some corrections by Haris Kouzinopoulos
authordiego <diego@b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2>
Sun, 16 May 2004 11:32:59 +0000 (11:32 +0000)
committerdiego <diego@b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2>
Sun, 16 May 2004 11:32:59 +0000 (11:32 +0000)
git-svn-id: svn://git.mplayerhq.hu/mplayer/trunk@12481 b3059339-0415-0410-9bf9-f77b7e298cf2

help/help_mp-el.h

index 9f9a234..ba1f809 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 // sync'ed with help_mp-en.h 1.115
 // Translated by: Ioannis Panteleakis <pioann@csd.auth.gr>
-// Various corrections and additions by: ironhell3 <ironhell3@hotmail.com>
+// Various corrections and additions by: Haris Kouzinopoulos <ironhell3@hotmail.com>
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
@@ -380,8 +380,8 @@ static char help_text[]=
 // --- buttons ---
 #define MSGTR_Ok "ÅíôÜîåé"
 #define MSGTR_Cancel "¶êõñï"
-#define MSGTR_Add "Ðñüóèåóå"
-#define MSGTR_Remove "Áöáßñåóå"
+#define MSGTR_Add "ÐñïóèÞêç"
+#define MSGTR_Remove "Áöáßñåóç"
 #define MSGTR_Clear "ÊáèÜñéóìá"
 #define MSGTR_Config "ÐñïôéìÞóåéò"
 #define MSGTR_ConfigDriver "Ðñïôßìçóç ïäçãïý"
@@ -426,12 +426,12 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_MENU_PlayDVD "ÁíáðáñáãùãÞ DVD..."
 #define MSGTR_MENU_PlayURL "ÁíáðáñáãùãÞ URL..."
 #define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "¶íïéãìá õðïôßôëïõ..."
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "ÁðïìÜêñõíóç õðïôßôëïõ..."
+#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Áöáßñåóç õðïôßôëïõ..."
 #define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "¶íïéãìá åîùôåñéêïý áñ÷åßïõ Þ÷ïõ..."
 #define MSGTR_MENU_Playing "ÁíáðáñáãùãÞ..."
 #define MSGTR_MENU_Play "ÁíáðáñáãùãÞ"
 #define MSGTR_MENU_Pause "Ðáýóç"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Óôïð"
+#define MSGTR_MENU_Stop "ÓôáìÜôçìá"
 #define MSGTR_MENU_NextStream "Åðüìåíï êáíÜëé"
 #define MSGTR_MENU_PrevStream "Ðñïçãïýìåíï êáíÜëé"
 #define MSGTR_MENU_Size "ÌÝãåèïò"
@@ -511,14 +511,14 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "ÌåôñçôÞò ÷ñüíïõ êáé äåßêôåò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Ìüíï ÌðÜñåò Ðñïüäïõ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "×ñüíïò, ðïóïóôü åðß ôçò åêáôü êáé óõíïëéêüò ÷ñüíïò"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Õðüôéôëïò:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "ÊáèõóôÝñçóç: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Õðüôéôëïé:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "ÊáèõóôÝñçóç:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "ÈÝóç: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "ÈÝóç:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Áðåíåñãïðïßçóç áõôüìáôïõ öïñôþìáôïò õðïôßôëùí"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicode õðüôéôëïò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "ÌåôáôñïðÞ åéóáãüìåíïõ õðüôéôëïõ óå õðüôéôëï ôýðïõ MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "ÌåôáôñïðÞ åéóáãüìåíïõ õðüôéôëïõ óå ôýðï SubViewer(SRT) ÷ñüíï-âáóéæüìåíï"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "ÌåôáôñïðÞ åéóáãüìåíïõ õðüôéôëïõ óå õðüôéôëï ôýðï SubViewer(SRT)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "ÅíáëëáãÞ ôïõ overlapping õðïôßôëïõ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Font "ÃñáììáôïóåéñÜ:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "ÐáñÜãïíôáò ôçò ãñáììáôïóåéñÜò:"
@@ -564,7 +564,7 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "ÔáúëáíäÝæéêç êùäéêïóåéñÜ (CP874)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "ÊõñéëëéêÞ Windows (CP1251)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "ÓëÜâéêá/ÊåíôñéêÜ ÅõñùðáúêÜ Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "¼÷é áõôüìáôç êëéìÜêùóç"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "×ùñßò áõôüìáôç êëéìÜêùóç"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Áíáëïãßá ìå ôï ðëÜôïò ôçò ôáéíßáò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Áíáëïãßá ìå ôï ýøïò ôçò ôáéíßáò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Áíáëïãßá ìå ôç äéáãþíéï ôçò ôáéíßáò"
@@ -575,14 +575,14 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD êëéìÜêùóç:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Åíåñãïðïßçóç/áðåíåñãïðïßçóç ôçò cache"
 #define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "ÌÝãåèïò ôçò cache: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Åêêßíçóç óå ðëÞñçò ïèüíç"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "ÁðïèÞêåõóç èÝóçò ðáñáèýñïõ"
+#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Åêêßíçóç óå ðëÞñç ïèüíç"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "ÁðïèÞêåõóç ôçò èÝóçò ôïõ ðáñáèýñïõ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Áðåíåñãïðïßçóç ôçò ðñïóôáóßáò ïèüíçò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Åíåñãïðïßçóç ôçò playbar"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Åíåñãïðïßçóç/áðåíåñãïðïßçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõã÷ñïíéóìïý"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Áõôüìáôïò óõã÷ñïíéóìüò: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM óõóêåõÞ:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD óõóêåõÞ:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "ÓõóêåõÞ CD-ROM:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "ÓõóêåõÞ DVD:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS ôáéíßáò:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "ÅìöÜíéóç ôïõ Video Window üôáí äåí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíï"