
4115 .IPs "mplayer \-af surround=15 \-channels 4 media.avi"
4116 Doda d¼wiêk przestrzenny dekoduj±c d¼wiêk dla tylnych g³o¶ników z opó¼nieniem
4117 15ms.
4118 .RE
4119 .PD 1
4120 .
4121 .TP
4122 .B delay[=kan1:kan2:...]
4123 Opó¼nia d¼wiêk wys³any do g³o¶ników, tak ¿eby dotar³ on z ró¿nych kana³ów
4124 jednocze¶nie.
4125 Jest to u¿yteczne, je¿eli masz wiêcej ni¿ 2 g³o¶niki.
4126 .PD 0
4127 .RSs
4128 .IPs kan1,kan2,...
4129 Opó¼nienie w ms, które ma byæ zastosowane do ka¿dego kana³u
4130 (liczba rzeczywsta z zakresu od 0 do 1000).
4131 .RE
4132 .PD 1
4133 .sp 1
4134 .RS
4135 Aby obliczyæ opó¼nienie dla poszczególnych kana³ów, wykonaj nastêpuje czynno¶ci:
4136 .IP 1. 3
4137 Oblicz odleg³o¶æ od g³o¶ników do pozycji s³uchacza (w metrach), da Ci to
4138 warto¶ci od s1 do s5 (dla systemu 5.1).
4139 Nie ma sensu braæ pod uwagê subwoofera (i tak nie us³yszysz ró¿nicy).
4140 .IP 2. 3
4141 Odejmij odleg³o¶æ od s1 do s5 od odleg³o¶ci maksymalnej
4142 tzn. s[i] = max(s) \- s[i]; i = 1...5.
4143 .IP 3.
4144 Oblicz ¿±dane opó¼nienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.
4145 .RE
4146 .PD 0
4147 .sp 1
4148 .RS
4149 .I PRZYK£AD:
4150 .RE
4151 .RSs
4152 .IPs "mplayer \-af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi"
4153 Opó¼ni d¼wiêk w lewym i prawym przednim g³o¶niku o 10.5ms, dwa
4154 tylne kana³y i subwoofer o 0ms, a centralny o 7ms.
4155 .RE
4156 .PD 1
4157 .
4158 .TP
4159 .B export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]
4160 Eksportuje przychodz±cy sygna³ do innych procesów u¿ywaj±c mapowania pamiêci
4161 (mmap()).
4162 Zmapowane obszary zawieraj± nag³ówek: 
4163 .sp 1
4164 .nf
4165 int lkan                     /*liczba kana³ów*/
4166 int rozm                     /*rozmiar bufora*/
4167 unsigned long long licznik   /*U¿ywany do zachowania synchronizacji,
4168                                aktualizowany za ka¿dym razem kiedy
4169                                eksportowane s± nowe dane.*/
4170 .fi
4171 .sp 1
4172 Reszta to 16-bitowe dane (bez przeplotu).
4173 .PD 0
4174 .RSs
4175 .IPs <mmapowany_zbiór>
4176 Zbiór, na który nale¿y mapowaæ dane
4177 (domy¶lnie: ~/.mplayer/\:mplayer-af_export).
4178 .IPs <npróbek>
4179 ilo¶æ próbek na kana³ (domy¶lnie: 512)
4180 .RE
4181 .sp 1
4182 .RS
4183 .I PRZYK£AD:
4184 .RE
4185 .RSs
4186 .IPs "mplayer \-af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi"
4187 Wyeksportuje 1024 próbek na kana³ do "/tmp/mplayer-af_export".
4188 .RE
4189 .PD 1
4190 .
4191 .TP
4192 .B extrastereo[=wsp]
4193 Zwiêksza (liniowo) ró¿nicê miêdzy lewym a prawym kana³em
4194 dodaj±c efekt "przekazu na ¿ywo" do odtwarzania.
4195 .PD 0
4196 .RSs
4197 .IPs <wsp>
4198 Okre¶la wspó³czynnik ró¿nicy wyra¿ony liczb± rzeczywist± (domy¶lnie: 2.5).
4199 Je¶li podasz mu warto¶æ 0.0, d¼wiêk bêdzie odtwarzany w trybie mono
4200 (¶rednia z dwóch kana³ów), przy 1.0, d¼wiêk pozostanie niezmieniony, a je¶li
4201 podasz \-1.0, lewy kana³ zostanie zamieniony z prawym.
4202 .RE
4203 .PD 1
4204 .
4205 .TP
4206 .B volnorm[=metoda]
4207 Maksymalnie zwiêksza g³o¶no¶æ, nie zniekszta³caj±c przy tym d¼wiêku.
4208 .PD 0
4209 .RSs
4210 .IPs <metoda>
4211 Ustawia u¿wan± metodê.
4212 .RSss
4213 1: U¿ywa pojedynczej próbki by wyg³adziæ zaburzenia u¿ywaj±c standardowej
4214 ¶redniej wa¿onej z poprzednich próbek (domy¶lne).
4215 .br
4216 2: U¿ywa kilku próbek by wyg³adziæ zaburzenia u¿ywaj±c standardowej
4217 ¶redniej wa¿onej z poprzednich próbek.
4218 .REss
4219 .RE
4220 .PD 1
4221 .
4222 .TP
4223 .B ladspa=plik:etykieta[:opcje...]
4224 £aduje wtyczkê LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API).
4225 Filtr ten mo¿e mieæ wiele instancji, wiêc mo¿na u¿ywaæ kilku wtyczek LADSPA
4226 jednocze¶nie.
4227 .PD 0
4228 .RSs
4229 .IPs <plik>
4230 Okre¶la plik biblioteki z wtyczk± LADSPA.
4231 Je¿eli zmienna LADSPA_PATH jest ustawiona, program szuka tam okre¶lonego pliku.
4232 Je¿eli jednak nie jest ona ustawiona, musisz podaæ pe³n± ¶cie¿kê do tego zbioru.
4233 .IPs <etykieta>
4234 Okre¶la filtr wewn±trz biblioteki.
4235 Niektóre zbiory zawieraj± tylko jeden filtr,
4236 z kolei inne mog± zawieraæ ich wiele.
4237 Podanie tutaj parametru "help" spowoduje wy¶wietlenie wszystkich dostêpnych
4238 filtrów w obrêbie konkretnej biblioteki, zastêpuje to funkcjê "listplugins"
4239 z pakietu SDK LADSPA.
4240 .IPs <parametry>
4241 Parametry s± liczbami rzeczywistymi wiêkszymi lub równymi zeru, które okre¶laj±
4242 zachowanie za³adowanej biblioteki (np. opó¼nienie, próg czy wzmocnienie).
4243 W trybie "gadatliwym" (dodaj flagê \-v do wiersza poleceñ MPlayera), wypisywane
4244 s± wszystkie mo¿liwe parametry i ich poprawne zakresy.
4245 Zastêpuje to funkcjê "analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.
4246 .RE
4247 .PD 1
4248 .
4249 .TP
4250 .B "comp\ \ \ "
4251 Filtr kompresuj±cy/rozkompresowuj±cy przdatny przy wej¶ciu z mikrofonu.
4252 Zapobiega przenoszeniu artefaktów przy du¿ym poziomie d¼wiêku, a zg³asnia
4253 przy niskm.
4254 Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
4255 .
4256 .TP
4257 .B "gate\ \ \ "
4258 Filtr bramkuj±cy szum podobny do filtru comp.
4259 Filtr ten nie by³ testowany i mo¿e byæ nawet bezu¿yteczny.
4260 .
4261 .
4262 .
4263 .SH "FILTRY VIDEO"
4264 Filtry video umo¿liwiaj± Ci modyfikacjê strumienia video i jego
4265 w³asno¶ci.
4266 Sk³adnia jest nastêpuj±ca:
4267 .
4268 .TP
4269 .B \-vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
4270 Ustawia listê filtrów video i ich opcji.
4271 .
4272 .TP
4273 .B \-vop <...,filtr3[=parametr1:parametr2:...],filtr2,filtr1> (PRZESTARZA£E)
4274 Ustawia listê filtrów video do zastosowania w
4275 .B odwrotnej
4276 kolejno¶ci.
4277 Odradzane na rzecz \-vf.
4278 .PP
4279 Wiele parametrów jest opcjonalnych i je¿eli zostan± pominiête, ich warto¶ci
4280 ustawiane s± na domy¶lne.
4281 U¿yj "\-1", aby wyra¼nie nakazaæ ustawiania warto¶ci domy¶lnej.
4282 Parametry w:h oznaczaj± szeroko¶æ x wysoko¶æ w pikselach, x:y oznacza pozycjê
4283 od lewego górnego rogu wiêkszego obrazu.
4284 .br
4285 .I INFORMACJA:
4286 Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych filtrów video poprzez \-vf help.
4287 .sp 1
4288 Filtry obrazu s± zorganizowane w listy.
4289 Jest kilka poleceñ zarz±dzaj±cych list± filtrów.
4290 .
4291 .TP
4292 .B \-vf\-add <filtr1[,filtr2,...]>
4293 Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrów.
4294 .
4295 .TP
4296 .B \-vf\-pre <filtr1[,filtr2,...]>
4297 Poprzedza listê filtrów podanymi filtrami.
4298 .
4299 .TP
4300 .B \-vf\-del <poz1[,poz2,...]>
4301 Usuwa filtry na podanych pozycjach.
4302 Pozycje rozpoczynaj± siê od 0, ujemne liczby odnosz± siê do koñca listy
4303 (\-1 to ostani).
4304 .
4305 .TP
4306 .B \-vf\-clr
4307 Usuwa wszystkie filtry.
4308 .PP
4309 Je¶li filtr to obs³uguje mo¿esz odnosiæ siê do parametrów podaj±c ich nazwy.
4310 .
4311 .TP
4312 .B \-vf <filtr>=help
4313 Wy¶wietla nazwy parametrów i zakresy warto¶ci dla podanego filtru.
4314 .
4315 .TP
4316 .B \-vf <filtr=nazwany_parametr1=warto¶æ1[:nazwany_parametr2=warto¶æ2:...]>
4317 Ustawia nazwany parametr na podan± warto¶æ.
4318 U¿yj on/\:off albo yes/\:no ¿eby ustawiæ parametry typu prze³±cznik.
4319 .PP
4320 Dostêpne s± filtry:
4321 .
4322 .TP
4323 .B crop[=w:h:x:y]
4324 Kadruje dan± czê¶æ partii obrazu i wyrzuca resztê.
4325 Przydatne do usuwania czarnych obramowañ z szerokoekranowych filmów.
4326 .PD 0
4327 .RSs
4328 .IPs <w>,<h>
4329 Szeroko¶æ i wysoko¶æ obciêcia, domy¶lnie oryginalna szeroko¶æ i wysoko¶æ.
4330 .IPs <x>,<y>
4331 Pozycja wycinanego obrazu, domy¶lnie ¶rodek.
4332 .RE
4333 .PD 1
4334 .
4335 .TP
4336 .B cropdetect[=limit:round]
4337 Oblicza niezbêdne parametry przycinania i wy¶wietla propozycje na standardowe
4338 wyj¶cie.
4339 .PD 0
4340 .RSs
4341 .IPs <limit>
4342 Próg, który mo¿e byæ opcjonalnie podany od niczego (0) do wszystkiego (255)
4343 (domy¶lnie: 24).
4344 .br
4345 .IPs <round>
4346 Warto¶æ, przez któr± szeroko¶æ/\:wysoko¶æ powinny byæ podzielne (domy¶lnie: 16).
4347 Offset jest automatycznie dopasowywany tak, aby wycentrowaæ film.
4348 U¿yj 2, aby otrzymaæ równe wymiary (wymagane przez film 4:2:2).
4349 16 to najlepsza warto¶æ przy kodowaniu do wiêkszo¶ci kodeków.
4350 .RE
4351 .PD 1
4352 .
4353 .TP
4354 .B rectangle[=w:h:x:y]
4355 Reaguje na przyjmuj±c± dwa parametry dyrektywê "change_rectangle" w zbiorze
4356 input.conf.
4357 .PD 0
4358 .RSs
4359 .IPs <w>,<h>
4360 szeroko¶æ i wysoko¶æ (domy¶lnie: \-1, maksymalny mo¿liwy rozmiar przy którym
4361 granice wci±¿ s± widoczne.)
4362 .IPs <x>,<y>
4363 pozycja lewego górnego rogu (domy¶lnie: \-1, najwy¿ej i najbardziej w lewo jak
4364 to tylko mo¿liwe)
4365 .RE
4366 .PD 1
4367 .
4368 .TP
4369 .B expand[=w:h:x:y:o:a:r]
4370 Zwiêksza rozdzielczo¶æ (nie skaluje) filmu do podanej warto¶ci i umieszcza
4371 nieprzeskalowany obraz pod wspó³rzêdnymi x, y.
4372 Mo¿e byæ u¿yty do umieszczenia napisów/\:OSD w otrzymanym czarnym pasku.
4373 .RSs
4374 .IPs <w>,<h>
4375 Szeroko¶æ i wysoko¶æ po poszerzeniu (domy¶lnie: oryginalna szeroko¶æ, wysoko¶æ).
4376 Ujemne warto¶ci traktowane s± jak zmiany oryginalnej wielko¶ci
4377 .sp 1
4378 .I PRZYK£AD:
4379 .PD 0
4380 .RSs
4381 .IP expand=0:\-50:0:0
4382 Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.
4383 .RE
4384 .PD 1
4385 .IPs <x>,<y>
4386 pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie (domy¶lnie: na ¶rodku)
4387 .IPs "<o>\ \ "
4388 wy¶wietlanie OSD/\:napisów
4389 .RSss
4390 0: wy³±czone (domy¶lne)
4391 .br
4392 1: w³±czone
4393 .REss
4394 .IPs "<a>\ \ "
4395 Rozszerza tak, by pasowa³o do proporcji, a nie rozdzielczo¶ci (domy¶lnie: 0).
4396 .sp 1
4397 .I PRZYK£AD:
4398 .PD 0
4399 .RSs
4400 .IP expand=800::::3/4
4401 Powiêksza do 800x600, chyba ¿e film jest w wiêkszej rozdzielczo¶ci,
4402 wtedy powiêksza tak, by mia³ proporcje 3/4.
4403 .RE
4404 .PD 1
4405 .IPs "<r>\ \ "
4406 Zaokr±gla w górê tak ¿eby wysoko¶æ i szeroko¶æ by³y podzielne przez <r>
4407 (domy¶lnie: 1).
4408 .RE
4409 .
4410 .TP
4411 .B flip (zobacz tak¿e \-flip)
4412 Odwraca obraz do góry nogami.
4413 .
4414 .TP
4415 .B "mirror\ "
4416 Tworzy lustrzane odbicie wzglêdem osi Y.
4417 .
4418 .TP
4419 .B rotate[=<0\-7>]
4420 Obraca obraz o 90 stopni i ewentualnie go odbija.
4421 Dla warto¶ci pomiêdzy 4\-7 obracanie wykona siê tylko je¿eli obraz
4422 jest wy¿szy ni¿ szerszy.
4423 .RSs
4424 .IPs 0
4425 Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domy¶lne)
4426 .IPs 1
4427 Obraca o 90 stopni w prawo.
4428 .IPs 2
4429 Obraca o 90 stopni w lewo.
4430 .IPs 3
4431 Obraca o 90 stopni w lewo i odbija.
4432 .RE
4433 .
4434 .TP
4435 .B scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]
4436 Skaluje obraz (wolnym) programowym skalatorem i wykonuje konwersjê
4437 kolorów YUV<\->RGB (zobacz tak¿e \-sws).
4438 .RSs
4439 .IPs <w>,<h>
4440 Przeskalowana szeroko¶æ/\:wysoko¶æ (domy¶lnie: oryginalna szeroko¶æ/\:wysoko¶æ)
4441 .br
4442 .I INFORMACJA:
4443 Je¿eli podano \-zoom, a podane filtry (w³±czaj±c w to libvo) nie potrafi±
4444 skalowaæ, domy¶lnie jest d_width/\:d_height!
4445 .RSss
4446  0:   skalowana d_width/\:d_height
4447 .br
4448 \-1:   oryginalna wysoko¶æ/\:szeroko¶æ
4449 .br
4450 \-2:   Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i preskalowanych proporcji.
4451 .br
4452 \-3:   Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i oryginalnych proporcji.
4453 .br
4454 \-(n+8): Jak \-n powy¿ej, ale zaokr±gla wymiar do najbli¿szej wielokrotno¶ci 16.
4455 .REss
4456 .IPs <przeplot>
4457 Prze³±cza skalowanie z przeplotem.
4458 .RSss
4459 0: wy³±czone (domy¶lne)
4460 .br
4461 1: w³±czone
4462 .REss
4463 .IPs <pom_kol>
4464 opuszcza informacjê o kolorach
4465 .RSss
4466 0: U¿yje wszystkich dostêpnych linii wej¶cia koloru.
4467 .br
4468 1: U¿yje tylko co 2g± liniê wej¶cia koloru.
4469 .br
4470 2: U¿yje tylko co 4t± liniê wej¶cia koloru.
4471 .br
4472 3: U¿yje tylko co 8m± liniê wej¶cia koloru.
4473 .REss
4474 .IPs "<parametr>[:<parametr2>] (zobacz tak¿e \-sws)"
4475 Ustawia parametry skalowania zale¿nie od tego jaki skalator zosta³ wybrany
4476 przez \-sws.
4477 .RSss
4478 \-sws 2 (dwusze¶ciennie):  B (rozmazywanie) i C (dzwonienie)
4479 .br
4480 0.00:0.60 domy¶lnie
4481 .br
4482 0.00:0.75 "precyzyjna dwusze¶cienna" VirtualDuba
4483 .br
4484 0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
4485 .br
4486 0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
4487 .br
4488 1.00:0.00 sze¶cienna krzywa B-sklejana
4489 .br
4490 \-sws 7 (gaussian): ostro¶æ (0 (g³adkie) \- 100 (wyostrzone))
4491 .br
4492 \-sws 9 (lanczos):  d³ugo¶æ filtra (1\-10)
4493 .REss
4494 .IPs <presize>
4495 Skaluje do standardowych wielko¶ci.
4496 .RSss
4497 qntsc:   352x240 (æwieræ ekranu NTSC)
4498 .br
4499 qpal:    352x288 (æwieræ ekranu PAL)
4500 .br
4501 ntsc:    720x480 (standardowe NTSC)
4502 .br
4503 pal:     720x576 (standardowe PAL)
4504 .br
4505 sntsc:   640x480 (NTSC z kwadratowymi pikselami)
4506 .br
4507 spal:    768x576 (PAL z kwadratowymi pikselami)
4508 .REss
4509 .RE
4510 .
4511 .TP
4512 .B dsize[=proporcja|w:h:metoda-proporcji:r]
4513 Zmienia po¿±dan± wielko¶æ obrazu/\:proporcjê w wybranym miejscu ³añcucha
4514 filtrów.
4515 Proporcja mo¿e byæ podana jako u³amek (4/\:3) lub liczba rzeczywista (1.33).
4516 Zamiast tego mo¿na podaæ dok³adne wymiary wyj¶cia.
4517 Proszê zauwa¿yæ, ¿e filtr ten
4518 .B nie
4519 przeskalowywuje nic samemu; on tylko ustawia
4520 co nastêpne skalowania (sprzêtowe lub programowe) zrobi± przy dostosowywaniu do
4521 prawid³owych proporcji.
4522 .RSs
4523 .IPs <w>,<h>
4524 Nowa wysoko¶æ i szeroko¶æ obrazu
4525 Mo¿e byæ jedn± z tych specjalnych warto¶ci:
4526 .RSss
4527  0:   oryginalna wysoko¶æ i szeroko¶æ wy¶wietlania
4528 .br
4529 \-1:   oryginalna wysoko¶æ\:/szeroko¶æ filmu (domy¶lne)
4530 .br
4531 \-2:   Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
4532 wy¶wietlania.
4533 .br
4534 \-3:   Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
4535 filmu.
4536 .REss
4537 .sp 1
4538 .I PRZYK£AD:
4539 .PD 0
4540 .RSs
4541 .IP dsize=800:\-2
4542 Daje rozdzielczo¶æ wyj¶ciow± 800x600 dla filmu w proporcji 4/3,
4543 lub 800x450 dla filmu w proporcji 16/9.
4544 .RE
4545 .IPs <metoda-proporcji>
4546 Zmienia wysoko¶æ i szeroko¶æ wed³ug oryginalnych proporcji.
4547 .RSss
4548 \-1: Ignoruje oryginalne proporcje (domy¶lne).
4549 .br
4550  0: Utrzymaj proporcje wy¶wietlania u¿ywaj±c <w> i <h> jako maksymalnej
4551 rozdzielczo¶ci.
4552 .br
4553  1: Utrzymaj proporcje wy¶wietlania u¿ywaj±c <w> i <h> jako minimalnej
4554 rozdzielczo¶ci.
4555 .br
4556  2: Utrzymaj proporcje filmu u¿ywaj±c <w> i <h> jako maksymalnej
4557 rozdzielczo¶ci.
4558 .br
4559  3: Utrzymaj proporcje filmu u¿ywaj±c <w> i <h> jako minimalnej
4560 rozdzielczo¶ci.
4561 .REss
4562 .sp 1
4563 .I PRZYK£AD:
4564 .PD 0
4565 .RSs
4566 .IP dsize=800:600:0
4567 Daje rozdzielczo¶æ wyj¶ciow± co najwy¿ej 800x600, lub mniejsz± ¿eby utrzymaæ
4568 proporcje.
4569 .RE
4570 .PD 1
4571 .IPs "<r>\ \ "
4572 Zaokr±gla w górê tak by wysoko¶æ i szeroko¶æ by³y podzielne przez <r>
4573 (domy¶lnie: 1).
4574 .RE
4575 .
4576 .TP
4577 .B "yuy2\ \ \ "
4578 Wymusza konwersjê programow± YV12/\:I420/\:422P na YUY2.
4579 Przydatne przy kartach/\:sterownikach video, które maj± woln± obs³ugê YV12,
4580 ale szybk± YUY2.
4581 .
4582 .TP
4583 .B "yvu9\ \ \ "
4584 Wymusza programow± konwersjê przestrzeni kolorów YVU9 na YV12.
4585 Odradzany na rzecz skalowania programowego.
4586 .
4587 .TP
4588 .B "yuvcsp\ "
4589 Obcina warto¶ci kolorów YUV do zakresu CCIR 601 bez przeprowadzania prawdziwej
4590 konwersji.
4591 .
4592 .TP
4593 .B rgb2bgr[=swap]
4594 Konwersja kolorów RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32
4595 .PD 0
4596 .RSs
4597 .IPs "swap\ "
4598 Dodatkowo zamienia R <-> B.
4599 .RE
4600 .PD 1
4601 .
4602 .TP
4603 .B palette
4604 Konwersja przestrzeni kolorów RGB/\:BGR 8 \-> 15/\:16/\:24/\:32bpp przy u¿yciu
4605 palety.
4606 .
4607 .TP
4608 .B format[=fourcc]
4609 Ograniczenie przestrzeni kolorów dla nastêpnego filtru bez robienia ¿adnej
4610 konwersji.
4611 Stosowaæ razem z filtrem skaluj±cym do prawdziwej konwersji.
4612 .br
4613 .I INFORMACJA:
4614 Listê dostêpnych formatów mo¿na uzskaæ wywo³uj±c format=fmt=help.
4615 .PD 0
4616 .RSs
4617 .IPs <fourcc>
4618 nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domy¶lnie: yuy2)
4619 .RE
4620 .PD 1
4621 .
4622 .TP
4623 .B noformat[=fourcc]
4624 Ograniczenie przestrzeni kolorów dla nastêpnego filtru bez robienia ¿adnej
4625 konwersji.
4626 Przeciwnie ni¿ filtr formatu, pozwala na u¿ycie dowolnej przestrzeni kolorów
4627 .B z wyj±tkiem
4628 tej, któr± okre¶li³e¶.
4629 .br
4630 .I INFORMACJA:
4631 Listê dostêpnych formatów mo¿na uzyskaæ wywo³uj±c format=fmt=help.
4632 .PD 0
4633 .RSs
4634 .IPs <fourcc>
4635 nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domy¶lnie: yv12)
4636 .RE
4637 .PD 1
4638 .
4639 .TP
4640 .B pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/\:[\-]filtr2...] (zobacz tak¿e \-pphelp)
4641 Ta opcja uruchamia okre¶lony ³añcuch podfiltrów postprocessingu.
4642 Podfiltry musz± byæ oddzielone znakiem "/" i mog± byæ wy³±czone przez
4643 poprzedzenie ich znakiem "\-".
4644 Ka¿dy podfiltr i niektóre opcje maj± d³ug± i krótk± nazwê których mo¿na u¿ywaæ
4645 zamiennie, tzn.\& dr/dering oznaczaj± to samo.
4646 Wszystkie podfiltry maj± wspólne opcje okre¶laj±ce ich zasiêg:
4647 .PD 0
4648 .RSs
4649 .IPs a/autoq
4650 Automatycznie wy³±cza filtr, je¶li procesor jest zbyt wolny.
4651 .IPs c/chrom
4652 Filtruje te¿ kolory (domy¶lne).
4653 .IPs y/nochrom
4654 Wykonuje tylko filtrowanie jasno¶ci (nie filtruje barw).
4655 .IPs n/noluma
4656 Wykonuje tylko filtrowanie barw (nie filtruje jano¶ci).
4657 .RE
4658 .PD 1
4659 .sp 1
4660 .RS
4661 .br
4662 .I INFORMACJA:
4663 \-pphelp poka¿e wszystkie dostêpne podfiltry.
4664 .sp 1
4665 Dostêpne s± podfiltry
4666 .RE
4667 .RSs
4668 .IPs hb/hdeblock[:ró¿nica[:p³asko¶æ]]
4669 poziomy filtr usuwania efektu blokowego
4670 .RSss
4671 <ró¿nica>: Wspó³czynnik ró¿nicy, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4672 usuwanie bloków (domy¶lnie: 32).
4673 .br
4674 <p³asko¶æ>: Wspó³czynnik p³asko¶ci, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4675 usuwanie bloków (domy¶lnie: 39).
4676 .REss
4677 .IPs vb/vdeblock[:ró¿nica[:p³asko¶æ]]
4678 pionowy filtr usuwania efektu blokowego
4679 .RSss
4680 <ró¿nica>: Wspó³czynnik ró¿nicy, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4681 usuwanie bloków (domy¶lnie: 32).
4682 .br
4683 <p³asko¶æ>: Wspó³czynnik p³asko¶ci, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4684 usuwanie bloków (domy¶lnie: 39).
4685 .REss
4686 .IPs ha/hadeblock[:ró¿nica[:p³asko¶æ]]
4687 dok³adny poziomy filtr usuwania efektu blokowego
4688 .RSss
4689 <ró¿nica>: Wspó³czynnik ró¿nicy, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4690 usuwanie bloków (domy¶lnie: 32).
4691 .br
4692 <p³asko¶æ>: Wspó³czynnik p³asko¶ci, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4693 usuwanie bloków (domy¶lnie: 39).
4694 .REss
4695 .IPs va/vadeblock[:ró¿nica[:p³asko¶æ]]
4696 dok³adny pionowy filtr usuwania efektu blokowego
4697 .RSss
4698 <ró¿nica>: Wspó³czynnik ró¿nicy, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4699 usuwanie bloków (domy¶lnie: 32).
4700 .br
4701 <p³asko¶æ>: Wspó³czynnik p³asko¶ci, gdzie wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksze
4702 usuwanie bloków (domy¶lnie: 39).
4703 .REss
4704 .sp 1
4705 Poziome i pionowe filtry usuwania bloków maj± wspólne warto¶ci ró¿nicy
4706 i p³asko¶ci, wiêc nie mo¿na ustawiæ ró¿nych progów poziomych i pionowych.
4707 .sp 1
4708 .IPs h1/x1hdeblock
4709 eksperymentalny poziomy filtr usuwania efektu blokowego
4710 .IPs v1/x1vdeblock
4711 eksperymentalny pionowy filtr usuwania efektu blokowego
4712 .IPs dr/dering
4713 filtr usuwania efektu dzwonienia
4714 .IPs tn/tmpnoise[:próg1[:próg2[:próg3]]]
4715 redukcja szumów czasowych
4716 .RSss
4717 <próg1>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
4718 .br
4719 <próg2>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
4720 .br
4721 <próg3>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
4722 .REss
4723 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
4724 automatyczna korekta jasno¶ci / kontrastu
4725 .RSss
4726 f/fullyrange: Rozci±ga jasno¶æ do zakresu (0\-255).
4727 .REss
4728 .IPs lb/linblenddeint
4729 Filtr usuwania przeplotu liniowym rozmyciem, który usuwa przeplot z danego
4730 bloku stosuj±c do wszystkich linii filtr (1 2 1).
4731 .IPs li/linipoldeint
4732 Liniowo interpoluj±cy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot z danego
4733 bloku stosuj±c do co drugiej linii interpolacjê liniow±.
4734 .IPs ci/cubicipoldeint
4735 Kubicznie interpoluj±cy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot z danego
4736 bloku stosuj±c do co drugiej linii interpolacjê kubiczn±.
4737 .IPs md/mediandeint
4738 Medianowy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot z danego
4739 bloku stosuj±c do co drugiej linii filtr medianowy.
4740 .IPs fd/ffmpegdeint
4741 Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, który usuwa przeplot z danego
4742 bloku stosuj±c do co drugiej linii filtr (\-1 4 2 4 \-1).
4743 .IPs l5/lowpass5
4744 Pionowo stosowany dolnoprzepustowy fir FIR usuwania przeplotu, który usuwa
4745 przeplot z danego bloku stosuj±c do wszystkich linii filtr (\-1 2 6 2 \-1).
4746 .IPs fq/forceQuant[:kwantyzator]
4747 Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast tego z wej¶cia.
4748 .RSss
4749 <kwantyzator>: u¿ywany kwantyzator
4750 .REss
4751 .IPs de/default
4752 domy¶lna kombinacja filtrów (hb:a,vb:a,dr:a)
4753 .IPs fa/fast
4754 szybka kombinacja filtrów (h1:a,v1:a,dr:a)
4755 .IPs "ac\ \ \ "
4756 kombinacja filtrów wysokiej jako¶ci (ha:a:128:7,va:a,dr:a)
4757 .RE
4758 .RS
4759 .sp 1
4760 .I PRZYK£AD:
4761 .RE
4762 .PD 0
4763 .RSs
4764 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
4765 odblokowywanie poziome i pionowe, usuwanie efektu dzwonienia
4766 i automatyczna korekcja jasno¶ci/\:kontrastu
4767 .IPs "\-vf pp=de/\-al"
4768 domy¶lne filtry bez korekty jasno¶ci/\:kontrastu
4769 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
4770 domy¶lne filtry i czasowy odszumiacz
4771 .IPs "\-vf pp=hb:y/vb:a"
4772 Odblokowywanie poziome tylko na jasno¶ci i automatyczne w³±czenie lub wy³±czenie
4773 odblokowywania pionowego w zale¿no¶ci od dostêpnego czasu procesora.
4774 .RE
4775 .PD 1
4776 .
4777 .TP
4778 .B spp[=jako¶æ[:qp:[:tryb]]
4779 Prosty filtr postprocessingu, który wielokrotnie kompresuje i dekompresuje
4780 obraz w kilku (lub \- przy jako¶ci 6 \- wszystkich) przesuniêciach i u¶rednia
4781 wyniki.
4782 .RSs
4783 .IPs <jako¶æ>
4784 0\-6 (domy¶lnie: 3)
4785 .IPs "<qp>\ "
4786 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, parametr QP z video).
4787 .IPs <tryb>
4788 0: twardy próg (domy¶lne)
4789 .br
4790 1: miêkki próg (lepiej usuwa efekt dzwonienia, wiêksze rozmycie)
4791 .RE
4792 .
4793 .TP
4794 .B fspp[=jako¶æ[:qp[:si³a]]]
4795 szybsza wersja prostego filtru postprocesingu
4796 .RSs
4797 .IPs <jako¶æ>
4798 4\-5 (to samo co w spp; domy¶lnie: 4)
4799 .IPs "<qp>\ "
4800 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, parametr QP z video).
4801 .IPs <\-15\-32>
4802 Si³a filtru, mniejsze warto¶ci daj± wiêcej szczegó³ów ale te¿ wiêcej
4803 artefaktów, podczas gdy wiêksze warto¶ci wyg³adzaj± obraz ali i rozmywaj±
4804 (domy¶lnie: 0 \- optymalnie pod wzglêdem PSNR).
4805 .RE
4806 .
4807 .TP
4808 .B pp7[=qp[:tryb]]
4809 Wariant filtru spp, podobny do spp=6 z 7 punktow± DCT gdzie tylko centralna
4810 próbka jest u¿ywana po IDCT.
4811 .RSs
4812 .IPs <qp>
4813 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, u¿ywaj QP z video).
4814 .IPs <tryb>
4815 0: twarde obcinanie
4816 .br
4817 1: miêkkie obcinanie (lepiej usuwa dzwonienie, ale bardziej rozmyte)
4818 .br
4819 2: ¶rednie obcinanie (domy¶lne, dobre rezultaty)
4820 .RE
4821 .
4822 .TP
4823 .B qp=równanie
4824 filtr zmiany parametru kwantyzacji (QP)
4825 .RSs
4826 .IPs <równanie>
4827 jakie¶ równanie postaci "2+2*sin(PI*qp)"
4828 .RE
4829 .
4830 .TP
4831 .B "test\ \ \ "
4832 Tworzy ró¿ne wzorce testowe.
4833 .
4834 .TP
4835 .B rgbtest
4836 Tworzy wzorzec testowy RGB przydatny do wykrywania pomy³ek RGB/\:BGR.
4837 Powiniene¶ widzieæ czerwony, zielony i niebieski pasek od góry do do³u.
4838 .
4839 .TP
4840 .B lavc[=jako¶æ:fps]
4841 Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libavcodec do
4842 stosowania z DVB/\:DXR3.
4843 Szybsza i lepsza jako¶æ ni¿ \-vf fame.
4844 .RSs
4845 .IPs <jako¶æ>
4846 .RSss
4847 1\-31: ustalone qscale
4848 .br
4849 32\-: ustalone tempo bitowe w kbitach
4850 .REss
4851 .IPs <fps>
4852 wymusza fps wyj¶cia (liczba rzeczywista) (domy¶lnie: 0, wykrywanie wg wysoko¶ci)
4853 .RE
4854 .
4855 .TP
4856 .B "fame\ \ \ "
4857 Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame do stosowania
4858 z DVB/\:DXR3.
4859 .
4860 .TP
4861 .B dvbscale[=aspekt]
4862 Ustawia optymalne skalowanie dla kart DVB, czyli sprzêtowe skalowanie osi x
4863 i programowe wyliczanie skalowania osi y tak, by zachowaæ proporcje.
4864 U¿yteczne tylko w po³±czeniu z expand i scale.
4865 .RSs
4866 .IPs <aspekt>
4867 Kontroluje proporcje, wyliczane przez wzór DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO
4868 (domy¶lnie: 576*4/\:3=768), ustaw na 576*(16/\:9)=1024 dla TV 16:9.
4869 .RE
4870 .sp 1
4871 .RS
4872 .I PRZYK£AD:
4873 .RE
4874 .PD 0
4875 .RSs
4876 .IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
4877 FIXME: Wyt³umaczyæ co to robi.
4878 .RE
4879 .PD 1
4880 .
4881 .TP
4882 .B noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
4883 Dodaje zak³ócenia.
4884 .PD 0
4885 .RSs
4886 .IPs <0\-100>
4887 zak³ócenie jasno¶ci
4888 .IPs <0\-100>
4889 zak³ócenia koloru
4890 .IPs u
4891 jednolite zak³ócenia (w przeciwnym wypadku gaussowskie)
4892 .IPs t
4893 zmienne zak³ócenie (wzorzec zak³óceñ zmienia siê miêdzy klatkami)
4894 .IPs a
4895 u¶rednione zmienne zak³ócenia (g³adsze, ale o wiele wolniejsze)
4896 .IPs h
4897 wysoka jako¶æ (odrobinê lepiej wygl±da, odrobinê wolniejsze)
4898 .IPs p
4899 miesza wed³ug przypadkowego zak³ócenia z (pó³)regularnym wzorem
4900 .RE
4901 .PD 1
4902 .
4903 .TP
4904 .B denoise3d[=luma:chroma:time]
4905 Ten filtr redukuje zak³ócenia obrazu wyg³adzaj±c obraz, a nieruchome obrazy
4906 staj± siê naprawdê nieruchome (Powinno to poprawiæ mo¿liwo¶ci kompresji.).
4907 .PD 0
4908 .RSs
4909 .IPs <luma>
4910 wp³yw przestrzeni jasno¶ci (domy¶lnie: 4)
4911 .IPs <chroma>
4912 wp³yw przestrzeni kolorów (domy¶lnie: 3)
4913 .IPs <time>
4914 wp³yw czasu (domy¶lnie: 6)
4915 .RE
4916 .PD 1
4917 .
4918 .TP
4919 .B hqdn3d[=luma:chroma:czas]
4920 Wersja filtra denoise3d z wysok± precyzj±/\:jako¶ci±.
4921 Parametry i sposób u¿ycia s± takie same.
4922 .
4923 .TP
4924 .B eq[=jasno¶æ:kontrast] (PRZESTARZA£E)
4925 Programowy korektor z interaktywnym sterowaniem, zupe³nie jak korektor
4926 sprzêtowy, dla kart/\:sterowników które nie obs³uguj± sprzêtowego sterowania
4927 jasno¶ci± i kontrastem.
4928 Mo¿e byæ tak¿e u¿yteczny z MEncoderem, w celu poprawy kiepsko przechwyconych
4929 filmów, lub te¿ w celu lekkiego zmniejszenia kontrastu, by ukryæ artefakty
4930 powsta³e z winy niskiego tempa bitowego.
4931 .PD 0
4932 .RSs
4933 .IPs <\-100\-100>
4934 pocz±tkowa jasno¶æ
4935 .IPs <\-100\-100>
4936 pocz±tkowy kontrast
4937 .RE
4938 .PD 1
4939 .
4940 .TP
4941 .B eq2[=gamma:kontrast:jasno¶æ:nasycenie:rg:gg:bg:waga]
4942 Alternatywny korektor programowy u¿ywaj±cy tabel podgl±du (lookup tables,
4943 bardzo wolne), pozwala na korekcjê gamma poza zwyk³± zmian± jasno¶ci
4944 i kontrastu.
4945 Wykorzystuje to ten sam kod optymalizowany dla MMX co \-vf eq
4946 je¶li wszystkie warto¶ci gamma s± 1.0.
4947 Parametry s± podane jako liczby rzeczywiste.
4948 .PD 0
4949 .RSs
4950 .IPs <0.1\-10>
4951 pocz±tkowa warto¶æ gamma (domy¶lnie: 1.0)
4952 .IPs <\-2\-2>
4953 pocz±tkowy kontrast, ujemne warto¶ci daj± negatyw obrazu (domy¶lnie: 1.0)
4954 .IPs <\-1\-1>
4955 pocz±tkowa jasno¶æ (domy¶lnie: 1.0)
4956 .IPs <0\-3>
4957 pocz±tkowe nasycenie (domy¶lnie: 1.0)
4958 .IPs <0.1\-10>
4959 warto¶æ gamma dla czerwonej sk³adowej obrazu (domy¶lnie: 1.0)
4960 .IPs <0.1\-10>
4961 warto¶æ gamma dla zielonej sk³adowej obrazu (domy¶lnie: 1.0)
4962 .IPs <0.1\-10>
4963 warto¶æ gamma dla niebieskiej sk³adowej obrazu (domy¶lnie: 1.0)
4964 .IPs <0\-1>
4965 Parametr wagi mo¿e byæ u¿yty do zmniejszenia efektu wysokiej warto¶ci gamma na
4966 jasnych obszarach obrazu, np.\& ¿eby nie zosta³y wzmocnione a¿ do czystej
4967 bieli.
4968 Warto¶æ 0.0 ca³kowicie wy³±cza korektê gamma a 1.0 zostawia j± z pe³n± moc±
4969 (domy¶lnie: 1.0).
4970 .RE
4971 .PD 1
4972 .
4973 .TP
4974 .B hue[=barwa:nasycenie]
4975 Korektor programowy z interaktywnym sterowaniem, taki jak korektor sprzêtowy,
4976 dla kart/\:sterowników nie obs³uguj±cych sprzêtowo korekty barwy i nasycenia.
4977 .PD 0
4978 .RSs
4979 .IPs <\-180\-180>
4980 pocz±tkowa barwa (domy¶lnie: 0.0)
4981 .IPs <\-100\-100>
4982 domy¶lne nasycenie, liczby ujemne daj± przeciwne barwy (domy¶lnie: 1.0)
4983 .RE
4984 .PD 1
4985 .
4986 .TP
4987 .B halfpack[=f]
4988 Konwerteruje p³askie YUV 4:2:0 do upakowanego 4:2:2 o po³owie wysoko¶ci,
4989 zmniejszaj±c próbkowanie jasno¶ci, ale zostawiaj±c wszystkie próbki
4990 barwy.
4991 U¿yteczne przy wy¶wietlaniu na urz±dzeniach o niskiej rozdzielc